Norsk

SM, fetisjisme og transvestisme ikke lenger sykt i Norge

SM, fetisjisme og transvestisme ikke lenger sykt i Norge

 1. 1. februar 2010 kom meldingen om at Helsedirektoratet fjerner fem diagnoser på seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk fra den norske versjonen av diagnoselista ICD. Nedenunder kan du lese pressemeldingen som direktoratet offentliggjorde på sine hjemmesider.

  Bildet: Diagnoseutvalget feirer friskmeldingen på sitt møte 6.2.10: Foran: Svein Skeid (leder). Bak fra venstre: Kai T. Støyva, Ann Kristin Tangerud, Rolf Østvik, Anita Nyholt og psykolog Odd Reiersøl.

 

Den nedenstående teksten er sakset fra Helsedirektoratets nettsider 1.2.2010 (Helsedirektoratets linker oppdatert 27.11.2011):

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/seksuelle-minoriteter/Sider/default.aspx

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/seksuelle-minoriteter/Documents/endringer-i-norsk-versjon-av-icd-10-notat.pdf
Helsedirektoratet friskmelder seksuelle minoriteter

[01.02.2010 : Bente Steinnes] Helsedirektoratet har besluttet at enkelte diagnosekoder gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å endre den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret (ICD-10).

Diagnosene som tas ut av registeret er fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, mulitiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme.

Seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk

– Vi mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglige tenkning for å klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen (bildet). Ved å utelukke kodene for bruk i Norge ønsker direktoratet å bidra til å svekke en allmenn oppfatning om at enkelte seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk kan sees på som en sykdomstilstander.

 

Vil unngå stigmatisering

Helsedirektoratet legger stor vekt på at en rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som støtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet.

De aktuelle diagnosene er utdaterte og ikke på høyde med de vitenskapelige standarder som ellers preger den internasjonale diagnosemanualen ICD-10.

Innholdet i de aktuelle diagnosene har ikke blitt vesentlig endret på over hundre år. De oppsto på bakgrunn av teorier basert på datidens kunnskaper om og syn på seksuelle variasjoner blant mennesker i samfunnet. I beste fall er diagnosene slik de står fullstendig overflødige. I verste fall virker de stigmatiserende på minoritetsgrupper i samfunnet.

Uhensiktsmessige diagnosekoder for helsetjenesten

Hovedformålet med klassifikasjonene av sykdommer og helseproblemer er å muliggjøre en oversiktlig og sammenlignbar statistikk for beskrivelse av helsehjelpen som ytes når en pasient er i kontakt med helsetjenesten. Diagnosene som nå fjernes rapporteres i praksis i svært liten utstrekning og har derfor liten relevans som grunnlag for statistikk basert på innholdet i Norsk pasientregister.

Beslutningen gjelder fra 1. februar 2010 og oppdateringen i kodeverket vil skje så raskt det praktisk lar seg gjøre.

Ved å foreta denne revideringen føyer Norge seg inn i rekken sammen med Danmark og Sverige som foretok tilsvarende revideringer i henholdsvis 1995 og 2009. Verdens helseorganisasjon, WHO, er i ferd med å utarbeide en ny versjon av diagnosemanualen; ICD-11. At alle de skandinaviske landene nå har fjernet de aktuelle diagnosene for nasjonal bruk vil være et viktig faglig og helsepolitisk signal til WHO i arbeidet med utarbeidelsen av ICD-11.

Praktisk/teknisk gjennomføring

I praksis gjøres dette ved at man umiddelbart redigerer den nasjonale kodefilen og søkeverktøyet som ligger på nettet og de aktuelle kodene fjernes. Dette gjøres av KITH. Parallelt må både Helsedirektoratet og KITH informere sektoren om denne endringen. For at endringen skal virke, må den også effektueres i PAS-systemene i alle helseforetak.  På lengre sikt vil endringen også påvirke bokversjonen av ICD-10 slik at kodene ikke lenger er gyldige ved neste publikasjon.

Diagnosen transseksualisme forblir uendret

Diagnosene som omfatter transseksualisme hos voksne og barn (F64.0 og F642) er ikke berørt av denne revideringen. For disse gruppene finnes det konkrete behandlingstilbud. Helsedirektoratet skal i løpet av 2010 foreta en gjennomgang av behandlings- og oppfølgingstilbud til transseksuelle og transpersoner, samt vurdere eventuelle forbedringer av dagens praksis på feltet. Det vil i den forbindelse også være naturlig med en gjennomgang av diagnosekriteriene og bruken av disse.

[Publisert: 01.02.2010]

Pressemelding fra LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Oslo 30.11.2009

Åpent brev til Helseministeren til Verdens aidsdag:
Norge trenerer menneskerettighetsreform

Friskmelding av norske transvestitter, fetisjister og sadomasochister er et viktig hiv-forebyggende tiltak
Manglende oppfølging, uriktig informasjon, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Pressemelding fra Diagnoseutvalget Revise F65, utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
Det er nå over et år siden Socialstyrelsen kunngjorde (1) at Sverige fjernet fetisj- og SM-diagnosene fra sin nasjonale versjon av sykdomslista ICD, International Classification of Diseases. En viktig begrunnelse for reformen var å motvirke fordommer og bedre gruppens levekår, slik resultatet ble etter at homofili-diagnosen ble tatt bort på 1970-tallet.

Etter den svenske beslutningen har norske helsemyndigheter uttalt seg i positive vendinger og lovet å følge opp Socialstyrelsens vedtak. Men i praksis utsettes avgjørelsen igjen og igjen, siste gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til uriktig informasjon om saksgangen, ubesvarte henvendelser de siste seks årene, samt avvisende holdning gjennom 15 år (2).

Utsettelsene er uheldige fordi Norges drahjelp, ifølge WHO, kan være avgjørende for revisjonen av sykdomslisten ICD som nå foregår i Verdens Helseorganisasjon. Dr. Geoffrey Reed, som leder WHOs revisjon av kapittel F65, uttrykte i en telefonsamtale med Revise F65 18.11.09 forbauselse over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne stigmatiserende og utdaterte sykdomsdiagnoser. Norge er nå det eneste landet i Skandinavia der SM eller sadomasochisme fortsatt regnes som sykdom. Danmark fjernet transvestisme og sadomasochisme fra diagnoselisten allerede i 1994/95 (3).

