Categories
Uncategorized

Innklaging av sakkyndige i Hedmarken tingrett

Til Fagetisk råd i Norsk Psykologforening
Postboks 419 Sentrum
0103 Oslo

Oslo 26. august 2011

Bruk av ugyldig diagnose i Hedmarken tingrett
Innklaging av sakkyndige
Saksnummer 11-060329MED-HEDM

Vi viser til en høyt profilert sak som har versert i pressen i lengre tid og som mandag 11. juli, blant annet via NTB, ble spredt til aviser og andre media. I Hedmarken tingrett ble en 39 år gammel tidligere lege dømt til 10 års forvaring for seksuelle overgrep. Rettens sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad, mente “at legen oppfyller kravene for tre forskjellige diagnoser: Dyssosial personlighetsforstyrrelse, sadomasochisme og pedofili.” (1) Aktor lente seg, ifølge omtalen, tungt på de sakkyndiges vurdering som også ble godkjent av den rettsmedisinske kommisjon.

Nå er pedofili klassifisert som en sykdom i Norge og må fortsatt være det blant annet for å kunne gi overgripere adekvat behandling. Det samme gjelder dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men sadomasochisme er derimot ingen sykdom verken i Norge eller de andre Nordiske landene.

Dette er en sak som naturlig nok vekker sterke følelser, ikke minst for de mange ofrene. Det er snakk om tillitsbrudd og overgrep fra en betrodd fagperson. Nettopp derfor er det desto viktigere med en faglig kompetent, forskningsmessig basert (2,25) og etisk forsvarlig rettsmedisinsk vurdering. Det er i den forbindelse, etter vår oppfatning, ikke spesielt tillitsvekkende at sakkyndig Setsaas allerede har en tilsynssak mot seg for brudd på Helsepersonelloven. (3)

Mens vi på ingen måte har noe behov for å ta den dømte eks-legen i forsvar, så styrker det etter vår oppfatning ikke aktoratets sak at offentlig oppnevnte sakkyndige, sanksjonert av den rettsmedisinske kommisjon, benytter en utdatert, uvitenskapelig og stigmatiserende diagnose (4,25) som er erklært ugyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland. (5,6,7,8)

Det faglige grunnlaget for friskmeldingen

Den norske og de nordiske friskmeldingene av blant annet sadomasochisme bør være godt kjent for norsk helsepersonell. Vedtakene er annonsert på Helsedirektoratets nettsider (9), i fagtidsskriftet Dagens medisin 2.2.2010 (10) og 16.5.2011 (11), samt NTB-melding til norske nyhetsredaksjoner dagen etter den norske friskmeldingen 1.2.2010 (f.eks. Adresseavisa 2.2.2010). (12) Dessuten ble den norske friskmeldingen tildels høyt profilert i presse, nettaviser, radio og tv både før og etter 1.2.2010. (13)

Videre er det faglige grunnlaget for den nordiske seksualreformen dokumentert i norsk og internasjonal fagpresse før og etter den norske friskmeldingen; av psykiater Reidar Kjær og Svein Skeid i Psykologisk Tidsskrift ved NTNU i 2005 (14), av psykolog Odd Reiersøl og Svein Skeid i boken “Sadomasochism, Powerful Pleasures” i 2006 (15) (publisert parallelt i The Journal of Homosexuality samme år (16)), av psykolog Odd Reiersøl i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2008 (17), samt av Odd Reiersøl og Svein Skeid i Tidsskrift for psykisk helsearbeid desember 2010. (18) Ingen av forfatterne har mottatt, sett eller hørt noen form for negative tilbakemeldinger etter publiseringen. Det har såvidt oss bekjent, heller ikke kommet faglige innvendinger til Helsedirektoratet etter den norske friskmeldingen. I tillegg til overstående dokumentasjon har Diagnoseutvalget Revise F65 nettopp publisert norsk versjon av en rapport over forskningsbasert kunnskap på emnet sadomasochisme på oppdrag fra Verden Helseorganisasjon (25).

Stigmatisering

Det oppleves problematisk å få blåst opp for eksempel i Dagbladet 11. juli (19) at sadomasochisme skulle være en sykdom, når vi vet hvordan stereotypier og stigmatisering kan føre til diskriminering og forskjellsbehandling overfor seksuelle minoriteter. (20,25a). Som norske helsemyndigheter påpekte ved friskmeldingen 1. februar i fjor, så kan bruk av slike diagnoser fungere stigmatiserende overfor mennesker som opplever SM eller sadomasochisme som sin seksuelle identitet (9) eller orientering (8). Dette tilsvarer situasjonen da homofili ble fjernet fra den samme sykdomslisten for 30 år siden (6). De sakkyndiges diagnostisering kan dermed berøre mange mennesker. Vi kan bekrefte at folk i det norske SM-miljøet har følt seg krenket av innholdet i de nevnte mediaoppslag.

Forskningsbasert kunnskap

Så langt vi kan se, er rettens og de sakkyndiges konklusjon på dette punkt i strid med verdensledende autoriteter innen rettspsykiatri, (21,22,23,25b) når sadomasochisme sidestilles med overgrep og endog, som ett av flere momenter, legges til grunn for en forvaringsdom.

Om undersøkelsene er kvalitative eller kvantitative, om de foretas telefonisk, via internett eller ved personlige intervjuer, så viser de samme tendens: sadomasochister har ikke mer psykopatologi enn andre. Snarere viser flere studier at SM-rollespill styrker forholdet mellom partene og personene selv. (25b) Dette er ikke overraskende, ettersom masochisten har det avgjørende ord i kraft av sitt stoppord. (25c) Dessuten vil den indre dynamikken i forholdet inneholde elementer som kommunikasjon, tillit, gjensidig respekt og grunnleggende trygghet. (25)

Likeledes tilbakeviser forskning de over hundre år gamle teoriene om antisosiale og “psykopatiske” sadomasochister. (25b) I motsetning til overgrepslegens reelle overgrep, er sadomasochisme et avtalt maktrollespill mellom samtykkende og likeverdige voksne til seksuell nytelse for begge parter. I motsetning til overgrepslegens “hensynsløse og ondskapsfulle” opptreden, (24) er empati og gjensidig kommunikasjon grunnleggende for alt SM-samspill. I motsetning til overgrepslegens manipulerende trusler om ”straff” ved brudd på ”gjensidige kontrakter”, kan en SM-avtale, uten sanksjoner, brytes på et hvilket som helst tidspunkt. Sadomasochister har ikke mer glede av reell tvang enn andre mennesker. Det er kun den iscenesatte illusjonen om dominans og underkastelse som godtas av sadomasochister. (25c)

Sovende diagnose

13. juli 2011 prøvde LLHs Diagnoseutvalg å oppnå kontakt med de sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad. I svarmail 16. juli 2011 avviste de sakkyndige problemstillingen ved å henvise til at de innehar en kvalitetssikret kompetanse og at de ikke ønsker å kommentere saken. Et konkret spørsmål, som ikke angår innholdet i saken, fra journalist Øyvind Stople Sivertsen i fagtidsskriftet Dagens Medisin, om de sakkyndige visste at SM diagnosen var avskaffet i Norge, ble ikke besvart. (26)

Vi stiller også spørsmål om gyldigheten av følgende utsagn fra leder for Rettsmedisinsk kommisjon, Tarjei Rygnestad, som i Østlendingen 15.7.2011 uttalte at “man forholder seg til de reglene som gjaldt da handlingene ble begått. Nye lover har ikke tilbakevirkende kraft.” (27) Siden en diagnose ikke er en juridisk lov, høres dette etter vår oppfatning underlig ut. Rygnestad “vil derfor ikke umiddelbart konkludere med at det er feil å bruke diagnoser som ble tatt ut av sjukdomslista i fjor, på en sak som startet før diagnosen sadomasochisme ble fjernet fra lista.”

Vi må her påpeke at rettsaken startet lenge etter at diagnosen “sadomasochisme” ble avskaffet i Norge, og at et betydelig antall av overgrepene ble begått etter friskmeldingen 1.2.2010 og pågikk helt fram til pågripelsen 25. oktober 2010. (28) Poenget med rettspsykiatrisk vurdering må vel være å si noe om overgriperens psykiatriske tilstand per idag (eller eventuelt om han var strafferettslig utilregnelig i gjerningsøyeblikkene). Skal han for eksempel dømmes til forvaring eller terapi på grunn av fare for gjentagelse, må dagens tilstand vurderes. I den grad det i denne vurderingen brukes diagnoser, må man derfor etter vår oppfatning benytte de diagnosene som er gyldige per i dag.

Selv om sadomasochisme var en formell diagnose da eks-legens overgrepskarriere begynte, så er det like klart at SM-diagnosen, liksom homofili-diagnosen for 30 år siden, i praksis var sovende i rettspsykiatrien, som diagnostisk hjelpemiddel og som forskningsmessig kriterium. (32) Det var i realiteten ingen presedens for å bruke den, ifølge tall fra norske, nordiske (29) og amerikanske (30) helsemyndigheter. Diagnosens eneste funksjon var å stigmatisere seksuelle minoriteter. Derfor ble den fjernet fra diagnoseregistrene.

De sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon representerer samlet sett mye makt og forventet kompetanse der en skulle kunne stille store krav til etisk nivå, vurderingsevne og faglig oppdatering. Leder for Den rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad, innrømmer overfor Dagens Medisin 25. juli 2011 at “kommisjonens psykiatriske gruppe kjente til at sadomasochisme ikke lenger er å betrakte som en sykdom.” (26) Til tross for dette, ble de sakkyndiges rapport godkjent. Dersom rettens sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon kjente til den norske friskmeldingen, er det vel nærliggende å anta at de også hadde satt seg inn i det faglige grunnlaget for friskmeldingen som viser at sadomasochisme og seksualisert vold er to ulike fenomener. (15,16,17,25b) Dersom de sakkyndige bevisst benyttet en foreldet diagnose til tross for at de måtte vite at den ikke var i bruk, er det etter vår oppfatning enda mer etisk og faglig uforsvarlig.

Konklusjon

Ved å ta bort sadomasochisme som diagnose, har norske og nordiske helsemyndigheter tatt konsekvensen av forskningsbasert kunnskap som ikke støtter opp under hundre år gamle teorier forkledt som vitenskap (25b). Vi kan ikke se det annerledes enn at Hedmarken tingrett, i strid med oppdatert kunnskap (25) og gjeldende praksis (32) har gjeninnført den sykeliggjøringen av sadomasochisme som Helsedirektoratet fjernet for over et år siden.

Ettersom dommen nå er anket, må vi regne med at budskapet om at “SM er sykdom”, på tvers av Helsedirektoratets intensjon med friskmeldingen, kan bli en gjenganger i media i uoverskuelig fremtid med den sedimentering av stigmatiserende holdninger det kan medføre overfor en vesentlig seksuell minoritet i samfunnet. (31) Dessuten kan vel enhver rettsavgjørelse bli brukt som grunnlagsmateriale for og gi presedens i andre rettsaker.

Undertegnede ber derfor om at de tiltak blir satt i verk som kan være aktuelle på bakgrunn av vår henvendelse. Spesielt ønsker vi vurdert hvorvidt den rettssakkyndige psykiater og psykolog, samt den rettsmedisinske kommisjon i denne saken har utvist nødvendig faglig kompetanse og handlet i tråd med de regler for god yrkesskikk og fagetiske prinsipper som gjelder for kommisjonen og profesjonsgruppene.

Vi imøteser tilbakemelding på vår henvendelse.

Hilsen

Svein Skeid,
Leder for LLHs diagnoseutvalg Revise F65
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Odd Reiersøl,
Psykolog og medlem av LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Overstående støttes av psykolog Thore Langfeldt, IKST; LLH sentralt; LLH Oslo og Akershus; Skeiv Ungdom, Lesbiske og homofile sosialdemokrater; SLM-Oslo; SMil-Norge; SMia-Oslo; Ung BDSM og Wish Oslo.

Organisasjoner

IKST er Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.

LLH er Landsorganisasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

LLHs Diagnoseutvalg Revise F65 arbeider nasjonalt og internasjonalt for å avskaffe stigmatiserende fetisj- og SM-diagnoser fra sykdomslista ICD, International Classification of Diseases.

Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Lesbiske og homofile sosialdemokrater er homonettverket i Arbeiderpartiet.

SLM-Oslo (Scandinavian Leather Men) organiserer homofile fetisj- og SM-interesserte menn. 

SMil-Norge er en landsdekkende forening for sadomasochister og fetisjister.

SMia-Oslo er en undergruppe i LLH-Oslo som arbeider seksualpolitisk for SM-ere og fetisjisters rettigheter.

Ung BDSM er en uavhengig interessegruppe for seksuell opplysning omkring temaet BDSM og ungdom.

Wish Oslo er undergruppe av LLH Oslo som arrangerer fester og andre arrangementer for kvinner med interesse for BDSM og/eller fetisj.

Referanser

1. NRK Hedmark og Oppland 11.7.2011 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7706832

2. Ikke mer sykelighet blant SM-ere http://www.revisef65.org/psykopatologi.html

3. Psykiater får advarsel. Adresseavisen 8.12.2005 http://www.adressa.no/nyheter/article597289.ece

4. Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og SM-diagnoser. Revise F65 29.1.2009 http://www.revisef65.org/notat.html

5. SM, fetisjisme og transvestisme ikke lenger sykt i Norge. Revise F65 1.2.2010 http://www.revisef65.org/friskmelding.html

6. Sverige fjerner SM- og fetisjdiagnoser. Revise F65 23.1.2009 http://www.revisef65.org/Sverige.html

7. Danmark fjerner SM som diagnose http://www.revisef65.org/danmark.html

8. Finland slutter seg til nordisk seksualreform. Revise F65 24.5.2011 http://www.revisef65.org/finland.html

9. Helsedirektoratet friskmelder seksuelle minoriteter. Helsedirektoratet 1.2.2010

10. Sadomasochisme ikke lenger en sykdom. Dagens Medisin 2.2.2010 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2010/02/02/sadomasochisme-ikke-lenger/index.xml

11. Fire land har fjernet transvestisme som sykdom. Dagens Medisin 16.5.2011 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2011/05/15/fire-land-har-fjernet-tran/index.xml

12. Sadomasochisme ikke lenger en sykdom. NTB-melding i Adresseavisa 2.2.2010
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1439404.ece

13. Årsrapport for Diagnoseutvalget 2009. Revise F65 http://www.revisef65.org/2009rapport2.html

14. Kjær, Reidar & Skeid, Svein (2005). SM, fetisj og transvestisme-diagnosene bør ikke lenger brukes. Psykologisk Tidsskrift nr 2-2005. Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim.

15. Reiersøl, Odd & Skeid, Svein (2006a). The ICD diagnoses of fetishism and sadomasochism. In P. J. Kleinplatz & C. Moser (Eds.), Sadomasochism: Powerful pleasures (pp. 243-262). Binghampton, New York: Harrington Park Press.

16. Reiersøl, Odd & Skeid, Skeid (2006b). The ICD diagnoses of fetishism and sadomasochism. Journal of Homosexuality. Volume 50, Issue 2-3, 2006.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v50n02_12

17. Psykolog Odd Reiersøl: Fetisj og SM-diagnosene i ICD-10. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 6, 2008, side 754-756. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=52392&a=2

18. Reiersøl O. & Skeid, S. Fra samfunnsfiende til friskmeldt identitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 7, Nr 4-2010, 312-320. Oslo, Universitetsforlaget http://www.idunn.no/ts/tph/2010/04/art06

19. Dagbladet 11.7.2011 http://www.dagbladet.no/2011/07/11/nyheter/innenriks/dom/helikopterlegen/17269650

20. Diskriminering og vold mot sm/fetisj-populasjonen. Revise F65. http://www.revisef65.org/diskriminering.html Fullstendig oppdatert versjon av denne rapporten pr. august 2011, med hovedvekt på norske forhold, er tilgjengelig ved forespørsel.

21. SM – Myter og fakta. Revise F65: Rettspsykologen Park Elliot Dietz er en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex. Han påpeker fem grunnleggende forskjeller mellom overgripere og sadomasochister http://www.revisef65.org/myter2.html

22. Luc Granger, Ph.D., leder for Department of Psychology ved Universitetet i Montreal, har forsket både på overgripere og sadomasochister. Han bekrefter at dette er to helt ulike grupper som ikke på noen måte kan sammenlignes http://www.psychologytoday.com/articles/199909/the-pleasure-pain

23. Forskjellen på SM og overgrep. Revise F65. http://www.revisef65.org/voldNY.html

24. Aktor: – Hensynsløs og ondskapsfull. Østlendingen 24.6.2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/aktor-hensynslos-og-ondskapsfull-1.6325988

25. Norsk versjon av forskningsbasert dokumentasjon om sadomasochisme skrevet av Diagnoseutvalget Revise F65 på oppdrag av Verdens Helseorganisasjon http://www.revisef65.org/forskning.html

25a. “Diskriminering av SM-ere generelt”. Norsk versjon av rapport til WHO. http://www.revisef65.org/forskning5.html

25b. “SM kontra vold”. “- Ikke mer sykelighet”. “- Helsebringende SM”. “Fordommer forkledt som vitenskap”. Norsk versjon av rapport til WHO. http://www.revisef65.org/forskning2.html

25c. “Noe å lære av SM-ere?” Norsk versjon av rapport til WHO. http://www.revisef65.org/forskning3.html

26. Dagens Medisin 25.7.2011 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2011/07/24/reagerer-pa-bruk-av-ugyldi/index.xml

27. – Legesaken er stigmatiserende. Østlendingen 15.7.2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/legesaken-er-stigmatiserende-1.6367878

28. Blant annet Dagbladet 5.6.2011 side 10 og 11 og faktaboks på NRK Hedmark og Oppland 16.12.2010 http://nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7428567 og faktaboks på Østlendingen 25.5.2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/mms-legen-tiltalt-for-samleie-med-mindrearig-jente-1.6260490

29. Sovende diagnoser: Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og sm-diagnoser. Revise F65 29.1.2009 http://www.revisef65.org/notat2.html

30. Tall fra amerikanske National Ambulatory Medical Care, viser at av totalt 446 millioner polikliniske konsultasjoner til terapeuter og leger, ble ikke én eneste person diagnostisert med seksuell sadisme eller seksuell masochisme (Krueger, 2010).
Krueger, R. B. (2010). The DSM diagnostic criteria for sexual sadism. Archives of Sexual Behavior, 39, 325–345. Retrieved April 29, 2011, from http://www.springerlink.com/content/l72260vlk7142g0r

31. Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen. Revise F65 http://www.revisef65.org/antall.html

32. Sovende diagnoser. Oversiktsside oppdatert 7.8.2011. http://www.revisef65.org/sintef.html

Categories
Uncategorized

Oktay Dahl stigmatiserer SM-ere

Debattinnlegg i Dagbladet 21. januar 2010

Tidligere har LLH ved et par anledninger kritisert Arbeiderpartiet for diskriminering av’ transvestitter, fetisjister og sadomasochister. 12. oktober i fjor og 12. januar i år kommer justispolitisk talsmann for Høyre, André Oktay Dahl med uheldige uttalelser, den første fra Stortingets talerstol.

