Categories
Uncategorized

Innklaging av sakkyndige i Hedmarken tingrett

Til Fagetisk råd i Norsk Psykologforening
Postboks 419 Sentrum
0103 Oslo

Oslo 26. august 2011

Bruk av ugyldig diagnose i Hedmarken tingrett
Innklaging av sakkyndige
Saksnummer 11-060329MED-HEDM

Vi viser til en høyt profilert sak som har versert i pressen i lengre tid og som mandag 11. juli, blant annet via NTB, ble spredt til aviser og andre media. I Hedmarken tingrett ble en 39 år gammel tidligere lege dømt til 10 års forvaring for seksuelle overgrep. Rettens sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad, mente “at legen oppfyller kravene for tre forskjellige diagnoser: Dyssosial personlighetsforstyrrelse, sadomasochisme og pedofili.” (1) Aktor lente seg, ifølge omtalen, tungt på de sakkyndiges vurdering som også ble godkjent av den rettsmedisinske kommisjon.

Nå er pedofili klassifisert som en sykdom i Norge og må fortsatt være det blant annet for å kunne gi overgripere adekvat behandling. Det samme gjelder dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men sadomasochisme er derimot ingen sykdom verken i Norge eller de andre Nordiske landene.

Dette er en sak som naturlig nok vekker sterke følelser, ikke minst for de mange ofrene. Det er snakk om tillitsbrudd og overgrep fra en betrodd fagperson. Nettopp derfor er det desto viktigere med en faglig kompetent, forskningsmessig basert (2,25) og etisk forsvarlig rettsmedisinsk vurdering. Det er i den forbindelse, etter vår oppfatning, ikke spesielt tillitsvekkende at sakkyndig Setsaas allerede har en tilsynssak mot seg for brudd på Helsepersonelloven. (3)

Mens vi på ingen måte har noe behov for å ta den dømte eks-legen i forsvar, så styrker det etter vår oppfatning ikke aktoratets sak at offentlig oppnevnte sakkyndige, sanksjonert av den rettsmedisinske kommisjon, benytter en utdatert, uvitenskapelig og stigmatiserende diagnose (4,25) som er erklært ugyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland. (5,6,7,8)

Det faglige grunnlaget for friskmeldingen

Den norske og de nordiske friskmeldingene av blant annet sadomasochisme bør være godt kjent for norsk helsepersonell. Vedtakene er annonsert på Helsedirektoratets nettsider (9), i fagtidsskriftet Dagens medisin 2.2.2010 (10) og 16.5.2011 (11), samt NTB-melding til norske nyhetsredaksjoner dagen etter den norske friskmeldingen 1.2.2010 (f.eks. Adresseavisa 2.2.2010). (12) Dessuten ble den norske friskmeldingen tildels høyt profilert i presse, nettaviser, radio og tv både før og etter 1.2.2010. (13)

Videre er det faglige grunnlaget for den nordiske seksualreformen dokumentert i norsk og internasjonal fagpresse før og etter den norske friskmeldingen; av psykiater Reidar Kjær og Svein Skeid i Psykologisk Tidsskrift ved NTNU i 2005 (14), av psykolog Odd Reiersøl og Svein Skeid i boken “Sadomasochism, Powerful Pleasures” i 2006 (15) (publisert parallelt i The Journal of Homosexuality samme år (16)), av psykolog Odd Reiersøl i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2008 (17), samt av Odd Reiersøl og Svein Skeid i Tidsskrift for psykisk helsearbeid desember 2010. (18) Ingen av forfatterne har mottatt, sett eller hørt noen form for negative tilbakemeldinger etter publiseringen. Det har såvidt oss bekjent, heller ikke kommet faglige innvendinger til Helsedirektoratet etter den norske friskmeldingen. I tillegg til overstående dokumentasjon har Diagnoseutvalget Revise F65 nettopp publisert norsk versjon av en rapport over forskningsbasert kunnskap på emnet sadomasochisme på oppdrag fra Verden Helseorganisasjon (25).

Stigmatisering

Det oppleves problematisk å få blåst opp for eksempel i Dagbladet 11. juli (19) at sadomasochisme skulle være en sykdom, når vi vet hvordan stereotypier og stigmatisering kan føre til diskriminering og forskjellsbehandling overfor seksuelle minoriteter. (20,25a). Som norske helsemyndigheter påpekte ved friskmeldingen 1. februar i fjor, så kan bruk av slike diagnoser fungere stigmatiserende overfor mennesker som opplever SM eller sadomasochisme som sin seksuelle identitet (9) eller orientering (8). Dette tilsvarer situasjonen da homofili ble fjernet fra den samme sykdomslisten for 30 år siden (6). De sakkyndiges diagnostisering kan dermed berøre mange mennesker. Vi kan bekrefte at folk i det norske SM-miljøet har følt seg krenket av innholdet i de nevnte mediaoppslag.

