Categories
Norsk

Revise F65 sin organisatoriske forankring i LLH


Revise F65 sin organisatoriske forankring i LLH

Til LLHs Sentralstyre

Oslo 30.8.2013

Dette dokumentet kan også leses med klikkbare lenker og vedlegg på http://www.revisef65.org/mandat.html

I mail til Revise F65 ved Svein Skeid 31. januar 2013 skriver LLH-leder Bård Nylund blant annet:

” Jeg mener det … bør diskuteres hvorvidt LLH skal ha et diagnoseutvalg anno 2013, eller om det er andre organisasjonsformer som er mest hensiktsmessig, alt ettersom hva som er formålet med utvalgets arbeid.”

I mail til Halvor Frihagen i Revise F65, 12. juni 2013 skriver Bård Nylund videre:

“Når det gjelder ReviseF65, så er jeg nok ikke helt bekvem med at det kalles LLHs bdsm og fetisjutvalg. Slik jeg hele tiden har forstått det, så er ReviseF65 et utvalg som består av medlemmer fra ulike organisasjoner. …

Vi har praksis på at utvalg hos oss består av medlemmer som 1) består av LLHmedlemmer og 2) er oppnevnt av henholdsvis sentralstyret vårt eller landsstyret.

Dette må forankres tydelig i organisasjonen. Det er nok ikke noen utbredt oppfattelse i organisasjonen pt om av vi har et slikt utvalg. Jeg tenker også at utvalget har operert relativt mye på egenhånd, og hvem som sitter i det er noe som har skjedd uavhengig av organisasjonens innblanding. Det er med andre ord behov for en prat og noen avklaringer.”


Som fremgår av nedenstående, så er Revise F65, som utvalg i LLH sentralt, godt forankret i LLHs styrende dokumenter og organer. Utvalget består av LLH-medlemmer og har også i de to siste landsmøteperiodene hatt betydelig kontakt og samarbeid med LLH. Revise F65 har to ganger bedt om et enda tettere samarbeid for å følge opp arbeids- og prinsipprogrammet. Revise F65 har også bedt om å få godkjent en navneendring på utvalget for å avspeile vedtakene på landsmøtene i 2010 og 2012 (se nederst).

Jeg kan ikke se annet enn at overstående utspill fra LLH-leder Bård Nylund blant annet bryter med foreningens vedtatte arbeidsprogram 2012-2014 der Revise F65 er nevnt eksplisitt: LLH skal ”videreføre Revise F65 sitt arbeid overfor WHO, samt forske på levekår og diskriminering overfor skeive fetisjister og bdsm-ere.” I likhet med landsmøtevedtaket i 2010, poengterer LM også i 2012 at den norske friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere fra 2010 skal følges opp “med synliggjøring og helsefremmende antistigmaarbeid innenfor og utenfor lhbt-miljøet”.

Blant annet mail fra Bård Nylund til Revise F65-leder Svein Skeid 24.10.2011 (bilde) i forbindelse med den såkalte legesaken i Hedmark, levner etter min oppfatning ingen tvil om at LLHs leder er fullt innforstått med at Revise F65 er et utvalg i LLH sentralt.

LLH poengterer i prinsipprogrammet fra 2008 at fetisjister og sadomasochister ofte utsettes for stigmatisering og utstøtelse også i våre egne lhbt-miljøer.

Overstående utspill er etter min oppfatning spesielt beklagelig sett på bakgrunn av vedtaket fra LLHs landsmøte i 2012 om at foreningen skal jobbe mot “stigmatisering internt” og at fetisj og bdsm-orientering for første gang er inkludert under “særlig utsatte grupper” i arbeidsprogrammet.

Det er vel ingen som tror at arbeidsprogrammet gjør seg selv. Jeg spør meg selv hvem som skal operasjonalisere LLHs styrende dokumenter mht bdsm- og diagnosearbeid, om ikke Revise F65 i samarbeid med LLH.