Av Svein Skeid, LLHs Diagnoseutvalg Revise F65
og Andrès Lekanger, Skeivt Forum

“Bare sadomasochister vil ha glede av pisking som straffemetode”, sier Oktay Dahl i følge Dagbladet i den pågående debatten om alternative soningsformer.

Vi er helt enige i hans konklusjon om at middelalderske straffemetoder ikke har noe å gjøre i norsk strafferett. Men sammenblandingen av voldelig pisking og sadomasochisme er uheldig. SM dreier seg om et avtalt rollespill mellom samtykkende voksne, og har ingen ting å gjøre med vold eller brutale straffemetoder. Sadomasochister har ikke mer glede av overgrep og ufrivillig smerte enn andre.

I høstens debatt om den nye regjeringsplattformen beskrev Oktay Dahl Soria Moria II-plattformen som “SM II”: “Jeg tror begrepet SM i forhold til det private fellesskap er ganske dekkende med tanke på hva man faktisk har foreslått fra Regjeringens side i Soria Moria II.” I samme åndedrag etterlyste han retten til å “være annerledes…, bli sett, respektert og tatt for den vi er…”.

Nå er det vel nettopp respekt SM dreier seg om, Oktay Dahl? Du vet nok forskjellen på SM og vold. Kanskje vet du også at kommunikasjon, tillit og gjensidighet er helt avgjørende i et sm-forhold.

Som homofil vet du sikkert også hvordan uheldige sammenblandinger kan befeste og forsterke fordommer mot en minoritet som knapt slipper til i media for å forsvare seg. Dessuten er det ytterst få fetisjister og sm-ere som våger å ytre seg i redsel for sosiale sanksjoner fra familie, jobb, osv.

Denne type utspill bidrar etter vår oppfatning til stigmatisering av en vesentlig minoritet i det norske samfunn og kan svekke arbeidet med å fjerne utdaterte sykdomsdiagnoser som rammer gruppen.

Helsedirektoratet legger i disse dager siste hånd på et forslag om å fjerne transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra den norske diagnosemanualen. Reformen kan bidra til å redusere fordommer og bedre levekår på samme måte som da homofili ble fjernet som sykdom for tredve år siden. I den sammenheng er Oktay Dahls to utspill spesielt uheldige.

Categories
Uncategorized

Med lær for frihet – Cupido nr 1/2007

Møt Svein Skeid: Lærhomse på barrikadene for seksuell frigjøring

I 30 år har Svein Skeid svingt pisken på vegne av lærhomser, gummifetisjister, SM-ere og hele spekteret av pervoer. Han slår i bordet med artikler, info-hefter, nettdebatt og seksualpolitiske ståsteder. Men Svein kjemper like gjerne for seksuell glede ved å leke selv. Han er Master og slave, gummimann og lærhomse, og en befriende ekshibisjonist.

Av Hanne Grasmo

– Jeg er en sint mann, sier Svein Skeid. Det er ikke så lett å få øye på aggresjonen mellom dype smilerynker og høye latterklukk. Tvert i mot treffer hans åpne ansikt og intense tilstedeværelse meg varmt i hjertet. Han sitter høy, kraftig og flintskallet med olajakke og skinnvest på den andre siden av cafébordet. Ser ut som en bastion. Men de stadige digresjonene og hendene som løper avslører ham som en søkende sjel. En lærhomse som flørter kokett, med ord og med meg.

Autoritet på lærhomseri

Svein Skeid er en mann som har hatt gummihanskene sine på mange taster. Han har skrevet inn menneskerettigheter for seksuelle minoriteter og sikrere sex i de fleste seksualpolitiske plattformer som finnes i Norge. I 30 år har vært åpen med hvem han er og hva han tenner på. Jeg har lenge ønsket å få ham på to-mannshånd for å snakke om sex. Men litt skummelt er det å være sex-reporter overfor en som jeg tenker vet så mye mer enn meg om emnet. Blikket hans oser autoritet når emnet er sex.

Lurer litt på når jeg møtte Svein Skeid første gang? Jeg har kjent ham som ivrig debattant på nett-forum om SM, fetisjisme og Diagnoseutvalg. Har sett på ham som The Scandinavian LeatherMan, gjennom redaktørjobben i SLM-bladet. Kanskje første gang ansikt til ansikt var på et SMIA-møte om Pustekontroll? Eller så jeg ham som en ragende gummikledd frontfigur for lærseksjonen under en eller annen homoparade på 90-tallet?

Den første gang jeg leste om Svein Skeid var nok i et 6-siders oppslag i VG høsten 1991: Der ruvet Svein med sin livspartner Tore i gummiklær foran småbruket i Sørskogbygda i Elverum, med kua Lykkeros drøvtyggende i bakgrunnen.

– Etter den artikkelen har vi jo måttet være åpne, smiler Svein som fremdeles bor sammen med sin store kjærlighet. – Vi omgås alle i bygda, og jeg har til og med gått gummikledd på den lokale Kiwien.

Selv om han ikke ser slik ut, så har Svein vært mye sint. Han snakker høyt og fort om manglende forståelse, fordommer, og regelrett undertrykkelse av folk på grunn av legning og lyster. Provosert av at den sterke kilden til gleden må skjules inni ett, eller flere, skap.

– Jeg har to virkelig sterke sider, som jeg er fornøyd med og trygg på: Min seksualitet og min evne til å formulere tekst.

Disse egenskapene bruker Svein Skeid til å forandre vårt syn på hva som er sunt og hva som er sykt.

Fetisjister, transer og SMere regnes som psyke

Om du slår opp i Verdens Helseorganisasjon sitt sykdomsregister, så finner du både fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme (SM) som alvorlige psykiske lidelser. For ti år siden var Svein Skeid med på å stifte Diagnoseutvalget ReviseF65 for å endre på dette. For å nå fram, jobber utvalget med generell seksualopplysning og informasjon. Homo-, kvinne- og sm-organisasjoner har tatt innover seg Sveins skriverier. Diagnoseutvalgets artikler og nettsider er oversatt til både tysk, engelsk, spansk, italiensk og kinesisk.

Wikipedia skriver: “Diagnoseutvalget er i dag den suverent mest aktive og synlige  gruppa  som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i  forhold til  sadomasochister og fetisjister i Norge.”

Svein preker alvorlig om nødvendigheten av antisykeliggjøring av SM og fetisjisme. Fremdeles finnes psykiatere som svartelister ”jeg-fremmede” homoseksuelle og ”psykopatiske” lær-lesber. Fremdeles mister foreldre retten til samvær med sine barn med begrunnelse i syk seksualitet, som fetisjisme og SM.

Fordommer finnes over alt. Da Lars Joakim Ringom skulle lage filmen ”Lærhomsen” for filmskolen på Lillehammer møtte han stor motbør. Selv i 2006 er det tabu å lage en positiv vinklet dokumentar om SM og fetisjisme.

– Ta med dere pepperspray, var rådet filmteamet fikk fra medstudenter da de skulle filme inne på Nonna, SLM-klubben. Svein rister oppgitt på hodet. – Det var så vidt de ville være med Lars Joachim inn.

Mange nektet å se filmen etterpå, og de som gjorde det ble veldig overrasket over at ”den farlige lærhomsen” Svein Skeid hadde vakre blomster på bordet.

Svein mener at vi fremdeles har vi normene i oss, som fører til skam og skyldfølelse. For eksempel har ”sex-avhengighet” seilet opp som et nytt begrep. Det er den gamle skyldfølelsen i ny drakt.

– Så mye åpenhet  om sex gir mot-reaksjoner i form av ny-moralisme. Det har vært lovforslag, både i Sverige og England om å forby privat besittelse av SM-porno.

Han mener at noe av det viktigste vi kan gjøre er å være åpne. Han hater ordet ”diskresjon”, som det er sterke regler for både blant homser og sm-ere. Klart vi skal ha respekt for egne valg av åpenhet, men det er enda viktigere å oppfordre folk til å være åpne.

Selv har han likt å sjokkere og pushe grenser helt siden han gikk på Venstres Hus i lær og gummi på 70-tallet. Nylig kunne nysgjerrige forbipasserende se ham foran Stortinget i heldekkende, trang og glinsende gummidrakt. Han satt der, helt naturlig på en benk og leste avisen.

– Det er spennende å synliggjøre noe som er erotisk i en sosial kontekst. Her var det gjort på en kunstnerisk måte som stiller spørsmål: Er jeg et maktsymbol? Eller er jeg prisgitt maktorganisasjonene?

Men han innrømmer det ville vært vanskelig å ha vanlig liv og jobb, så åpen som han er. Det er lettere i helsevesenet, men de fleste jobber er ikke lett å matche med sm/fetisj-åpenhet.

Møt Svein Skeid: Lærhomse på barrikadene for seksuell frigjøring

I 30 år har Svein Skeid svingt pisken på vegne av lærhomser, gummifetisjister, SM-ere og hele spekteret av pervoer. Han slår i bordet med artikler, info-hefter, nettdebatt og seksualpolitiske ståsteder. Men Svein kjemper like gjerne for seksuell glede ved å leke selv. Han er Master og slave, gummimann og lærhomse, og en befriende ekshibisjonist.