LLHs Diagnoseutvalg har sendt nedenstående åpne brev til Helse- og omsorgsdepartementet for at ord skal følges av handling, og at den store minoriteten (4) som rammes av diagnosene kan få en rask friskmelding. Det er viktig for revisjonen i Verdens Helseorganisasjon at dominobrikkene faller i land etter land. At det blir flere og flere huller i “diagnose-muren” før alfa-versjonen av WHOs reviderte diagnoseliste foreligger 10. mai 2010.

I brevet påpeker vi at reformen også har en vesentlig hiv-forebyggende effekt. Hiv-viruset diskriminerer ikke! Alt for mange i våre miljøer er hiv-smittet. Å ta bort stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv (8).

Brevet støttes av norske fagpersoner og organisasjoner. Folk oppfordres til å gi sin støtte på underskrift.no og melde seg inn i Diagnoseutvalgets gruppe på Facebook.

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder for LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra Diagnoseutvalget Revise F65, et utvalg i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo 30.11.2009

ICD-10 revideres nå – kappløp med tiden

Tredje gangs utsettelse av utredning

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser

Se også oppdatert pressemelding av 30.11.2009 (øverst)

Etter at Sverige fjernet sine fetisj- og sm-diagnoser 1. januar 2009 (1), har norske helsemyndigheter lovet å følge opp det svenske vedtaket. Undertegnede ber innstendig om at denne saken nå prioriteres og at de nødvendige ressurser tilføres for en rask ferdigstillelse.

Vi fikk bekreftet i mail av 12. oktober 2009 og telefonsamtale samme dag med seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg at utredningen for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser er utsatt for tredje gang (5).

Vi viser til brev fra Revise F65 til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen av 14. april 2009 der vi ber om møte med Helsedirektoratet og uttrykker bekymring over utsettelse av fristen for utredning (5).

Det er med beklagelse vi konstaterer at arbeidet med å fjerne fetisj- og sm-diagnosene fra den norske versjonen av ICD igjen er utsatt, denne gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til ubesvarte henvendelser til Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn gjennom 15 år (2).

Saken ble før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen nok en gang var utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er ytterligere utsatt, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse (5).

Kappløp med tiden

Med tilskudd fra Helsedirektoratet har Revise F65 utarbeidet et veldokumentert brev (6) som ble oversendt Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11. En alfa-versjon av ICD 11 forventes i følge WHO å foreligge 10. mai 2010.

Til og med Dr. Geoffrey Reed, som leder revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders i Verdens Helseorganisasjon, er overrasket over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne nasjonale sm- og fetisj-diagnoser (40 minutters telefonsamtale mellom Dr. Reed og Revise F65 18. november 2009). I følge Dr. Reed er en endring av disse diagnosene i WHO-systemet avhengig av bredest mulig faglig og helsepolitisk støtte.

Revise F65 vil i tiden fram til alfa-versjonen av ICD 11 arbeide for å samle slik internasjonal støtte. I den forbindelse er det avgjørende å ha våre egne nasjonale helsemyndigheter i ryggen.

Både norske og svenske helsemyndigheter har uttalt (1) at neste skritt blir at WHO fjerner sine fetisj- og sm-diagnoser (blant annet Arild Johan Myrberg til blikk.no 19. januar 2009) (7).

Dersom Helsedirektoratet mener noe med sine uttalelser, så går toget nå! Det er nå premissene legges i Geneve. Det er nå norske myndigheter har mulighet til å påvirke den internasjonale prosessen ved å fjerne de norske fetisj- og sm-diagnosene eller kunngjøre at de vil bli fjernet en fastsatt dato.

Vi minner om at dette er en viktig menneskerettighetsreform for en stor minoritet i samfunnet og at Norge nå er eneste land i Skandinavia som fremdeles sykeliggjør sadomasochisme. Som tidligere påpekt kan en friskmelding ha en vesentlig helseforebyggende effekt. Å ta bort nasjonale stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv. Les mer i notat til Helsedirektoratet 29.1.2009 fra Revise F65 (8):

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Arbeidet for å fjerne fetisj/sm-diagnosene står ved en viktig korsvei. Vi ber om at denne saken prioriteres og tilføres de nødvendige ressurser for en rask avgjørelse.

Følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Vi stiller gjerne opp til et møte for ytterligere informasjon, bakgrunnsmateriale og foredrag om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Revise F65 ved leder Svein Skeid

Kopi til Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse, Arild Johan Myrberg

 

Dette oppropet støttes av:

Andrès Lekanger (Skeivt Forum), Eirik Rise (Skeivt Forum), Kamilla Eidsvik (nestleder i Skeivt Forum) og Assad Nasir (leder i Skeivt Forum)

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)

Ann-Kristin Tangerud, leder i SMil Norge

Anne Kristin Dobbe Eikaas, leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Espen Evjenth, leder i Skeiv Ungdom

Gunnar F. Olsen, leder i Homofile og lesbiske legers forening 

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A) og leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

Jordmor og sexolog Trude Aarnes, Sexologiakutten

Karen Pinholt, leder i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Prest og sexolog Knut Hermstad, tidl. leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Psykiater og sexolog Haakon Aars

Psykolog Odd Reiersøl

Psykolog og familieterapeut Paal Rasmussen

Psykolog og sexolog Elsa Almås

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt

Psykolog og sexolog Anita Skrautvol

Psykolog Petter Lohne

Psykologspesialist Anders Lindskog, spesialist i klinisk sexologi

Psykologspesialist Stéphane Vildalen, spesialist i klinisk sexologi

Reidun Campbell, leder FTP, Foreningen for transpersoner Norge

Rolf M. Angeltvedt, leder i Helseutvalget for bedre homohelse

Sexolog Astrid Krog

Sexolog Arild Sjong

Siv Gamnes, daglig leder i Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning)

Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk

Sosiolog Hanne Grasmo, redaktør i Cupido

Styret i SLM-Oslo

Spesialist i sexologisk rådgiving – NACS, Tore Holte Follestad

Psykolog Inge Jarl Støylen

Spesialist i psykiatri Reidar Kjær


Skriv under oppropet til Helseministeren på underskrift.no

Meld deg inn i Diagnoseutvalgets gruppe på Facebook

Fotnote 1. Den svenske reformen (engelsk).

Fotnote 2. Dokumentasjon på uriktig informasjon, manglende oppfølging, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Fotnote 3. Danmark fjerner SM som diagnose.

Fotnote 4. Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen.

Fotnote 5. Korrespondansen mellom Helsedepartementet/Helsedirektoratet og SMil Norge/Revise F65

Fotnote 6. Argumenter for å fjerne diagnosene (engelsk)

Fotnote 7. Blikks nettsider 19.1.2009.

Fotnote 8. Argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnosene (norsk)

Se også:

15 års kamp overfor norske helsemyndigheter.