Forskningsbasert kunnskap

Så langt vi kan se, er rettens og de sakkyndiges konklusjon på dette punkt i strid med verdensledende autoriteter innen rettspsykiatri, (21,22,23,25b) når sadomasochisme sidestilles med overgrep og endog, som ett av flere momenter, legges til grunn for en forvaringsdom.

Om undersøkelsene er kvalitative eller kvantitative, om de foretas telefonisk, via internett eller ved personlige intervjuer, så viser de samme tendens: sadomasochister har ikke mer psykopatologi enn andre. Snarere viser flere studier at SM-rollespill styrker forholdet mellom partene og personene selv. (25b) Dette er ikke overraskende, ettersom masochisten har det avgjørende ord i kraft av sitt stoppord. (25c) Dessuten vil den indre dynamikken i forholdet inneholde elementer som kommunikasjon, tillit, gjensidig respekt og grunnleggende trygghet. (25)

Likeledes tilbakeviser forskning de over hundre år gamle teoriene om antisosiale og “psykopatiske” sadomasochister. (25b) I motsetning til overgrepslegens reelle overgrep, er sadomasochisme et avtalt maktrollespill mellom samtykkende og likeverdige voksne til seksuell nytelse for begge parter. I motsetning til overgrepslegens “hensynsløse og ondskapsfulle” opptreden, (24) er empati og gjensidig kommunikasjon grunnleggende for alt SM-samspill. I motsetning til overgrepslegens manipulerende trusler om ”straff” ved brudd på ”gjensidige kontrakter”, kan en SM-avtale, uten sanksjoner, brytes på et hvilket som helst tidspunkt. Sadomasochister har ikke mer glede av reell tvang enn andre mennesker. Det er kun den iscenesatte illusjonen om dominans og underkastelse som godtas av sadomasochister. (25c)

Sovende diagnose

13. juli 2011 prøvde LLHs Diagnoseutvalg å oppnå kontakt med de sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad. I svarmail 16. juli 2011 avviste de sakkyndige problemstillingen ved å henvise til at de innehar en kvalitetssikret kompetanse og at de ikke ønsker å kommentere saken. Et konkret spørsmål, som ikke angår innholdet i saken, fra journalist Øyvind Stople Sivertsen i fagtidsskriftet Dagens Medisin, om de sakkyndige visste at SM diagnosen var avskaffet i Norge, ble ikke besvart. (26)

Vi stiller også spørsmål om gyldigheten av følgende utsagn fra leder for Rettsmedisinsk kommisjon, Tarjei Rygnestad, som i Østlendingen 15.7.2011 uttalte at “man forholder seg til de reglene som gjaldt da handlingene ble begått. Nye lover har ikke tilbakevirkende kraft.” (27) Siden en diagnose ikke er en juridisk lov, høres dette etter vår oppfatning underlig ut. Rygnestad “vil derfor ikke umiddelbart konkludere med at det er feil å bruke diagnoser som ble tatt ut av sjukdomslista i fjor, på en sak som startet før diagnosen sadomasochisme ble fjernet fra lista.”

Vi må her påpeke at rettsaken startet lenge etter at diagnosen “sadomasochisme” ble avskaffet i Norge, og at et betydelig antall av overgrepene ble begått etter friskmeldingen 1.2.2010 og pågikk helt fram til pågripelsen 25. oktober 2010. (28) Poenget med rettspsykiatrisk vurdering må vel være å si noe om overgriperens psykiatriske tilstand per idag (eller eventuelt om han var strafferettslig utilregnelig i gjerningsøyeblikkene). Skal han for eksempel dømmes til forvaring eller terapi på grunn av fare for gjentagelse, må dagens tilstand vurderes. I den grad det i denne vurderingen brukes diagnoser, må man derfor etter vår oppfatning benytte de diagnosene som er gyldige per i dag.

Selv om sadomasochisme var en formell diagnose da eks-legens overgrepskarriere begynte, så er det like klart at SM-diagnosen, liksom homofili-diagnosen for 30 år siden, i praksis var sovende i rettspsykiatrien, som diagnostisk hjelpemiddel og som forskningsmessig kriterium. (32) Det var i realiteten ingen presedens for å bruke den, ifølge tall fra norske, nordiske (29) og amerikanske (30) helsemyndigheter. Diagnosens eneste funksjon var å stigmatisere seksuelle minoriteter. Derfor ble den fjernet fra diagnoseregistrene.

De sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon representerer samlet sett mye makt og forventet kompetanse der en skulle kunne stille store krav til etisk nivå, vurderingsevne og faglig oppdatering. Leder for Den rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad, innrømmer overfor Dagens Medisin 25. juli 2011 at “kommisjonens psykiatriske gruppe kjente til at sadomasochisme ikke lenger er å betrakte som en sykdom.” (26) Til tross for dette, ble de sakkyndiges rapport godkjent. Dersom rettens sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon kjente til den norske friskmeldingen, er det vel nærliggende å anta at de også hadde satt seg inn i det faglige grunnlaget for friskmeldingen som viser at sadomasochisme og seksualisert vold er to ulike fenomener. (15,16,17,25b) Dersom de sakkyndige bevisst benyttet en foreldet diagnose til tross for at de måtte vite at den ikke var i bruk, er det etter vår oppfatning enda mer etisk og faglig uforsvarlig.

Konklusjon

Ved å ta bort sadomasochisme som diagnose, har norske og nordiske helsemyndigheter tatt konsekvensen av forskningsbasert kunnskap som ikke støtter opp under hundre år gamle teorier forkledt som vitenskap (25b). Vi kan ikke se det annerledes enn at Hedmarken tingrett, i strid med oppdatert kunnskap (25) og gjeldende praksis (32) har gjeninnført den sykeliggjøringen av sadomasochisme som Helsedirektoratet fjernet for over et år siden.

Ettersom dommen nå er anket, må vi regne med at budskapet om at “SM er sykdom”, på tvers av Helsedirektoratets intensjon med friskmeldingen, kan bli en gjenganger i media i uoverskuelig fremtid med den sedimentering av stigmatiserende holdninger det kan medføre overfor en vesentlig seksuell minoritet i samfunnet. (31) Dessuten kan vel enhver rettsavgjørelse bli brukt som grunnlagsmateriale for og gi presedens i andre rettsaker.

Undertegnede ber derfor om at de tiltak blir satt i verk som kan være aktuelle på bakgrunn av vår henvendelse. Spesielt ønsker vi vurdert hvorvidt den rettssakkyndige psykiater og psykolog, samt den rettsmedisinske kommisjon i denne saken har utvist nødvendig faglig kompetanse og handlet i tråd med de regler for god yrkesskikk og fagetiske prinsipper som gjelder for kommisjonen og profesjonsgruppene.

Vi imøteser tilbakemelding på vår henvendelse.

Hilsen

Svein Skeid,
Leder for LLHs diagnoseutvalg Revise F65
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Odd Reiersøl,
Psykolog og medlem av LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Overstående støttes av psykolog Thore Langfeldt, IKST; LLH sentralt; LLH Oslo og Akershus; Skeiv Ungdom, Lesbiske og homofile sosialdemokrater; SLM-Oslo; SMil-Norge; SMia-Oslo; Ung BDSM og Wish Oslo.

Organisasjoner

IKST er Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.

LLH er Landsorganisasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

LLHs Diagnoseutvalg Revise F65 arbeider nasjonalt og internasjonalt for å avskaffe stigmatiserende fetisj- og SM-diagnoser fra sykdomslista ICD, International Classification of Diseases.

Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Lesbiske og homofile sosialdemokrater er homonettverket i Arbeiderpartiet.

SLM-Oslo (Scandinavian Leather Men) organiserer homofile fetisj- og SM-interesserte menn. 

SMil-Norge er en landsdekkende forening for sadomasochister og fetisjister.

SMia-Oslo er en undergruppe i LLH-Oslo som arbeider seksualpolitisk for SM-ere og fetisjisters rettigheter.

Ung BDSM er en uavhengig interessegruppe for seksuell opplysning omkring temaet BDSM og ungdom.

Wish Oslo er undergruppe av LLH Oslo som arrangerer fester og andre arrangementer for kvinner med interesse for BDSM og/eller fetisj.

Referanser

1. NRK Hedmark og Oppland 11.7.2011 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7706832

2. Ikke mer sykelighet blant SM-ere http://www.revisef65.org/psykopatologi.html

3. Psykiater får advarsel. Adresseavisen 8.12.2005 http://www.adressa.no/nyheter/article597289.ece

4. Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og SM-diagnoser. Revise F65 29.1.2009 http://www.revisef65.org/notat.html

5. SM, fetisjisme og transvestisme ikke lenger sykt i Norge. Revise F65 1.2.2010 http://www.revisef65.org/friskmelding.html

6. Sverige fjerner SM- og fetisjdiagnoser. Revise F65 23.1.2009 http://www.revisef65.org/Sverige.html

7. Danmark fjerner SM som diagnose http://www.revisef65.org/danmark.html

8. Finland slutter seg til nordisk seksualreform. Revise F65 24.5.2011 http://www.revisef65.org/finland.html

9. Helsedirektoratet friskmelder seksuelle minoriteter. Helsedirektoratet 1.2.2010

10. Sadomasochisme ikke lenger en sykdom. Dagens Medisin 2.2.2010 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2010/02/02/sadomasochisme-ikke-lenger/index.xml

11. Fire land har fjernet transvestisme som sykdom. Dagens Medisin 16.5.2011 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2011/05/15/fire-land-har-fjernet-tran/index.xml

12. Sadomasochisme ikke lenger en sykdom. NTB-melding i Adresseavisa 2.2.2010
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1439404.ece

13. Årsrapport for Diagnoseutvalget 2009. Revise F65 http://www.revisef65.org/2009rapport2.html

14. Kjær, Reidar & Skeid, Svein (2005). SM, fetisj og transvestisme-diagnosene bør ikke lenger brukes. Psykologisk Tidsskrift nr 2-2005. Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim.