Revise F65 sitt mandat

Slik jeg ser det, er Revise F65 sitt mandat godt forankret i LLHs organisasjon. Revise F65 sittbanebrytende og prisbelønte pionérarbeid bygger på over 60 år gamle tradisjoner. Flere av homobevegelsens første tillitsvalgte var bdsm-ere selv om de måtte leve skjult overfor sine egne, liksom lesber og homser lenge har vært usynliggjort overfor storsamfunnet.

Revise F65s arbeid startet i 1994 og LLHs ledelse var sterkt inne i prosessen fra første stund. I 1996 kom det første landsmøtevedtaket og LLHs landsstyremøte ga i november 1997 Revise F65 sitt første formelle mandat. Mandatet er etter dette stadfestet av syv påfølgende landsmøter.

Arbeidsprogrammet vedtatt på landsmøtet i 1998 uttalte at ” LS (Landsstyret) nedsetter i samarbeid med LLH-Oslos undergruppe Verkstedet Smia, et bredt sammensatt utvalg av fagfolk, lær- og sm-homser, -lesber, -bifile og -heterofile, med det formål å fjerne fetisj- og sm-diagnoser.”

I foredraget “Mangfold gir styrke” på LLHs landsstyremøte 17.10.1999 poengterte Svein Skeid fra Revise F65 til applaus fra forsamlingen, hvordan både geografisk og identitetsmessig mangfold gjør mennesker friere både i og utenfor LLH.

Arbeidsprogrammet fra Landsmøtet 2000 poengterer at ”Et eget utvalg har ansvar for at det arbeidet som startet i forrige landsmøteperiode videreføres. Arbeidet skal pågå til målet er nådd.”

I 2003 ble første krav om friskmelding overlevert helsestatsråden personlig av LLH-leder Tore Holte Follestad. Samme år mottok SMia og Revise F65s leder Svein Skeid Homo ærespris av LLH for arbeidet med å avskaffe fetisj- og bdsm-diagnosene.

I arbeidsprogrammet fra 2004 heter det at ”LLH skal … øke satsingen på Diagnoseutvalgets faglige og menneskerettslige arbeid med å avskaffe ufaglige og stigmatiserende diagnoser overfor sm/fetisj-populasjonen som dobbelt diskriminert gruppe.”

I prinsipprogrammet fra 2004 fremheves det, etter forslag fra daværende arbeidsutvalg/sentralstyre, at ”LLHs langsiktige mål om å avskaffe de ufaglige og stigmatiserende sm/fetisj-diagnosene, skjer i samarbeid med Diagnoseutvalget, Revise F65. Det er vesentlig at LLH samarbeider med grupper vi har et politisk interessefellesskap med. Dette vil vi gjennomføre ved aktiv bruk av nettverksbygging.”

1.2.2010 friskmeldte Helsedirektoratet fetisj- og bdsm-gruppen til applaus fra LLHs Landsmøte 2010. Nettstedet Gaysir kåret etter friskmeldingen – 7. januar 2011 – Revise F65s leder Svein Skeid til én av de ti mest innflytelsesrike mannlige homofile i Norge. Dermed var halvparten av Revise F65 sitt opprinnelige LLH-mandat oppfylt. Internasjonal friskmelding gjenstår, i tillegg til oppfølging av friskmeldingen.

Betydelig kontakt og samarbeid

Revise F65 har siden 2011 hatt to møter med LLHs sentralstyre og LLHs leder, henholdsvis 17.1.2011 og 10.10.2011. I forbindelse med den nye diskrimineringsloven, har LLH-leder Bård Nylund i perioden to ganger personlig presentert Revise F65 sin levekårsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, henholdsvis 11.10.2011 og 28.9.2012.

Dessuten støttet LLH sentralt ved leder Bård Nylund 26.8.2011 Revise F65s innklaging av de rettsakkyndige i den såkalte legesaken for Hedmarken tingrett for feil bruk av diagnosen ”sadomasochisme”. I tillegg er korrespondanse i utallige andre saker gjennom perioden oversendt Bård Nylund som cc til orientering, f.eks. forslag til vedtak på årsmøtet i Aps homonettverk 18.9.2012. Dette gjelder også flere pressemeldinger der Svein Skeid er sitert som leder av ”LLHs Diagnoseutvalg Revise F65”. For eksempel oppslaget om den finske friskmeldingen i tidsskriftet Dagens Medisin 16. mai 2011 og reportasje om legesaken i Hedmark på P4 15. juli 2011. Denne korrespondansen kommer i tillegg til rapporter og årsberetninger.