Utfyllende historikk og bakgrunn for Diagnoseutvalget Revise F65 på engelsk

Historikk på norsk

Åpent brev til Helsedepartementet

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra Revise F65, utvalg i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo 23.11.2009

ICD-10 revideres nå – kappløp med tiden

Tredje gangs utsettelse av utredning

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser
Etter at Sverige fjernet sine fetisj- og sm-diagnoser 1. januar 2009, har norske helsemyndigheter lovet å følge opp det svenske vedtaket. Vi ber innstendig om at denne saken nå prioriteres og at de nødvendige ressurser tilføres for en rask ferdigstillelse.

Vi fikk bekreftet i mail av 12. oktober 2009 og telefonsamtale samme dag med seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg at utredningen for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser er utsatt for tredje gang.

Vi viser til brev fra Revise F65 til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen av 14. april 2009 der vi ber om møte med Helsedirektoratet og uttrykker bekymring over utsettelse av fristen for utredning.

Det er med beklagelse vi konstaterer at arbeidet med å fjerne fetisj- og sm-diagnoser fra den norske versjonen av ICD igjen er utsatt, denne gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til ubesvarte henvendelser til Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn gjennom 15 år. Dokumentasjon på manglende svar:

http://www.revisef65.org/aboutrevisef65.html

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/1ReviseF65/kamp.html

http://www.revisef65.org/omutvalget.html

Saken ble allerede før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen var ytterligere utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er utsatt nok en gang, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse. Se korrespondansen i saken på

http://www.revisef65.org/korrespondanse.html

Kappløp med tiden

Med tilskudd fra Helsedirektoratet har Revise F65 utarbeidet et veldokumentert brev som ble oversendt Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11. Link til brevet:

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

En alfa-versjon av ICD 11 forventes i følge WHO å foreligge 10. mai 2010. Slik vi oppfatter mail av 25. september 2009 fra Dr. Geoffrey Reed, Senior Project Officer for revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, er en endring av disse diagnosene i WHO-systemet avhengig av bredest mulig faglig og helsepolitisk støtte.

Revise F65 vil i tiden fram til alfa-versjonen av ICD 11 arbeide for å samle slik internasjonal støtte. I den forbindelse er det avgjørende å ha våre egne nasjonale helsemyndigheter i ryggen.

Både svenske og norske helsemyndigheter har uttalt at neste skritt blir at WHO fjerner sine fetisj- og sm-diagnoser (blant annet Arild Johan Myrberg til blikk.no 19. januar 2009).

Dersom Helsedirektoratet mener noe med sine uttalelser, så går toget nå! Det er nå premissene legges i Geneve. Det er nå norske myndigheter har mulighet til å påvirke den internasjonale prosessen ved å fjerne de norske fetisj- og sm-diagnosene eller kunngjøre at de vil bli fjernet en fastsatt dato.

Vi minner om at dette en en viktig menneskerettighetsreform for en stor minoritet i samfunnet og at Norge nå er eneste land i Skandinavia som fremdeles sykeliggjør sadomasochisme. Som tidligere påpekt kan en friskmelding ha en vesentlig helseforebyggende effekt. Å ta bort nasjonale stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv. Les mer i notat til Helsedirektoratet 29.1.2009 fra Revise F65:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Arbeidet for å fjerne fetisj/sm-diagnosene står ved en viktig korsvei. Vi ber om at denne saken prioriteres og tilføres de nødvendige ressurser for en rask avgjørelse.

Følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Vi stiller gjerne opp til et møte for ytterligere informasjon, bakgrunnsmateriale og foredrag om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Revise F65 ved leder Svein Skeid

Kopi: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse, Arild Johan Myrberg

 

Dette oppropet støttes av:

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)

Ann-Kristin Tangerud, leder i SMil Norge

Anne Kristin Dobbe Eikaas, leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Espen Evjenth, leder i Skeiv Ungdom

Gunnar F. Olsen, leder i Homofile og lesbiske legers forening 

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A) og leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

Karen Pinholt, leder i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Psykiater og sexolog Haakon Aars

Psykolog Odd Reiersøl

Psykolog og familieterapeut Paal Rasmussen

Psykolog og sexolog Elsa Almås

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt

Reidun Campbell, leder FTP, Foreningen for transpersoner Norge

Rolf M. Angeltvedt, leder i Helseutvalget for bedre homohelse

Sexolog Astrid Krog

Siv Gamnes, daglig leder i Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning)

Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk

Sosiolog Hanne Grasmo, redaktør i Cupido

Styret i SLM-Oslo

 

 


Helsedirektoratet sier én ting og gjør noe annet:

“Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge.
– Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg. Nå skal Helsedirektoratet fram mot 1. mai gjøre en vurdering etter at de har fått beskjed fra Helsedepartementet om å utrede saken.
– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.”
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg til Blikk.no 19. januar 2009

“Vi ser jo nå når svenskene endrer på dette at det kan være noe vi også bør gjøre noe med. Her er det flere seksuelle atferder som har diagnosekoder som kan medføre en sykeliggjøring av folk. Vi er helt åpne for å gå i dialog med fagmiljøene om dette. Det er ikke noe grunnlag i verken dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom”, sier Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen 17.11.2008.

”Helsedirektoratet sitt forslag er under bearbeidelse og er omtrent ferdig.”
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg i møte med Diagnoseutvalget Revise F65 11. mai 2009

Fra samfunnsfiende til friskmeldt (English summary at bottom)

FRA SAMFUNNSFIENDE TIL FRISKMELDT

Fjerning av norske fetisj- og sm-diagnoser er et sterkt signal om at vi er likeverdige samfunnsborgere og at færre mennesker etter hvert behøver å leve skjult med sin identitet og sine preferanser. Historien viser imidlertid at holdningsendringer tar tid.

Av Svein Skeid, leder i Diagnoseutvalget Revise F65.
Oppdatert versjon av et foredrag holdt ved Universitetet i Agder 13.11.2009.
Også publisert i Blikks februarnummer 2010 som kronikk av Svein Skeid og Andrès Lekanger.

I dag møtes lærhomsene på SLM i Rådhusgata, mens SMil og Oslo BDSM slår seg løs i Grønlandsleiret. SMia er undergruppe i LLH Oslo-Akershus og LLHs Diagnoseutvalg Revise F65 har nettopp lykkes i å fjerne sykdomsstempelet overfor alle gruppene.

Klimaet var annerledes på 1970-tallet. Avkriminalisering og fjerning av homofili som sykdomsdiagnose ga lesber og homser bedre levevilkår og i 1976 ble SLM stiftet som Norges første fetisj- og sm-forening for homofile.