Av Hanne Grasmo

– Jeg er en sint mann, sier Svein Skeid. Det er ikke så lett å få øye på aggresjonen mellom dype smilerynker og høye latterklukk. Tvert i mot treffer hans åpne ansikt og intense tilstedeværelse meg varmt i hjertet. Han sitter høy, kraftig og flintskallet med olajakke og skinnvest på den andre siden av cafébordet. Ser ut som en bastion. Men de stadige digresjonene og hendene som løper avslører ham som en søkende sjel. En lærhomse som flørter kokett, med ord og med meg.

Autoritet på lærhomseri

Svein Skeid er en mann som har hatt gummihanskene sine på mange taster. Han har skrevet inn menneskerettigheter for seksuelle minoriteter og sikrere sex i de fleste seksualpolitiske plattformer som finnes i Norge. I 30 år har vært åpen med hvem han er og hva han tenner på. Jeg har lenge ønsket å få ham på to-mannshånd for å snakke om sex. Men litt skummelt er det å være sex-reporter overfor en som jeg tenker vet så mye mer enn meg om emnet. Blikket hans oser autoritet når emnet er sex.

Lurer litt på når jeg møtte Svein Skeid første gang? Jeg har kjent ham som ivrig debattant på nett-forum om SM, fetisjisme og Diagnoseutvalg. Har sett på ham som The Scandinavian LeatherMan, gjennom redaktørjobben i SLM-bladet. Kanskje første gang ansikt til ansikt var på et SMIA-møte om Pustekontroll? Eller så jeg ham som en ragende gummikledd frontfigur for lærseksjonen under en eller annen homoparade på 90-tallet?

Den første gang jeg leste om Svein Skeid var nok i et 6-siders oppslag i VG høsten 1991: Der ruvet Svein med sin livspartner Tore i gummiklær foran småbruket i Sørskogbygda i Elverum, med kua Lykkeros drøvtyggende i bakgrunnen.

– Etter den artikkelen har vi jo måttet være åpne, smiler Svein som fremdeles bor sammen med sin store kjærlighet. – Vi omgås alle i bygda, og jeg har til og med gått gummikledd på den lokale Kiwien.

Selv om han ikke ser slik ut, så har Svein vært mye sint. Han snakker høyt og fort om manglende forståelse, fordommer, og regelrett undertrykkelse av folk på grunn av legning og lyster. Provosert av at den sterke kilden til gleden må skjules inni ett, eller flere, skap.

– Jeg har to virkelig sterke sider, som jeg er fornøyd med og trygg på: Min seksualitet og min evne til å formulere tekst.

Disse egenskapene bruker Svein Skeid til å forandre vårt syn på hva som er sunt og hva som er sykt.

Fetisjister, transer og SMere regnes som psyke

Om du slår opp i Verdens Helseorganisasjon sitt sykdomsregister, så finner du både fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme (SM) som alvorlige psykiske lidelser. For ti år siden var Svein Skeid med på å stifte Diagnoseutvalget ReviseF65 for å endre på dette. For å nå fram, jobber utvalget med generell seksualopplysning og informasjon. Homo-, kvinne- og sm-organisasjoner har tatt innover seg Sveins skriverier. Diagnoseutvalgets artikler og nettsider er oversatt til både tysk, engelsk, spansk, italiensk og kinesisk.

Wikipedia skriver: “Diagnoseutvalget er i dag den suverent mest aktive og synlige  gruppa  som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i  forhold til  sadomasochister og fetisjister i Norge.”

Svein preker alvorlig om nødvendigheten av antisykeliggjøring av SM og fetisjisme. Fremdeles finnes psykiatere som svartelister ”jeg-fremmede” homoseksuelle og ”psykopatiske” lær-lesber. Fremdeles mister foreldre retten til samvær med sine barn med begrunnelse i syk seksualitet, som fetisjisme og SM.

Fordommer finnes over alt. Da Lars Joakim Ringom skulle lage filmen ”Lærhomsen” for filmskolen på Lillehammer møtte han stor motbør. Selv i 2006 er det tabu å lage en positiv vinklet dokumentar om SM og fetisjisme.

– Ta med dere pepperspray, var rådet filmteamet fikk fra medstudenter da de skulle filme inne på Nonna, SLM-klubben. Svein rister oppgitt på hodet. – Det var så vidt de ville være med Lars Joachim inn.

Mange nektet å se filmen etterpå, og de som gjorde det ble veldig overrasket over at ”den farlige lærhomsen” Svein Skeid hadde vakre blomster på bordet.

Svein mener at vi fremdeles har vi normene i oss, som fører til skam og skyldfølelse. For eksempel har ”sex-avhengighet” seilet opp som et nytt begrep. Det er den gamle skyldfølelsen i ny drakt.

– Så mye åpenhet  om sex gir mot-reaksjoner i form av ny-moralisme. Det har vært lovforslag, både i Sverige og England om å forby privat besittelse av SM-porno.

Han mener at noe av det viktigste vi kan gjøre er å være åpne. Han hater ordet ”diskresjon”, som det er sterke regler for både blant homser og sm-ere. Klart vi skal ha respekt for egne valg av åpenhet, men det er enda viktigere å oppfordre folk til å være åpne.

Selv har han likt å sjokkere og pushe grenser helt siden han gikk på Venstres Hus i lær og gummi på 70-tallet. Nylig kunne nysgjerrige forbipasserende se ham foran Stortinget i heldekkende, trang og glinsende gummidrakt. Han satt der, helt naturlig på en benk og leste avisen.

– Det er spennende å synliggjøre noe som er erotisk i en sosial kontekst. Her var det gjort på en kunstnerisk måte som stiller spørsmål: Er jeg et maktsymbol? Eller er jeg prisgitt maktorganisasjonene?

Men han innrømmer det ville vært vanskelig å ha vanlig liv og jobb, så åpen som han er. Det er lettere i helsevesenet, men de fleste jobber er ikke lett å matche med sm/fetisj-åpenhet.

Categories
Uncategorized

Paraden Skeive dager 2006: SM/fetisj-bilder

Bilder av SMia, SMil og SLM i paraden under Skeive dager 2006

http://web.mac.com/sskeid/iWeb/Websted%202/SMil_i_paraden.html

kommer dere ikke inn på siden, prøv brukernavn = lekestue, passord = lekestue
(Internet Explorer kan gi problemer – prøv en annen browser)

SISTE: LAGT INN 12.7.2006: BILDER TATT AV SLM-OSLO:
http://www.slm-oslo.no/gallery/SkeiveDager06/index.php

VG:
http://www.vg.no/bilderigg/?rigg_id=3264&plass=18

Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/06/24/469807.html?i=6
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/06/24/469807.html?i=9

Aftenpostens reportasje:
http://www.aftenposten.no/kul_und/article1366043.ece

Tv2 Nettavisen:
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=52#slide
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=4#slide
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=24#slide
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=25#slide
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=26#slide
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=27#slide
http://www.side2.no/sexogsamliv/article667995.ece?id=85142&slide=35#slide

Gaysir:
http://www.gaysir.no/index.cfm?meny=artikkelgalleri&galleriID=52&side=8#topp
http://www.gaysir.no/index.cfm?meny=artikkelgalleri&galleriID=52&side=40#topp
http://www.gaysir.no/index.cfm?meny=artikkelgalleri&galleriID=52&side=41#topp

Blikk:
http://www.blikk.no/nyheter/visbilde.html?galleri=Homoparaden%202006&next=1
http://www.blikk.no/nyheter/visbilde.html?galleri=Homoparaden%202006&next=16
http://www.blikk.no/nyheter/visbilde.html?galleri=Homoparaden%202006&next=17

Categories
Uncategorized

Årsberetning 2005 for SMia og Diagnoseutvalget ReviseF65

10 års jubileum og internasjonal anerkjennelse

Årsberetning 2005 for SMia og Diagnoseutvalget ReviseF65

Jubileumsåret 2005 har vært det mest aktive i SMia’s historie hittil. Den foreløpige rekorden ble nådd i desember med åtte tilstedeværende Mastere og ni slaver på lekestua. I juni feiret vi 10-årsjubileet med 37 tilstedeværende gjester. Til våren får SMia positiv oppmerksomhet i boka ”Sadomasochisme: Powerful Pleasures” som kommer på forlaget Haworth.

Årets høydepunkt var heftet ”SM- og fetisjsex mellom menn”, utgitt av Helseutvalget for homofile i samarbeid med SMia og SLM, og støttet av Sosial- og helsedirektoratet. SMia er medutgiver av brosjyren og deltok aktivt i hele produksjonsprosessen. Kanskje har SMias innsats bidratt til å redusere hiv-tallene for 2005 www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=11257

Koblet med betydelig øket aktivitet i SMia, blir sikrere sex-budskapet dermed spredt til stadig nye lær- og SM-homoer. Bare høsten 2005 var moderator på Smias Gaysirprofil (undertegnede) i direkte kontakt med 700 forskjellige SM-homser på nettet, med direkte link til online-versjonen av ”SM- og fetisjsex mellom menn” (ifølge egen dokumentasjon). Siden 3. desember har SMia fått over 60 medlemmer på vår lukkede temagruppe på Gaysir (”lukket” vil si at folk må søke supersjef (= undertegnede) om medlemskap. ”SM- og fetisjsex mellom menn” er selvfølgelig også linket opp derfra.

Sikrere sex-brosjyrer rettet mot SM/fetisj-populasjonen

1991 Sikrere sex for lærhomser (SLM v/Svein Skeid),
1996 Sikrere sm-sex (SMia v/Svein Skeid),
2005 SM- og fetisjsex mellom menn (SLM/SMia v/Helseutvalget).