15. Reiersøl, Odd & Skeid, Svein (2006a). The ICD diagnoses of fetishism and sadomasochism. In P. J. Kleinplatz & C. Moser (Eds.), Sadomasochism: Powerful pleasures (pp. 243-262). Binghampton, New York: Harrington Park Press.

16. Reiersøl, Odd & Skeid, Skeid (2006b). The ICD diagnoses of fetishism and sadomasochism. Journal of Homosexuality. Volume 50, Issue 2-3, 2006.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v50n02_12

17. Psykolog Odd Reiersøl: Fetisj og SM-diagnosene i ICD-10. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 6, 2008, side 754-756. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=52392&a=2

18. Reiersøl O. & Skeid, S. Fra samfunnsfiende til friskmeldt identitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 7, Nr 4-2010, 312-320. Oslo, Universitetsforlaget http://www.idunn.no/ts/tph/2010/04/art06

19. Dagbladet 11.7.2011 http://www.dagbladet.no/2011/07/11/nyheter/innenriks/dom/helikopterlegen/17269650

20. Diskriminering og vold mot sm/fetisj-populasjonen. Revise F65. http://www.revisef65.org/diskriminering.html Fullstendig oppdatert versjon av denne rapporten pr. august 2011, med hovedvekt på norske forhold, er tilgjengelig ved forespørsel.

21. SM – Myter og fakta. Revise F65: Rettspsykologen Park Elliot Dietz er en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex. Han påpeker fem grunnleggende forskjeller mellom overgripere og sadomasochister http://www.revisef65.org/myter2.html

22. Luc Granger, Ph.D., leder for Department of Psychology ved Universitetet i Montreal, har forsket både på overgripere og sadomasochister. Han bekrefter at dette er to helt ulike grupper som ikke på noen måte kan sammenlignes http://www.psychologytoday.com/articles/199909/the-pleasure-pain

23. Forskjellen på SM og overgrep. Revise F65. http://www.revisef65.org/voldNY.html

24. Aktor: – Hensynsløs og ondskapsfull. Østlendingen 24.6.2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/aktor-hensynslos-og-ondskapsfull-1.6325988

25. Norsk versjon av forskningsbasert dokumentasjon om sadomasochisme skrevet av Diagnoseutvalget Revise F65 på oppdrag av Verdens Helseorganisasjon http://www.revisef65.org/forskning.html

25a. “Diskriminering av SM-ere generelt”. Norsk versjon av rapport til WHO. http://www.revisef65.org/forskning5.html

25b. “SM kontra vold”. “- Ikke mer sykelighet”. “- Helsebringende SM”. “Fordommer forkledt som vitenskap”. Norsk versjon av rapport til WHO. http://www.revisef65.org/forskning2.html

25c. “Noe å lære av SM-ere?” Norsk versjon av rapport til WHO. http://www.revisef65.org/forskning3.html

26. Dagens Medisin 25.7.2011 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2011/07/24/reagerer-pa-bruk-av-ugyldi/index.xml

27. – Legesaken er stigmatiserende. Østlendingen 15.7.2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/legesaken-er-stigmatiserende-1.6367878

28. Blant annet Dagbladet 5.6.2011 side 10 og 11 og faktaboks på NRK Hedmark og Oppland 16.12.2010 http://nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7428567 og faktaboks på Østlendingen 25.5.2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/mms-legen-tiltalt-for-samleie-med-mindrearig-jente-1.6260490

29. Sovende diagnoser: Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og sm-diagnoser. Revise F65 29.1.2009 http://www.revisef65.org/notat2.html

30. Tall fra amerikanske National Ambulatory Medical Care, viser at av totalt 446 millioner polikliniske konsultasjoner til terapeuter og leger, ble ikke én eneste person diagnostisert med seksuell sadisme eller seksuell masochisme (Krueger, 2010).
Krueger, R. B. (2010). The DSM diagnostic criteria for sexual sadism. Archives of Sexual Behavior, 39, 325–345. Retrieved April 29, 2011, from http://www.springerlink.com/content/l72260vlk7142g0r

31. Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen. Revise F65 http://www.revisef65.org/antall.html

32. Sovende diagnoser. Oversiktsside oppdatert 7.8.2011. http://www.revisef65.org/sintef.html