Etableringen skapte debatt. Dagbladet og homogruppa Lambda advarte mot ”de sadomasochistiske lærgutta i SLM” og “en reaksjonær vind fra Amerika – en skummel subkkultur med sm, lær, uniformering og vold”.

Stort bedre var det ikke da SMil ble dannet i 1988. I følge norske psykiatere misjonerte vi for et sexliv der ”der vold inngår som en naturlig del” og vi ”kjennetegnes av manglende evne til å sette oss inn i andre menneskers følelser.” Sommeren 1991 var Dagbladets forside dekket av krigstypene ”Rå homosex i Oslo” og SLM-treff ble sammenlignet med ”gestapos julebord”. Sm-ere som stakk hodet fram opplevde trakassering, tap av jobb og utstøting fra familien. I et slikt klima var det ikke lett å oppnå friskmelding eller bedre levekår. Verdens helseorganisasjon hadde oppdatert sin sykdomsliste til versjon 10 (ICD-10). Og der sto transvestisme, fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme fremdeles oppført som diagnoser.

Men så begynte ting å skje. I 1994 ble den amerikanske diagnosemanualen DSM vesentlig forbedret og Danmark fjernet transvestisme og sadomasochisme fra sin sykdomsliste. LLH sendte flere brev til helsemyndighetene, men i en radiodebatt våren 1995 satte Statens Helsetilsyn ned foten for en slik menneskerettighetsreform. Da LLHs diagnoseutvalg formelt ble etablert et par år senere, var vi derfor innstilt på en langvarig kamp.

Diagnoseutvalgets vellykkede kamp er resultat av pionérarbeid på tvers av seksuell orientering der dusinvis av aktivister og fagfolk har bidratt i årenes løp. Vi har et bredt mandat fra nasjonale og internasjonale fetisj, homo- og sm-organisasjoner i tillegg til støtte fra fremtredende fagpersoner og deres organisasjoner.

Utvalget fikk etterhvert representanter for SLM og SMil i gruppen, samt psykolog og psykiatere. Det internasjonale arbeidet skjøt fart etter etablering av nettside i 2002. Vi reiste Norge og verden rundt med foredrag og presentasjoner der vi argumenterte for at diagnosene er overflødige, utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende. Vi spilte inn filmen ”Lærhomsen” og bidro i boka ”Sadomasochism, Powerful Pleasures” (2006). Til tross for gjentatte henvendelser til departement og direktorat, fikk vi ikke noe svar tilbake.

Revise F65 hadde nå direkte kontakt med bestemmende myndigheter i Verdens helseorganisasjon som inviterte oss til å delta i WHOs forestående revisjon av ICD-10 til versjon 11.

Sverige opplevde samtidig en stille revolusjon. Inspirert av møter med representanter fra diagnoseutvalget, ble det etablert en arbeidsgruppe etter norsk mønster. RFSU vedtok å støtte saken og resultatet kjenner vi: Fra 1. januar 2009 fjernet Sverige de samme sm og fetisj-diagnosene som Revise F65 anbefaler.

Så var vi ikke samfunnsfiender lenger. ”Dere er ikke syke! Dere er ikke perverse! Dere er fullverdige samfunnsborgere”, erklærte generaldirektør Lars-Erik Holm i den svenske Socialstyrelsen. Norske helsemyndigheter fulgte opp med positive uttalelser og departementet påla Helsedirektoratet å utrede saken. Etter flere utsettelser, ble direktoratet på slutten av 2009 direkte instruert om å fjerne diagnosene.

Helsedirektoratets vedtak 1. februar 2010 er en viktig menneskerettighetsreform for en betydelig minoritet i samfunnet. Offisiell friskmelding blir en milepæl i en samfunnsutvikling i retning av større åpenhet overfor seksuelle minoriteter. Slik sett har formelle endringer i lover, regler og diagnoser alltid gått hånd i hånd med holdningsendringer i befolkningen.

Men fjerning av diagnoser kan også være viktig for å demme opp for motkrefter som roper på sensur og vil forby privat besittelse av sm-porno, slik vi ser i USA og Storbritannia. Samtidig som disse landene strammer til, så er det viktig at det kommer andre signaler fra de skandinaviske landene så folk ikke kveles av moralpolitiet.

Målrettet diagnosearbeid har gjennom 16 år gått hånd i hånd med generell folkeopplysning. Slik sett er Diagnoseutvalget blitt den mest aktive og synlige gruppa som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i forhold til sadomasochister og fetisjister i Norge.

Dette skjer i en tid da få eller ingen ledere i norske fetisj- og sm-organisasjoner står åpent fram og fronter medlemmenes interesser. Ledere som tidligere har vært åpne, har gått inn i sm-skapet igjen fordi de fikk problemer med kunder, klienter, elever, osv. Åpenhet var ikke forenlig med å fungere i jobb som lærer, arkitekt, osv.

Forhåpentlig kan fjerningen av fetisj- og sm-diagnosene bidra til at færre mennesker etterhvert trenger å leve skjult med sin identitet og sine preferanser. Dette er noe Helsedirektoratet også sterkt understreker i sin pressemelding om friskmeldingen.

På mange måter er vedtaket en naturlig oppfølging av myndighetenes mangeårige folkehelsearbeid for å bedre levekårene for seksuelle minoriteter. Direktoratet tar konsekvensen av sine egne strategi- og handlingsplaner om identitetsbyggende arbeid og økt selvrespekt som et viktig helseforebyggende virkemiddel også overfor fetisjister og sm-ere.

Nå ser vi at dominobrikkene faller i land etter land. Det gir inspirasjon til å gå videre overfor Verdens Helseorganisasjon som for tiden reviderer diagnoselisten ICD. Helsedirektoratet har uttalt at de ønsker å arbeide for at WHO gjør tilsvarende endringer i sitt kodeverk, dersom vedtaket gikk gjennom i Norge. Vi håper at direktoratet nå står ved sine lovnader.

This article describes the positive changes in the public opinion and changes of attitude of Norwegian health authorities the last 15 years regarding SM and fetishism.

Korrespondanse Helsemyndigheter

Saken utsatt på ubestemt tid – korrespondanse

– Det er ikke noe grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen17.11.2008.

Nestoren blant norske sexologer, Thore Langfeldt, sier i en kommentar til Nettavisen at han støtter at svenskene stryker seks sexrelaterte diagnoser.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge. – Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg.
– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.