I tillegg kommer Smias Sikrere SM ABC på www.smia-oslo.no (v/Svein Skeid) fra 2002.

(den første brosjyren var privat-finansiert uten offentlig støtte,
2005-brosjyra var i samarbeid
med SLM og SMia v/Svein Skeid)


VIRKEMIDLER SOM ENGASJERER: ”Det er sannsynligvis vanskelig å påvirke atferd uten at man tar i bruk virkemidler som engasjerer og som fremmer kognitive prosesser. Individet påvirkes blant annet gjennom dialog og kommunikasjon om verdier, normer og oppfatninger. Tiltak som fremmer slike prosesser er gjerne forankret i individets nærmiljø.” Fra Sosial-og helsedepartementets Strategiplan “Ansvar og omtanke” 2001.

Mer enn hundre forskjellige medlemmer og gjester har deltatt på lekestuene i SMia i 2005. På det meste var vi 37 stykker på Smias 10 år-jubileum under Europride i Oslo 22. juni. Se også reportasje på Gaysir.no http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627

På årsmøtet 2. februar 2005 ble Svein Skeid gjenvalgt som leder for SMia. Anita, Einar og Tron ble valgt til nytt styre. Anita måtte trekke seg etter en stund, grunnet sykdom. Ellers har det vært lekestuer med stadig økende oppslutning utover året: 9. mars, 13. april, 4. mai, 22. juni (jubileum), 31. august, 21. september, 19. oktober, 23. november og 14. desember. På siste lekestue i desember var vi åtte Mastere og ni slaver, hvilket er ny rekord i Smias historie.

I årets bok Sadomasochism: Powerful Pleasures, som har fått strålende kritikker, beskrives SMia og Diagnoseutvalgets leder Svein Skeid og fagmedlem av ReviseF65, psykolog Odd Reiersøl (bildet til høyre), som ledende autoriteter innen området.

“Eksperter som Thomas S. Weinberg, Susan Wright, Margaret Nichols, Odd Reiersol, Svein Skeid, Rebecca F. Plante, Niklas Nordling og N. Kenneth Sandnabba, blant andre stjerne autoriteter, publiserer [i boka Sadomasochism: Powerful Pleasures] forskningsmateriale, kliniske data og kritisk tenkning om seksualiteten som går utover vanlig “vanilje-sex”.
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sid=ECQ6A4851X9C9LXDJP0JD300C0WUD8VB&sku=5794&AuthType=4


Sammen med representanter fra Helseutvalget og SLM, deltok leder i SMia og Diagnoseutvalget, Svein Skeid, på samtlige seks møter (19. januar – 3. mai) for å produsere ”SM- og fetisjsex mellom menn” vinteren 2005. Planlegging, utarbeidelse av tekst og tittel, utlån av utstyr til fotografering og utvelgelse av bilder.

EUROPRIDE 2005

Foredrag, pressedekning, fester, stands, sikrere sex info og den store paraden med 100.000 tilskuere: SMia og Diagnoseutvalget var en aktiv og synlig del av mangfoldet under årets største hendelse: Europride i Oslo 2005, under slagordet: “Proud to be healthy Pervs”.

Ole Johnsen og Svein Skeid (bildet til venstre) delte ut nærmere 500 engelsk-språklige brosjyrer i Pride Village på Rådhusplassen i løpet av Europride. Det var også hyggelig å kunne dele ut kondomer, glidemiddel og ikke minst; den flotte sikrere-sex brosjyren som SLM og Smia hadde produsert i løpet av vinteren. Ikke så helt lite å være stolte av, synes vi.

38 tilstede hørte Svein fortelle fragmenter av Smias historie akkompagnert av piskeslag fra spankingrommet på Smias 10 år jubileumsfest onsdagen under Europride. Gaysir var tilstede, tok bilder og lagde en flott reportasje, http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627. LLH Oslos revygruppe Cabarosa har laget mange flotte fetisjinnslag gjennom tidene, hvilket de delte med de tilstedeværende.

Maskert intro på Teologisk fakultet v/Svein Skeid (bildet)

Torsdag var Diagnoseutvalget ReviseF65 invitert til Teologisk fakultet (!) ved Universitetet i Oslo sentrum, for å holde foredrag om SM (!) for 90 kristne homofile fra hele Europa (”European Forum for Christian Gay and Lesbian groups”). To timer tidligere hadde Kultur- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland offisielt åpnet konferansen. Foredraget kan i sin helhet leses HER, og ikke minst du se de underholdende bildene. Ja, jeg fikk hele salen til å le, da jeg entret salen iført min Derl Viktor maske. Da jeg tok den av, begynte folk å le, for jeg hadde enda en (Recidivist Grizzly) realistisk maske under der igjen. Maskene symboliserte at lærhomoer må komme ut av skapet to ganger, først som homo og senere som lærhomo. Vi kom blant annet i kontakt med franske homofile som jobber med å endre samme diagnosekapittel som ReviseF65.

TALL OG TELLEVERK

Medlemstallet for Smia Oslo fortsetter å krype langsomt oppover; 16 i 2002, 20 i 2003, 23 i 2004 og 29 i 2005. Med den kontaktflaten vi har hatt i høst, tror jeg ikke det er urealistisk med en fordobling av antall medlemmer i 2006.

36461 treff på www.reviseF65.org i 2005. Det er mer enn en fordobling i forhold til året 2004. Blant annet har nettsiden blitt linket opp på flere eksterne nettsider, og nettleverandører og søkemaskiner har en forkjærlighet for å legge oss høyt opp på trefflistene sine 😉

Diagnoseutvalget har 151 medlemmer på mailinglista (hvorav halvparten internasjonale fagautoriteter). Det er en økning på 50 % siste året.

www.smia-oslo.no hadde 36461 treff i 2005, hvilket er en seksdobling i forhold til året 2004.

FLERE ARTIKLER, INNLEGG OG FOREDRAG

Som også gjenspeiles av antall nettreff, har 2005 vært et meget spennende år, rent innholdsmessig sett fra internett-synsvinkel.

To portaler, www.Gaysir.no og www.SMil-Norge.no, har vokst seg store som internaktive nettsamfunn, og viktige debatter foregår i begge kanaler i forhold til både hiv-smitte og fetisj/SM. Kunnskapsnivået kan dessverre være så som så hos mange av de unge, og undertegnede (55) har rodd mang en Gaysir-debatt i land med konstruktiv informasjon (profil ”SMia” + profil ”titplay”).

SM-debatten på Gaysir hadde rekordmange 950 innlegg, og resulterte i en illustrert artikkel ”SM – Myter og fakta” ved Svein Skeid, både på Gaysir, på LLH-Oslo sine nettsider, og på http://www.revisef65.org/myter1.html

“Sm, fetisjisme og bondage har mange muligheter i seg til sikrere sex fordi sm stimulerer mange nervebaner og tar hele kroppen i bruk som erogen sone. Mulighetene for seksuell variasjon er mange uten noen fare for hiv-smitte.” (Fra artikkelen “SM – Myter og fakta”)

Ellers samarbeider SMia som vanlig med ulike fagfolk. En fin tilvekst til nettsidene i 2005, var artikkelen ”SM-sex i norsk strafferett” ved advokat Halvor Frihagen som har vært juridisk rådgiver for SMia siden starten i 1995 http://www.revisef65.org/loven.html

6.januar 2005
Intervju med undertegnede i den tyske nettavisen www.nachtwaertz.com
http://www.nachtwaertz.com/archiv/aboutx/aboutx/svein.html

Som æresmedlem i SLM (Scandinavian Leather Men) – Norges første SM-forening – skrev Svein Skeid i 2005 også en fyldig historikk i bladet Lenka, i forbindelse med at foreningen fyller 30 år i 2006.

13.11.2005 holdt ReviseF65, SMia og SLM et to timers foredrag for sexologistudenene ved Høyskolen i Agder. Svein Skeid (bilde til høyre).

NÅ OGSÅ PÅ ITALIENSK

22.2.2005. Mail med spørsmål om tillatelse til å oversette stoff fra ReviseF65 til italiensk.
http://www.puta.it/blog/2005/03/30/queer/in-manette-ci-andremo-assieme/

KJØNNSPERSPEKTIVET

Kjønnsperspektivet ble i 2005 ivaretatt av et flott nytt initiativ for SM-lesber, oppstartsmøte 27. oktober, og flere store fester i løpet av året kun for SM-lesber.

Sammen med (fra venstre) SLMs informasjonssekretær, Trine Elvebakken nestleder i LLH, Lise fra Manillusion, var Svein Skeid (lengst til høyre) fra SMia paneldeltager i debatten på det store SM-lesbe-møtet på SinPecado i regi av LLH 27.10.2005.

22. oktober deltok undertegnede på strategimøte i Horten med styret i SMil-Norge.

Svein Skeid,
prosjektansvarlig og leder i SMia og Diagnoseutvalget ReviseF65

Categories
Uncategorized

Årsberetning for SMia 2005

10 års jubileum og internasjonal anerkjennelse

Jubileumsåret 2005 har vært det mest aktive i SMia’s historie hittil. Den foreløpige rekorden ble nådd i desember med åtte tilstedeværende Mastere og ni slaver på lekestua. I juni feiret vi 10-årsjubileet med 37 tilstedeværende gjester. Til våren får SMia positiv oppmerksomhet i boka ”Sadomasochisme: Powerful Pleasures” som kommer på forlaget Haworth.