Av mer uformell kontakt kan blant annet nevnes samtaler med LLH-lederen ved skeivt historieseminar i Bergen 26.10.2012 og i forkant av møte med LHBT-senteret 8.12.2011.

Overnevnte kontakt fant sted etter initiativ fra Revise F65. Dertil kommer et uformelt møte og senere mailkorrespondanse med LLHs jurist Oddvar Torbjørnsen etter paraden under Skeive dager 30. juni 2012 på initiativ fra sistnevnte.

I følge årsberetningen for 2012 hadde Revise F65, 45 samarbeidspartnere og utførte 1060 frivilligtimer fordelt på 60 frivillige. Våren 2013 opplevde vi også å bli positivt fremhevet i forarbeidene til ny diskrimineringslov.

31. januar 2013 ba Revise F65 om et enda tettere samarbeid for å følge opp arbeids- og prinsipprogrammet, for eksempel møter med én representant fra sekretariatet og én fra sentralstyret, slik Revise F65 har samarbeidet med LLH sentralt i flere tidligere landsmøteperioder. Dette ønsket ble gjentatt i mail til Landsstyret og LLH sentralt 30. april 2013. Sistnevnte mail inneholder også Revise F65s faste fungerende medlemmer. Av disse er alle medlemmer av LLH. (se under)

På bakgrunn av overstående har Revise F65, etter min oppfatning, forholdt seg til LLHs styrende dokumenter og organer, og så langt, mer enn oppfylt forventningene både til mandat og måloppnåelse.

Mvh Svein Skeid

Til LLHs Landsstyremøte

Oslo 30.8.2013

Her er en oppdatert versjon av brevet til LLHs landsstyremøte og sentralstyre 30. april 2013. Vi ber om at det tas opp til behandling på førstkommende landsstyremøte i LLH. Vi ber også om å få ha en representant fra Revise F65 tilstede ved behandlingen av nedenstående sak.

Navneendring på Diagnoseutvalget Revise F65

Forslag til vedtak:

Diagnoseutvalget Revise F65 endres til:

BDSM- og fetisj-utvalget Revise F65.

Bakgrunn:

Diagnoseutvalget Revise F65 har siden 1997 vært et utvalg i LLH sentralt. Etter vedtak på LLHs landsmøte 2012 om oppfølging av friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere, foreslås navnet på Diagnoseutvalget Revise F65 endret til:

BDSM- og fetisj-utvalget Revise F65.

Utvalget oppnevnes og får sitt mandat av sentralstyret/landsstyret.

Utvalget jobbet fram Helsedirektoratets norske friskmelding av fetisjister og sadomasochister 1.2.2010. I utvalgets mandat ligger også internasjonal friskmelding. Derfor beholdes “Revise F65” i navnet. “BDSM- og fetisj-utvalget” avspeiler Landsmøtets vedtak om at skeive bdsm-ere og fetisjister som en særlig utsatt gruppe skal følges opp med helseforebyggende arbeid, forskning og tiltak mot diskriminering.

I samsvar med mandatet, fungerer utvalget også som et samarbeidsorgan overfor norske fetisj- og bdsm-organisasjoner og har følgende medlemmer:

Halvor Frihagen
Ann Kristin Østvik
Kim, leder i Wish Oslo
AranisiA, Wish Oslo
Svein Skeid, SMia Oslo
Victor Erheim, UngBDSM
Odd Reiersøl, psykolog
Astrid Krog, sexolog
ForsKJELLig, jurist
Ole Martin Moen, Universitetet i Oslo

Samtlige er medlemmer av LLH. Av utvalgets ti medlemmer er tre kvinner og to transpersoner. Nr 3, 4, 6 og 9 på listen er etter eget ønske oppført under pseudonym/nick, men har tilkjennegitt sin identitet overfor LLHOA.


For Revise F65: Svein Skeid