Her kan du donere et beløp til ReviseF65

Ta kontakt!
Formålet med ReviseF65 er å fjerne fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som diagnoser fra sykdomslisten til Verdens Helseorganisasjon.

Kontakt ReviseF65

Meld deg på diskusjonslisten

Om ReviseF65

Til engelsk hovedside

Til norsk hovedside

ReviseF65 er ikke ansvarlig for eksterne lenker. Vi har ikke kontroll over deres innhold, som kan bli endret av andre. Tips oss dersom du finner rasistiske, nazi, bareback eller ulovlige lenker – og vi vil fjerne dem.


På denne siden ligger den skriftlige korrespondansen mellom Helsedepartementet/Helsedirektoratet og SMil Norge/Revise F65 angående fjerning av fetisj- og sm-diagnoser fra norsk versjon av ICD-10, etter at den svenske Socialstyrelsen 17.11.2008 annonserte at de ville fjerne sine fetisj- og sm-diagnoser.

Saken ble allerede før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen nok en gang var utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er ytterligere utsatt, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse.

Sverige fjerner fetisj- og sm-diagnoser etter inspirasjon fra Revise F65.
Fetish and SM diagnoses deleted in Sweden (sist oppdatert)
Sverige fjerner sm- og fetisjdiagnoser fra 1.1.2009

Oslo 18. november 2008

Åpent brev fra SMil Norge 

til

Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Helse og Omsorgsdepartementet

 

Smil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for sadomasochister og fetisjister i Norge.

I Norge har vi fremdeles flere diagnoser som definerer transvestitter, fetisjister og sadomasochister som psykisk syke, ref. WHO sin diagnoseliste:

(ICD 10 F65.00, ICD 10 F65.01, ICD 10 F65.05)

Tidligere omfattet diagnoselisten også homofile, men dette ble fjernet tidlig på 70 tallet.

Det kan ikke være noen tvil om at dette på generell basis har bidratt til en bedre hverdag for homofile og lesbiske.

Homofile og lesbiske har ikke bare fått sin seksuelle orientering ”friskmeldt”. De har også oppnådd en allmenn forståelse for at de har sine selvsagte krav på respekt for det livet de lever, sammen med en spesifikk lovmessig beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse.

Tidligere bekymring for at de var psykisk syke ble med dette endret til at de fikk et styrket egenverd. Homofile og lesbiske fikk svart på hvitt at de hadde de samme rettighetene som heteroseksuelle og såkalt ”seksuelt normale” medborgere av Kongeriket Norge.

Danmark fjernet transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995, og nå i 2008 har Sverige fulgt etter.

Smil Norge ber om at alle de menneskene i Norge som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin ”friskmelding”.

Diskriminering og forfølgelse på grunn av politisk orientering, religion, kjønn og seksuell orientering er noe Norge som nasjon arbeider mot.

Smil Norge mener det er på høy tid at transvestitter, fetisjister og sadomasochister også kommer inn i samme kategori, og at det samme rettsvern skal gjelde for alle som forholder seg til lover og regler.

På denne måten kan vi sidestilles med holdningene danske og svenske sadomasochister møter i sine respektive hjemland.

Dette bør i 2008 være en menneskerett, og vi ber om at vi kan møte det nye året med blanke ark.


Med vennlig hilsen

SMil Norge ved leder og styret.

SMil Norge

F79 boks 3456 Bjølsen

0406 Oslo

 

Deres ref                                   Vår ref                                       Dato

                                                200804988-/CAM                        19.12.2008


Fjerning av transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten – Sveriges fjerning av ICD 1065 – Synspunkter

Vi viser til brev fra Smil Norge til statsråd Bjarne Håkon Hanssen datert 18.11.2008 om diagnoser for transvestitter, fetsijister og sadomasochister. Spesialisthelsetjenesteavdelingen besvarer henvendelsen.

I henvendelsen vises det til at Danmark fjernet transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995 og at Sverige har fulgt etter i 2008. Smil Norge ber om at alle som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin “friskmelding” ved at disse diagnosene fjernes fra diagnoselisten.

Ingen av de aktuelle diagnosekoder er rapportert til Norsk pasientregister i 2007 eller 2008. Dette gir en sterk indikasjon på at kodene ikke brukes. Det er mange koder i ICD-10 som etter hvert har blitt utdaterte. ICD-10 er imidlertid et WHO-kodeverk som også brukes i Norge. Vi kan ikke endre selve kodeverket, men kan la være å bruke kodene. Det finnes noen eksempler på dette og “inaktive” koder er merket i selve kodeverksboka med “brukes ikke i Norge”. Det er Helsedirektoratet som forvalter selve kodeverket. Helse- og omsorgsdepartementet vil be direktoratet vurdere hvordan henvendelsen fra Smil Norge kan følges opp.

 

Med vennlig hilsen

Heidi Langaas e.f
ekspedisjonssjef

Cathrine Meland
Avdelingsdirektør2. februar 2009: Dokumentert notat med faglige og helsepolitiske argumenter for å fjerne sm- og fetisjdiagnoser i Norgeoverlevert Helsedirektoratet fra Revise F65.

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Re: SV: notat
Dato: 2. februar 2009 09.14.00 GMT+01:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no
Kopi: solverv(A)solverv.com, Bente.Vinaes(A)helsedir.no

Hei, og takk for hyggelig prat 9. januar!

Psykolog Odd Reiersøl og jeg har utarbeidet et notat med helsefaglige argumenter til deg og Bente Vinæs som vi håper kan være til nytte i arbeidet med å ta bort sm- og fetisj-diagnosene. Notatet finnes i skriftlig underskrevet versjon og online versjon med klikkbare linker.Odd og jeg overleverer papirversjonen til Bente Vinæs på Helsedirektoratet kl 11 i dag mandag.

Her finner du en link til notatet:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Vennlig hilsen Svein Skeid

 

Den 18. nov. 2008 kl. 10.01 skrev Bente Vinæs:

Hei Svein,

Tusen takk for info, Svein

Arild Johan Myrberg er på saken herfra.

Vennlig hilsen

Bente

              Fra:     sskeid(A)online.no

Emne: Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra norsk versjon av ICD-10

  Dato: 14. april 2009 22.27.44 GMT+02:00

              Til:     postmottak(A)hod.dep.no, bjarne-hakon.hanssen(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no

   Kopi:   postmottak(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no, bjorn-inge.larsen(A)helsedir.no, ajm(A)helsedir.no, arildjohan.myrberg(A)helsedir.no, bev(A)helsedir.no

 

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra norsk versjon av ICD-10

Oslo 14.4.2009

Om utsatt frist for behandling

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kopi til

Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen

Seniorrådgiver i Avd. miljø og helse Arild Johan Myrberg

Rådgiver i Avd. miljø og helse Bente Vinæs

Undertegnede takker for positivt svar fra Spesialisthelsetjenesteavdelingen av 19.12.08 der det blant annet fremgår at SMil Norges forespørsel av 18.11.08 til statsråd Bjarne Håkon Hanssen er oversendt til Helsedirektoratet, som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan.