Årets høydepunkt var nok heftet ”SM- og fetisjsex mellom menn”, utgitt av Helseutvalget for homofile i samarbeid med SMia og SLM, og støttet av Sosial- og helsedirektoratet. SMia er medutgiver av brosjyren og deltok aktivt i hele produksjonsprosessen. Kanskje har SMias innsats bidratt til å redusere hiv-tallene for 2005 www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=11257

Koblet med betydelig øket aktivitet i SMia, blir sikrere sex-budskapet dermed spredt til stadig nye lær- og SM-homoer. Bare høsten 2005 var moderator på Smias Gaysirprofil (undertegnede) i direkte kontakt med 700 forskjellige SM-homser på nettet, med direkte link til online-versjonen av ”SM- og fetisjsex mellom menn” (ifølge egen dokumentasjon). Siden 3. desember har SMia fått over 60 medlemmer på vår lukkede temagruppe på Gaysir (”lukket” vil si at folk må søke supersjef (= undertegnede) om medlemskap. ”SM- og fetisjsex mellom menn” er selvfølgelig også linket opp derfra.

Sikrere sex-brosjyrer rettet mot SM/fetisj-populasjonen

1991 Sikrere sex for lærhomser (SLM v/Svein Skeid),
1996 Sikrere sm-sex (SMia v/Svein Skeid),
2005 SM- og fetisjsex mellom menn (SLM/SMia v/Helseutvalget).

I tillegg kommer Smias Sikrere SM ABC på www.smia-oslo.no (v/Svein Skeid) fra 2002.

(den første brosjyren var privat-finansiert uten offentlig støtte,
2005-brosjyra var i samarbeid
med SLM og SMia v/Svein Skeid)


VIRKEMIDLER SOM ENGASJERER: ”Det er sannsynligvis vanskelig å påvirke atferd uten at man tar i bruk virkemidler som engasjerer og som fremmer kognitive prosesser. Individet påvirkes blant annet gjennom dialog og kommunikasjon om verdier, normer og oppfatninger. Tiltak som fremmer slike prosesser er gjerne forankret i individets nærmiljø.” Fra Sosial-og helsedepartementets Strategiplan “Ansvar og omtanke” 2001.

Mer enn hundre forskjellige medlemmer og gjester har deltatt på lekestuene i SMia i 2005. På det meste var vi 37 stykker på Smias 10 år-jubileum under Europride i Oslo 22. juni. Se også reportasje på Gaysir.no http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627

På årsmøtet 2. februar 2005 ble Svein Skeid gjenvalgt som leder for SMia. Anita, Einar og Tron ble valgt til nytt styre. Anita måtte trekke seg etter en stund, grunnet sykdom. Ellers har det vært lekestuer med stadig økende oppslutning utover året: 9. mars, 13. april, 4. mai, 22. juni (jubileum), 31. august, 21. september, 19. oktober, 23. november og 14. desember. På siste lekestue i desember var vi åtte Mastere og ni slaver, hvilket er ny rekord i Smias historie.

I årets bok Sadomasochism: Powerful Pleasures, som har fått strålende kritikker, beskrives SMia og Diagnoseutvalgets leder Svein Skeid og fagmedlem av ReviseF65, psykolog Odd Reiersøl (bilde til høyre), som ledende autoriteter innen området.

“Eksperter som Thomas S. Weinberg, Susan Wright, Margaret Nichols, Odd Reiersol, Svein Skeid, Rebecca F. Plante, Niklas Nordling og N. Kenneth Sandnabba, blant andre stjerne autoriteter, publiserer [i boka Sadomasochism: Powerful Pleasures] forskningsmateriale, kliniske data og kritisk tenkning om seksualiteten som går utover vanlig “vanilje-sex”.
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sid=ECQ6A4851X9C9LXDJP0JD300C0WUD8VB&sku=5794&AuthType=4


Sammen med representanter fra Helseutvalget og SLM, deltok leder i SMia og Diagnoseutvalget, Svein Skeid, på samtlige seks møter (19. januar – 3. mai) for å produsere ”SM- og fetisjsex mellom menn” vinteren 2005. Planlegging, utarbeidelse av tekst og tittel, utlån av utstyr til fotografering og utvelgelse av bilder.

EUROPRIDE 2005

http://www.revisef65.org/europrid Color eoslobilder.html
Foredrag, pressedekning, fester, stands, sikrere sex info og den store paraden med 100.000 tilskuere: SMia og Diagnoseutvalget var en aktiv og synlig del av mangfoldet under årets største hendelse: Europride i Oslo 2005, under slagordet: “Proud to be healthy Pervs”.

Ole Johnsen og Svein Skeid (til venstre) delte ut nærmere 500 engelsk-språklige brosjyrer i Pride Village på Rådhusplassen i løpet av Europride. Det var også hyggelig å kunne dele ut kondomer, glidemiddel og ikke minst; den flotte sikrere-sex brosjyren som SLM og Smia hadde produsert i løpet av vinteren. Ikke så helt lite å være stolte av, synes vi.

38 tilstede hørte Svein fortelle fragmenter av Smias historie akkompagnert av piskeslag fra spankingrommet på Smias 10 år jubileumsfest onsdagen under Europride. Gaysir var tilstede, tok bilder og lagde en flott reportasje, http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627. LLH Oslos revygruppe Cabarosa har laget mange flotte fetisjinnslag gjennom tidene, hvilket de delte med de tilstedeværende.

Torsdag var Diagnoseutvalget ReviseF65 invitert til Teologisk fakultet (!) ved Universitetet i Oslo sentrum, for å holde foredrag om SM (!) for 90 kristne homofile fra hele Europa (”European Forum for Christian Gay and Lesbian groups”). To timer tidligere hadde Kultur- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland offisielt åpnet konferansen. Foredraget kan i sin helhet leses over, og ikke minst du se de underholdende bildene. Ja, jeg fikk hele salen til å le, da jeg entret salen iført min Derl Viktor maske (ser ut som et menneske). Da jeg tok den av, begynte folk å le, for jeg hadde enda en (Recidivist Grizzly) realistisk maske under der igjen. Maskene symboliserte at lærhomoer må komme ut av skapet to ganger, først som homo og senere som lærhomo. Vi kom blant annet i kontakt med franske homofile som jobber med å endre samme diagnosekapittel som ReviseF65.

TALL OG TELLEVERK

Medlemstallet for Smia Oslo fortsetter å krype langsomt oppover; 16 i 2002, 20 i 2003, 23 i 2004 og 29 i 2005. Med den kontaktflaten vi har hatt i høst, tror jeg ikke det er urealistisk med en fordobling av antall medlemmer i 2006.

36461 treff på www.reviseF65.org i 2005. Det er mer enn en fordobling i forhold til året 2004. Blant annet har nettsiden blitt linket opp på flere eksterne nettsider, og nettleverandører og søkemaskiner har en forkjærlighet for å legge oss høyt opp på trefflistene sine 😉

Diagnoseutvalget har 151 medlemmer på mailinglista (hvorav halvparten internasjonale fagautoriteter). Det er en økning på 50 % siste året.

www.smia-oslo.no hadde 36461 treff i 2005, hvilket er en seksdobling i forhold til året 2004.

ARTIKLER OG INNLEGG I 2005

Som også gjenspeiles av antall nettreff, har 2005 vært et meget spennende SMia-år, rent innholdsmessig sett fra internett-synsvinkel.

To portaler, www.Gaysir.no og www.SMil-Norge.no, har vokst seg store som internaktive nettsamfunn, og viktige debatter foregår i begge kanaler i forhold til både hiv-smitte og fetisj/SM. Kunnskapsnivået kan dessverre være så som så hos mange av de unge, og undertegnede (55) har rodd mang en Gaysir-debatt i land med konstruktiv informasjon (profil ”SMia” + profil ”titplay”).

SM-debatten på Gaysir hadde rekordmange 950 innlegg, og resulterte i en illustrert artikkel ”SM – Myter og fakta” ved Svein Skeid, både på Gaysir, på LLH-Oslo sine nettsider, og på http://www.revisef65.org/myter1.html

“Sm, fetisjisme og bondage har mange muligheter i seg til sikrere sex fordi sm stimulerer mange nervebaner og tar hele kroppen i bruk som erogen sone. Mulighetene for seksuell variasjon er mange uten noen fare for hiv-smitte.” (Fra artikkelen “SM – Myter og fakta”)

Ellers samarbeider SMia som vanlig med ulike fagfolk. En fin tilvekst til nettsidene i 2005, var artikkelen ”SM-sex i norsk strafferett” ved advokat Halvor Frihagen http://www.revisef65.org/loven.html

6.januar 2005
Intervju med undertegnede i den tyske nettavisen www.nachtwaertz.com
http://www.nachtwaertz.com/archiv/aboutx/aboutx/svein.html

Som æresmedlem i SLM (Scandinavian Leather Men) – Norges første SM-forening – skrev Svein Skeid i 2005 også en fyldig historikk i bladet Lenka, i forbindelse med at foreningen fyller 30 år i 2006.

13.11.2005 holdt ReviseF65, SMia og SLM et to timers foredrag for sexologistudenene ved Høyskolen i Agder. Svein Skeid (bilde til høyre).

NÅ OGSÅ PÅ ITALIENSK

22.2.2005. Mail med spørsmål om tillatelse til å oversette stoff fra ReviseF65 til italiensk.
http://www.manettematte.org/modules.php?name=News&file=article&sid=366&mode=&order=0&thold=0
http://www.puta.it/blog/2005/03/
http://www.puta.it/blog/2005/03/30/queer/in-manette-ci-andremo-assieme/

KJØNNSPERSPEKTIVET

Kjønnsperspektivet ble i 2005 ivaretatt av et flott nytt initiativ for SM-lesber, oppstartsmøte 27. oktober, og flere store fester i løpet av året kun for SM-lesber.

Sammen med (fra venstre) SLMs informasjonssekretær, Trine Elvebakken nestleder i LLH, Lise fra Manillusion, var Svein Skeid (lengst til høyre) fra ReviseF65 paneldeltager i debatten på det store SM-lesbe-møtet på SinPecado i regi av LLH 27.10.2005.

22. oktober deltok undertegnede på strategimøte i Horten med styret i SMil-Norge.

Svein Skeid,
leder i SMia

Categories
Uncategorized

Europride Oslo 2005 pictures

LEATHER-RUBBER-UNIFORMS-SM-BONDAGE-LEATHER-RUBBER-UNIFORMS-SM-BONDAGE-LEATHER-RUBBER-UNIFORMS-SM-BONDAGE

Lecture, interview, parties, booths, public fun, safer sex pr and the big parade. The SM/leather/fetish community was an important and visible part of the diversity during Europride 2005 in Oslo. See the pictures here:

Europride in Oslo 2005 became a very big success.

20.000 people walking in the Europride parade in Oslo Saturday June 25 with the open gay Major of Oslo, Erling Lae, (Leader of the City Council) in the front of the parade.

The public response to the 60 leathermen on the 17 meter long car, was very friendly. The 100.000 people along the parade route smiled and waved their hands to the 60 leathermen from SLM, Smia and SMil on the 17 meter long car. There were of course leatherpeople everywhere in the parade, of all sexes and sexual orientations.

SLM Oslo (the Norwegian ECMC-club – Scandinavian Leather Men Oslo), Smia Oslo (the gay and lesbian group within LLH – The Norwegian national organization for gays and lesbians), and ReviseF65 (also a part of LLH), was an important and visible part of the Europride program, boots, the parade and the parties.

There were foreign visitors from all over the world, including several pervy SM/leathermen of course.

The theme of the leather/sm section in the europride parade was MASKS. So we dressed up in leather masks, rubber masks, army mask, and gas masks (several). And realistic (real face) masks as on the left picture. Titplay with his Derl Viktor mask at the ReviseF65 booth with our slogan for the week: “Proud to be healthy Pervs”.
This poster is made by ReviseF65 (Svein and Ole). The original picture is from CSD in Berlin 2004.

All the week the ReviseF65 committee had a booth at the Pride Village in front of the City Hall. We distributed 500 pamphlets in English about how to start the ReviseF65 work in different countries, and also gave people a new brochure about Safer Sex produced this winter for Norwegian gay SM/leathermen. Smia and ReviseF65 have been a co-authors of that very important brochure, which is published by the Norwegian Hiv and Aids organization (Helseutvalget for homofile), in cooperation with the gay leatherclub SLM-Oslo and officially supported by the Norwegian heath authorities.

The ReviseF65 committee also got in contact with some candidates to the Norwegian Parliament this year. And the reactions were positive this far.

The MC people in the beginning of the leather section.

As always, it is important to show other lesbian/gay people, the press/tv/media, and the rest of the society, that leather and SM are and important part, both of the homosexual community, and the society in general!

Several people and journalists have asked me the last days:
– Has there been any positive changes for the SM population in Norway the last 10 years. And my answer is :YES. It has become somewhat more open attitude. But, as with the experience of the gay movement, I will estimate that, as more SM people get out of the closet, for a period, there can be, more discrimination against members of our group.

Svein, masked as Derl Viktor, together with a rubberfriend in black. The party was a 10 years anniversary for SMIA. I held a speech about all the fun we have had at our club, Smia’s history, and our work to stop hiv and aids. 38 people attended, and the Gay online magazine GAYSIR, interviewed Svein, Ole and Odd from the ReviseF65 committee. Read the article online at http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627 (sorry, only in Norwegian, but there are two pics to look at). Entertainment by the LLH group CabaRosa.

Leather people and the gay movement

Leatherpeople have played a role in the modern gay rights movement from the very beginning in Norway and abroad.

As the leader of the ReviseF65 group and Gay Person of honour in Norway 2003, Svein was invited to hold a lecture at the University of Oslo Thursday June 23, about the subject “SM – health or disease?”. Attendants were 90 gay and lesbian christians from all over Europe (”European Forum for Christian Gay and Lesbian groups”). We got in contact with persons from a group of people working to revise the F65 chapter in France. We are looking very much forward to keep in contact with them also!

Read more about the lecture, and see the pictures at http://www.reviseF65.org/europrideoslolecture.html

Categories
Uncategorized

Europride Oslo 2005 i bilder

Foredrag, pressedekning, fester, stands, sikrere sex info og PARADEN. SM/fetisj-miljøet var en synlig og viktig del av mangfoldet under Europride 2005 i Oslo. HER ER BILDENE:

Av Svein Skeid

“Alle var enige om at det var en fin tur”. Slik kan det nok oppsummeres. Europride 2005 ble en stor suksess. Det var så fullt at mange ikke slapp inn, for eksempel på fredagens SLM-fest. Av de mange utenlandske lær-gjestene, hadde flere betalt pass for å blant annet å komme inn på SLM. De ble sure. Men da formannen på lørdag inviterte dem opp på SLM-bilen, kom de etterpå bort og spanderte pils på oss på SLM- og ReviseF65-standen. De hadde det tydeligvis hatt det GØY!

Og moro var det! 20.000, skal det ha vært i paraden lørdag 25. juni med vår åpent homofile byrådsleder Erling Lae i spissen.

– Hvordan var publikums reaksjon på lærhomsene?, spurte en journalist i et tysk SM-blad meg.
– Folk smilte og vinket langs hele parade-ruta, svarte jeg. 100.000 mennesker skal ha vært i gatene denne ettermiddagen. Til venstre ser du et lite utsnitt av den 17 meter lange SLM-bilen. I alt 60 lærhomoer, de fleste menn, inkludert Smia, og et par-tre utskremte SMil-folk vandrende bak bilen. Helt ærlig, så var det nok enda mange flere av “våre” i de andre seksjonene.

Temaet på paradebilen var MASKER. Gassmasker, gummimasker, lærmasker, kamomasker, og real face-masker. Og flere stilte opp i nettopp DET. Til høyre titplay i sin “real face” Derl Viktor-maske (fra greyland-film.cz), ved siden av Diagnoseutvalgets slagord: “”Proud to be healthy Pervs”

Diagnoseutvalget ReviseF65 fikk låne plass ved siden av SLM til sin stand på Pride Village. Ole og titplay delte ut nærmere 500 engelsk-språklige brosjyrer i løpet av Europride. Det var også hyggelig å kunne dele ut kondomer, glidemiddel og ikke minst; den flotte sikrere-sex brosjyren som SLM og Smia hadde produsert i løpet av vinteren. Ikke så helt lite å være stolte av!, synes vi. Bildene hadde SLM også brukt til å lage en flott kalender. En super plakat henger også på byens utesteder for å minne om brosjyren, som kan fås ved henvendelse til SLM, Smia, og selvfølgelig Helseutvalget. Brosjyra er fullfinansiert av Sosial- og helsedirektoratet. ReviseF65 kom også i kontakt med potensielle kandidater til høstens Storting.

Til venstre: Som vanlig først i lærseksjonen, var MC-folket med å synliggjøre lærmiljøet som en del av homobevegelsen.

Flere journalister har de siste dagene spurt meg;
– Har det vært noen positiv utvikling for SM/fetisj-folket de siste 10 årene?
Og jeg svarer: – Ja. Holdningen til oss er blitt noe mer avslappet og åpen, hvilket paraden kanskje illustrerer. Men liksom homobevegelsen har erfart: Diskrimineringen kan for en periode komme til å øke ettersom flere står fram.

Til høyre, Svein maskert som Derl Viktor på Smias 10 års-jubileum, som ble feiret onsdagen i Europride-uka. Takk til Gummibear1 i full svart gummi som skapte en veldig sexy stemning. Styret og frivillige jobba veldig bra med dette. 38 tilstede hørte Svein fortelle biter av Smias historie akkompagnert av piskeslag fra spankingrommet. Gaysir var tilstede, tok bilder og lagde en flott reportasje, http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627. Cabarosa har laget mange flotte fetisjinnslag gjennom tidene, hvilket de delte med oss. Takk til Christian og Tor Arne, som også deltok på festen.

Lærfolket – en del av homobevegelsen

Bildet til venstre: Lærhomoer har vært en del av mangfoldet i homobevegelsen, både nasjonalt og internasjonalt fra den første spede begynnelse.

I tillegg til gøy og moro hele uka igjennom, var Diagnoseutvalget ReviseF65 på torsdag invitert til Teologisk fakultet (!!) ved Universitetet i Oslo sentrum, for å holde foredrag om SM (!) for 90 kristne homofile fra hele Europa (”European Forum for Christian Gay and Lesbian groups”). To timer tidligere hadde Kultur- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland offisielt åpnet konferansen (!). Du kan lese hele foredraget HER, og ikke minst se de morsomme bildene. Ja, jeg fikk hele salen til å le, da jeg entret salen iført min Derl Viktor maske (samme som til venstre). Da jeg tok den av, begynte folk å le, for jeg hadde enda en (Recidivist Grizzly) maske under der igjen. Maskene symboliserte at lærhomoer må komme ut av skapet to ganger, først som homo og senere som lærhomo.
Vi kom blant annet i kontakt med franske homofile som jobber med å endre samme diagnosekapittel som ReviseF65.