Vi takker også for positive uttalelser per telefon, mail og i media fra seniorrådgiver Arild Johan Myrberg og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, noe som gir oss håp om en menneskerettslig reform for en minoritet som kanskje utgjør 5-10 prosent av befolkningen (14,3,23).

Diagnoseutvalget Revise F65 overleverte 2.2.09 et dokumentert notat til Helsedirektoratet ved rådgiver Bente Vinæs med faglige og helsepolitiske argumenter for å ta bort de overnevnte ICD 10-kodene på samtykkende seksualitet som Sverige fjernet 1. januar, ettersom vi anser diagnosene som overflødige, utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende (1,38).

Hva som imidlertid gjør oss bekymret er seniorrådgiver Arild Johan Myrbergs opplysning til diagnoseutvalgets leder Svein Skeid på telefon 31. mars om at Helsedirektoratets frist med å komme med en vurdering er forlenget til 31. mai 2009. Da er det straks ferietid og rett over sommeren er det stortingsvalg 14. september.

Diagnoseutvalget mener at denne saken bør ferdigstilles med nåværende politiske overbygning for departement og direktorat, basert på vår erfaring fra 2003 med manglende svar fra Helsedepartementet (28). Med et positivt vedtak før sommeren vil Norge fremstå som et foregangsland for menneskerettigheter, også i forhold til det internasjonale forskningsmiljøet som samles til verdenskonferansen WPATH (The World Professional Association for Transgender Health) 17.-20. juni i Oslo.

Dertil kommer at LLHs undergruppe SMia-Oslo og diagnoseutvalget hvert år siden 2006 uten hell har anmodet Helsedirektoratet om et møte. Undertegnede har forståelse for at direktoratet har stor arbeidsmengde og begrenset bemanning, for eksempel sammenlignet med tilsvarende avdeling i den svenske Socialstyrelsen. Vi anmoder likevel Helsedirektoratets avdeling for miljø og helse om et snarlig møte. Diagnoseutvalget Revise F65 sitter på viktig kompetanse etter å ha jobbet med dette spørsmålet i 15 år (29,38). Toveiskommunikasjon, idéutveksling og strategisk tenkning mht progresjon i saken både nasjonalt og internasjonalt kan etter vår vurdering forebygge misforståelser og kvalitetssikre et endelig vedtak.

Brevet er også sendt som vanlig brev til cc-adressatene

Fotnoter: http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/fotnoter.html

Med vennlig hilsen

Diagnoseutvalget Revise F65

Utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Ved:

Leder; Svein Skeid

Psykolog Odd Reiersøl,

SMil Norge; Ann Tangerud

Sexolog og familieterapeut Astrid Krog

Sosiolog og redaktør i Cupido; Hanne Grasmo

Styremedlem i SMil Norge; K. Støyva 

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Møte før 17. mai
Dato: 17. april 2009 13.55.12 GMT+02:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no


Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

Jeg takker for hyggelig telefonsamtale i går 16. april der jeg forsto det slik at den norske versjonen av ICD 10-kodene er en fagsak under Helsedirektoratets forvaltning og ikke er gjenstand for politisk behandling.

Jeg setter også pris på at du nok en gang fremhevet psykolog Odd Reiersøls foredrag i Sidney 2007 i regi av World Association for Sexual health, der du var tilstede som representant for Helsedirektoratet. Slik jeg oppfattet deg, fikk foredraget deg til å se det solide faglige og menneskerettslige grunnlaget som Diagnoseutvalget Revise F65 bygger på.

Slik sett er Reiersøls foredrag, som ifjor ble publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, kanskje en milepæl i arbeidet med å fjerne stigmatiserende fetisj- og sm-diagnoser (19).

Vi ble enige om å avholde et møte mellom Helsedirektoratet og Diagnoseutvalget Revise F65 før 17. mai, for å kvalitetssikre et snarlig vedtak om å fjerne fetisj- og sm-diagnoser nasjonalt og på lengre sikt internasjonalt i regi av WHO, i tråd med din uttalelse til Blikk 19.1.2009 (23).

Vi ble enige om at jeg tar kontakt med deg 27. april for å avtale dag og tid for et møte.

Undertegnede sier seg vilig til å komme med forslag til dagsorden i god tid før møtet.

Vennlig hilsen Svein Skeid

Leder i Diagnoseutvalget Revise F65

Kopi til Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, rådgiver Bente Vinæs og diagnoseutvalgets medlemmer, inkludert psykolog Odd Reiersøl og SMil Norge.

Fotnoter: http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/fotnoter.html

Fra:   sskeid(A)online.no

Emne: Møte mandag 11. mai kl 10-11

Dato: 6. mai 2009 18.27.04 GMT+02:00Til:  arildjohan.myrberg(A)helsedir.no, bente.vinaes(A)helsedir.no,
Kopi:   bjorn-inge.larsen(A)helsedir.no, postmottak(A)hod.dep.no, bjarne-hakon.hanssen(A)hod.dep.no, heidi.langaas(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no, cathrine.meland(A)hod.dep.no, karen(A)llh.no, post(A)llh.no, oslo(A)llh.no, post(A)helseutvalget.no, rolf(A)helseutvalget.no, espen(A)llh.no, post(A)llhoa.no, elsa.almaas(A)sexologi.com, hakon(A)homonettverket.no, post(A)homonettverket.no


Møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet mandag 11. mai kl 10-11.

Hei igjen!

Siden sist har jeg blant annet vært i kontakt med Wiktor Södersten, sekretær i RFSU Stockholm. Han forteller at de seks diagnosene nå er fullstendig fjernet fra den svenske web-versjonen av ICD (se bildefil vedlagt), og at den vil bli trykket opp i samme ajourførte versjon i løpet av 2009. Svaret fra Södersten ligger nederst i denne mailen. Dessuten kunne han fortelle at det ikke har kommet protester verken fra psykologer eller psykiatere etter at Sverige fjernet de seks fetisj- og sm-diagnosene. Som dere ser, så takker han for “den inspiration Revice-F65 varit för det arbete vi gjort i RFSU i Sverige”.