Categories
Uncategorized

Sm, fetisj og transvestittisme-diagnosene bør ikke lenger brukes
Helseminister Dagfinn Høybråten    

Oslo 28.11.2003

Sm, fetisj og transvestittisme-diagnosene bør ikke lenger brukes

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) ved Diagnoseutvalget anmoder Helseministeren om at de tre ICD-10 diagnosene;

F65.0 Fetisjisme,
F65.1 Fetisjistisk transvestittisme og
F65.5 Sadomasochisme

tas ut av den norske ICD-10 oversettelsen og ikke lenger brukes i Norge.
De tre diagnosene bør heller ikke brukes der de inngår som en del av andre sammensatte diagnoser.
Disse tre diagnosene er faglig sett uklare og ulogiske og ikke i overensstemmelse med de krav som må stilles til diagnoser i dag.
Diagnosene er ikke nødvendige ut i fra klinisk psykiatrisk praksis, og de virker i dag kun stigmatiserende og medfører økt minoritetsgruppestress.
Slike ufaglige og ikke-oppdaterte diagnoser innebærer en vesentlig krenkelse av minoritetsgruppers menneskerettigheter og vanskeliggjør forebyggende helsearbeid innen gruppen.
(1)

Begrunnelse:
I World Psychiatric Association diskuteres det ulogiske i kriteriene slik de nå er oppført, og man må forvente en betydelig endring av diagnosene ved neste revisjon av den internasjonale diagnosemanualen ICD-10, som utgis av Verdens Helseorganisasjon.
(2)
Grunnet det omfattende arbeid som må utføres vil dette først kunne skje om flere år.
Dette er en klar parallell til situasjonen i 1977 da Norsk Psykiatrisk Forening anbefalte at homofilidiagnosen ikke lenger burde brukes i Norge. Dette skjedde i påvente av neste internasjonale ICD-revisjon som var endelig ferdig i 1993. Den norske oversettelsen kom først i 1997. Det vil si cirka 20 år etter at det norske fagmiljøet anså diagnosen unødvendig.

Det er på bakgrunn av LLHs erfaring med den utdaterte og ufaglige homofilidiagnosen og erkjennelsen av at mange homofile og lesbiske med sm, fetisj eller transvestittisme-orientering er en dobbelt minoritet, (en minoritet i minoriteten) at man har engasjert seg i denne saken som altså gjelder mange flere enn homofile og lesbiske. (3)
I følge det amerikanske Kinsey-instituttet tilhører mellom fem og ti prosent av befolkningen gruppen med sm, fetisj eller transvestittisme-orientering, og gruppen fordeler seg på hetero og homofile personer som i befolkningen ellers.
(4)

Det er ikke dokumentert at personer med sm, fetisj eller transvestittisme-orientering har mer alvorlig psykopatologi enn andre mennesker. (5)
Den amerikanske psykiaterforeningen (APA) tok i 1994 konsekvensen av dette ved å revidere diagnose-manualen DSM-IV slik at sm og fetisjisme ikke automatisk anses som psykisk sykdom med mindre personens funksjonsnivå blir betydelig svekket.
(6)

I Danmark har man også tatt konsekvensen dette og i 1994/95 vedtok to påfølgende Sundhedsministre å ta ut transvestittisme og sadomasochisme fra den danske ICD-10 oversettelsen. (7)

Den internasjonale ICD-10 og den norske oversettelsen har ikke slike entydige kriterier som DSM IV. Slik diagnosene som brukes i Norge nå er utformet, er det tilstrekkelig å handle ut i fra sin seksuelle preferanse, og sammenlikner man ulike retningslinjer innen ICD-10 manualen er det intet entydig krav om funksjonsnedsettelse eller sykdomsfølelse. (8)
Sm-diagnosen har heller intet skille mellom kriminell vold og avtalt samspill mellom likeverdige partnere med felles forståelse og definisjon av sm.
(9), (10)

Norsk Psykiatrisk Forening uttalte i 1977 i forbindelse med homofilivedtaket at det var ”betenkelig å anvende psykiatriske diagnoser på isolerte aspekter av atferd.”
Eventuelle psykiske lidelser hos medlemmer av den aktuelle gruppen vil som for alle andre kunne dekkes av de vanlige psykiatriske diagnosene som for eksempel depresjon, tvang, angst, psykose og lignende. En person som utfører spesiell atferd får ikke diagnose etter atferden, men på bakgrunn av de symptomer han eller hun fremviser.

Ett eksempel: En person som driver med base-hopping får ikke diagnosen ”hoppisme” hvis han eller hun i ekstrem og ritualisert grad ofrer all tid for dette på bekostning av alt annet, men vedkommende kunne trolig kvalifisere til en tvangslidelses diagnose.

Det er tradisjon i fagmiljøet for å drøfte, endre og eventuelt ta ut F65 diagnoser da de ikke utgjør en sterkt enhetlig gruppe.
Diagnoseutvalget har kun sett på de tre nevnte F65 diagnoser som nå sykeliggjør avtalte handlinger mellom voksne mennesker basert på likeverd, samtykke og felles forståelse.

De tre diagnosene bør heller ikke brukes der de inngår som en del av andre sammensatte diagnoser som i F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og F65.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i seksuelle objektvalg.

F65.1 Fetisjistisk transvestittisme kan være vanskelig å skille fra F64.1 Transvestittisme, men dette er ikke behandlet av utvalget.

Diagnoseutvalget mener for øvrig at de resterende diagnoser i kapitel F65 fortsatt skal være psykiatriske diagnoser.

Selv om de tre diagnosene ikke lenger har klinisk betydning, virker de stigmatiserende og legitimerer alvorlig diskriminering.
LLHs norske og internasjonale case-materiale viser at diagnosene fører til trakassering og overgrep. (11)
Data fra USA tyder på at mellom én tredel og halvparten av sm og fetisj-populasjonen utsettes for diskriminering og vold på grunn av sin seksuelle orientering, kjærlighet og identitet.
(12), (13)
Kvinner rammes hardest, mister arbeidet og omsorgsrett for barn.
(14)
Ut fra vektleggingen av kjønnsperspektivet i forebyggende arbeid er dette spesielt urovekkende.
(15)

Sm og fetisj-miljøet mottar støtte til forebyggende helsearbeid fra myndigheter nasjonalt og internasjonalt basert på det moral-etiske verdigrunnlaget Sikker, sunn og samtykkende. (16)

Det minoritetsstress som gruppen utsettes for utgjør en viktig kompliserende faktor i forhold til det forebyggende helsearbeid. Tilhører man en gruppe som samfunnet forakter og diskriminerer, er det lett å gjøre samfunnets negative holdninger til deler av eget selvbilde og egen selvforståelse. Hos noen ser man så at et negativt selvbilde kan føre til usikker og farlig seksualatferd. (17)

Det er LLHs oppfatning at dette viktige helseforebyggende og livreddende arbeid i alvorlig grad vanskeliggjøres og skades av overstående ufaglige og ikke-oppdaterte diagnoser.
Sm, fetisj og transvestittisme-diagnosene bør derfor ikke lenger brukes i Norge.

Tore Holte Follestad,
Leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Reidar Kjær, Spesialist i psykiatri,
Faglig medlem av LLHs Diagnoseutvalg

Svein Skeid, Smia-Oslo, Medlem av LLHs Diagnoseutvalg

Noter og referanser; se under

LLHs Diagnoseutvalg, www.reviseF65.org, er nedsatt på tvers av kjønn og seksuell orientering med det mål å arbeide for at sadomasochisme, fetisjisme, og fetisjistisk transvestittisme ikke lenger bør anvendes som diagnoser.
Utvalget består av fagfolk innen sexologi, psykologi og psykiatri, samt ressurspersoner fra norske sm og fetisj-organisasjoner.

Noter og referanser:

1. Ufaglige diagnoser vanskeliggjør forebyggende helsearbeid.
2. World Psychiatric Association diskuterer diagnosene.
3. Bakgrunnen for Diagnoseutvalget
4. Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen.
5. Ikke mer psykopatologi.
6. Dokumentasjon:

http://www.revisef65.org/DSM.html

7. Se www.revisef65.org/danmark.html
8. The G2 criterion doesn’t say that distress HAS to be present.

G2: “The individual either acts on the urges or is markedly distressed by them. ”
It is enough to act on the urge. Even if you are functioning well in society, don’t feel distressed or don’t commit any criminal acts.
This or has a potential for improvement in the next edition of ICD.

9. For en mulig definisjon av sm, se:

Weinberg, Martin S., Williams, Colin J., Moser, Charles. The Social Constituents of Sadomasochism. Social Problems, 1984. vol. 31(4):379–389.

10. Se også “SM: Causes and diagnoses” av psykolog Odd Reiersøl

www.revisef65.org/reiersol1.html

11. Vold og diskriminering av sm/fetisj-populasjonen: case-materiale
12.
http://www.ncsfreedom.org/index.php?option=com_keyword&id=213
13. www.leatherleadership.org/library/violdiscwom.htm
14. Sm-kvinner diskrimineres av kvinner.
15. Kjønnsrelaterte problemstillinger

I henhold til myndighetenes strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer, delmål 1.2, skal kjønnsrelaterte problemstillinger løftes fram i planer, prioriteringer og tiltak. Organisasjoner som arbeider med forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer og som mottar tilskudd fra det offentlige, skal ivareta kjønnsperspektivet i sine søknader og prosjektbeskrivelser. Blant annet sidene 13, 14, 16 og 17.

16. Definisjoner på Sikker, sunn og samtykkende.
17. Jfr referansen på forebyggende arbeid, fotnote 11 over.