Helene Delilah i RFSUs BDSM-gruppe, skriver:

“Utan Revise F65 så hade vi kanske aldrig ens blivit uppmärksammade på problemet, så ni har såklart betytt mycket som både informationskälla och förebild!!!”

Som lovet, så har jeg skrevet forslag til en saksliste/dagsorden til mandagens møte.

Møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet 11. mai kl 10-11.
Forslag til saksliste.

1. Valg av referent.

2. Kort presentasjon av deltagerne.

3. Praktisk iverksettelse av vedtaket. Web-baserte og trykte kodeverk.

4. Hvilke diagnoser tas bort?

5. Når vil et vedtak offentliggjøres og når trer det i kraft?

6. Hvordan markeres vedtaket offentlig og av hvem?

7. Oppdatering av bakgrunnsinformasjon.

8. Videre arbeid overfor WHO? Midler til engelsk fagnotat?

9. Eventuelt.

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder i Revise F65

Den 5. mai. 2009 kl. 22.31 skrev Wiktor Södersten:
Hej Svein, jag tror inte att vi mejlats tidigare men jag vill passa på
att tacka för den inspiration Revice-F65 varit för det arbete vi gjort
i RFSU i Sverige. Jag vill minnas att jag och Helene pratade om er
webbplats redan på RFSU-kongressen 2005 då vi sådde det första fröet
till det som blev det sexualpolitiska arbetet kring BDSM och
fetischism i RFSU.

Jag kan i varje fall försöka svara på en del av dina frågor direkt
nämligen hur det ser ut konkret i den svenska versionen av ICD-10.

Den svenska versionen av ICD-10 heter “Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997 (KSH97)”. Den tryckta versionen är just nu slut men
ett nytryck baserat på den senaste versionen planeras under 2009. Det
som finns att tillgå idag är en PDF-version och där är de diagoner som
togs bort under F64 och F65 vid nyår 2009 i Sverige redan borttagna.
Jag bifogar en fil med kapitlet om psykiatriska diagnoser direkt från
deras webbplats.

Jag är själv snart färdig psykolog men fokus på sexologi och jag vågar
påstå att det inte varit någon som helst diskussion bland varken
psykologer eller psykiatiker kring att man tog bort diagnoserna.
Delvis så tror jag att det kan bero på att väldigt få har något
intresse av sexologi. Möjligen kan det också ha spelat in att den
psykodynamiska skolan som var mer intresserad av människans sexologi
och företrädde många underliga förklaringsmodeller kring BDSM och
fetischism har fått stryka på foten under senare år till förmån för
Kognitiv Beteendeterapi. Men det sista är verkligen bara en teori från
min sida.

Vad gäller arbetet kring att städa innehållet i läroböcker och lexikon
så tror jag inte att vi har stött på så mycket störande innehåll ännu
att vi fokuserat på det arbetet.

Om Socialstyrelsen eller RFSU centralt påbörjat något lobbying arbete
mot WHO så känner jag inte till det.

Där lite snabba svar från mig så att ni har en början att nysta i. Det
kommer kanske fler svar från andra i gruppen längre fram.

Lycka till med ert möte 11 maj!


Wiktor Södersten
Sekreterare i RFSU Stockholm

Den 4. mai. 2009 kl. 10.51 skrev Helene Delilah:
Hej Svein,
[…]
Utan Revise F65 så hade vi kanske aldrig ens blivit uppmärksammade på problemet, så ni har såklart betytt mycket som både informationskälla och förebild!!!
[…]

med vänlig hälsning
// Helene Delilah

Referat fra møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet

Dato:          11. mai 2009

Sted:          Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Tid:            Start 10, avsluttet 11.

Til stede:         Arild Johan Myrberg, Seniorrådgiver Avd. miljø og helse

                  Bård Nylund, Førstekonsulent Avd. miljø og helse

                  Ida Erstad, rådgiver Avd. miljø og helse

Svein Skeid, Leder Diagnoseutvalget Revise F65

Ann-Kristin Tangerud, Leder SMil Norge 

Kai T. Støyva, Sekretær SMil Norge

Odd Reiersøl (psykolog)

1. Valg av referent.

Kai


2. Kort presentasjon av deltagerne.

Det ble foretatt en runde rundt bordet hvor de fremmøtte presenterte seg.

3. Praktisk iverksettelse av vedtaket. Web-baserte og trykte kodeverk.

Det ble informert fra Helsedirektoratet at det vil ikke bli gitt ut nye trykte revisjoner av kodeverket. Det er kun den web baserte versjonen som vil bli oppdatert.

4. Hvilke diagnoser tas bort?

Helsedirektoratet opplyste at de går for den ”svenske modellen” som innebærer at seks diagnoser fjernes fra kodeverket.

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen [denne diagnosen blir stående, se senere korrespondanse]

Berørte dokumenter er oppdatert i forhold til dette siste punktet:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

5. Når vil et vedtak offentliggjøres og når trer det i kraft?

Det ble informert om at et vedtak kan tidligst offentliggjøres høst/vinter 2009, med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. Diagnoseutvalget Revise F65 vil bli informert om saksgangen og når vedtak fattes.

 

6. Hvordan markeres vedtaket offentlig og av hvem?

Vedtaket offentliggjøres gjennom en pressemelding fra Helsedirektoratet.

 

7. Oppdatering av bakgrunnsinformasjon.

Arild Johan Myrberg informerte om prosessene som pågår og hvordan saksgangen vil være videre.

Helsedirektoratet utarbeider et forslag og legger dette frem for ledergruppen.

( Bjørn-Inge Larsen Direktør, Bjørn Guldvog Assisterende direktør).

Videre så går forslaget til en referansegruppe sammensatt av fagfolk innen aktuelle profesjoner.

Om forslaget blir vedtatt sendes dette over til KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) som foretar revisjonen av kodeverket.

Helsedirektoratet sitt forslag er under bearbeidelse og er omtrent ferdig.

 

8. Videre arbeid overfor WHO? Midler til engelsk fagnotat?

Om det gjøres en revidering i Norge vil Helsedirektoratet arbeide videre med dette via Skandinavisk klassifikasjonssenter i Uppsala med det formål å påvirke WHO sitt kodeverk.

ICD er nå under revisjon og vil i løpet av kommende år komme i revisjon 11.

Diagnoseutvalget Revise F65 har i årets tildelinger av støtte fra Helsedirektoratet fått tildelt støtte til et engelsk fagnotat.

 

9. Eventuelt.

Det ble foreslått nytt møte til høsten, tidspunkt avtales nærmere på et senere tidspunkt.

Arild Johan Myrberg informerte om at det hver fredag mellom klokken 9 og 10 blir holdt foredrag for alle i Helsedirektoratet hvor en har mulighet for å få presentert en sak. Tildelt tid for foredraget er 50 minutter, og det avsluttes presis klokken 10.

Dette foredraget holdes i Helsedirektoratets Auditorium.

Det ble da foreslått at Diagnoseutvalget Revise F65 presenterer saken sin i dette forum.

Dette forslaget ble akseptert og Helsedirektoratet foreslår passende tidspunkt og informerer Diagnoseutvalget om dette.

Det ble informert fra Diagnoseutvalget om et par faktafeil i SMil Norges første henvendelse til Departementet. Dette gjelder årstall for fjerning av diagnosene i Danmark og hvilke diagnoser Danmark har fjernet. Se http://www.revisef65.org/danmark.html

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: ICD-10 diagnosen F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen
Dato: 22. juni 2009 19.38.54 GMT+02:00
Til: ajm(A)helsedir.no, arildjohan.myrberg(A)helsedir.no
Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

ICD-10 diagnosen F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen

Vi takker for hyggelig og informativt møte 11. mai 2009.

Som vi skrev i notat til Helsedirektoratet 29. januar 2009, har Diagnoseutvalget i flere år arbeidet med F65-diagnosene. Samtidig presiserte vi at Diagnoseutvalget ikke har jobbet med F64-diagnosene, men at vi anbefalte at Norge i likhet med Sverige også fjerner F64.1 Transvestisme og F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen.

Å fjerne F64.1 er ønskelig fordi den er klart diskriminerende i forhold til transvestitter. Den gir ingen rettigheter til dem som eventuelt får denne diagnosen. Dette understrekes av at Danmark allerede 19. august 1994 blokkerte F64.1-diagnosen ved en forordning fra Sundhedsstyrelsen. Transvestisme er heller ikke definert som en diagnose under Gender Identity Disorders i DSM-IV TR.

F64.2 derimot er en diagnose, som vi nå har forstått, kan brukes til å gi barn rettigheter, for eksempel pubertetsutsettende behandling. Dette ble klart etter diverse informasjon på WPATH konferansen i Oslo 17.-20. juni 2009. Ettersom rettighetene blir ivaretatt av andre diagnoser enn F64.2, er det muligens greit å fjerne den, men det er pr idag reell fare for at hjelpeapparatet ikke har nok oversikt til å kunne forvalte disse barnas rettigheter dersom F64.2 diagnosen blir tatt vekk.

Vi må derfor korrigere antall diagnoser vi ønsker fjernet til fem:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

For ytterligere informasjon, kontakt psykolog Odd Reiersøl på telefon 22505190 eller via mail solverv(A)solverv.com

Med vennlig hilsen

Odd Reiersøl og Svein Skeid

24. september 2009. Med tilskudd fra Helsedirektoratet sender Revise F65 et veldokumentert brev til Verdens Helseorganisasjon med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11.

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Fjerning av diagnoser
Dato: 29. september 2009 22.53.42 GMT+02:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no

Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

Hei

Vi viser til mail fra Revise F65 til Helsedirektoratet 22. juni 2009 som vi ikke kan se å ha fått noen tilbakemelding på. Vi håper det ikke medfører noen forsinkelse om Norge fraviker Sveriges mønster og lar F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen bli stående som diagnose. Som fremgår av mailen (kopiert nedenunder), innebærer det at følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Som oppfølging av SMia og Diagnoseutvalgets tilskuddssøknad til Helsedirektoratet av 15. februar 2009, og påfølgende støtte fra Helsedirektoratet, har vi nå ferdigstillet et engelskspråklig strateginotat til Verdens Helseorganisasjon, WHO. Notatet kan leses på

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

Samtidig har vi foretatt en betydelig oppdatering av diagnoseutvalgets nettsider, med spesiell vekt på de engelskspråklige sidene som er referanser til WHO-brevet.

I følge Dr. Geoffrey Reed, Senior Project Officer for revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, vil første utkast til ICD-11-diagnoser foreligge på nyåret 2010. Det vil derfor etter vår oppfatning være en fordel at en norsk avdiagnostisering annonseres høsten 2009 og trer i kraft 1. januar 2010, som skissert på møtet mellom Revise F65 og Helsedirektoratet 11. mai i år. Slik vi oppfatter Dr. Reed, er en endring av overnevnte diagnoser i WHO-systemet avhengig av bredest mulig internasjonal støtte.

Med håpefull hilsen

Odd Reiersøl og Svein Skeid

Revise F65

Kopi til diagnoseutvalgets medlemmer

           Fra:           ArildJohan.Myrberg(A)helsedir.no

Emne:        SV: Fjerning av diagnoser

Dato: 12. oktober 2009 14.02.04 GMT+02:00

           Til:   sskeid(A)online.no

         Kopi:            solverv(A)solverv.com, OleTrygve.Stigen(A)helsedir.no

Hei,

Jeg beklager at det tar lang tid å få svar fra oss, noe som skyldes en sedvanlig strøm av oppgaver som er vanskelige å prioritere skikkelig mellom.

Vi er imidlertid stadig innstilt på å følge den tidsplanen som vi skisserte i møtet vi hadde i mai, nemlig at vi tar sikte på at den interne prosessen her hos oss forhåpentligvis kan landes på denne siden av året. Med det mener vi at den interne utredningen og saksbehandlingen her hos oss vil være fullført innen den tid, men vi kan dessverre ikke nå gi en dato for når en eventuell endring vil kunne skje. Det er uansett fint at dere har vært i kontakt med WHO i Geneve og fått opplysninger om prosessene med ICD-11 som foregår der parallelt.

Vi har notert oss Revise F65 sitt synspunkt om at F64.2 (Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen) bør bli stående som diagnose og vil ta med oss dette videre i vår behandling av saken.

AJM

Vennlig hilsen Arild Johan Myrberg,

seniorrådgiver, avdeling miljø og helse, faggruppe for seksuell helse, tlf. 810 20 050, dir. 24 16 35 60, mobil 90 83 00 64, Helsedirektoratet, Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2, www.helsedirektoratet.no

(Fra Helsedirektoratet som svar på cc-kopi av korrespondanse med WHO:)
Fra: ArildJohan.Myrberg@helsedir.no
Emne: SV: VL: ICD Revision White Paper from Revise F65
Dato: 12. november 2009 09.33.11 GMT+01:00
Til: sskeid@online.no


Hei Svein,

Takk for både denne og forrige mail. Vi forsøker å prioritere dette nå, midt oppi alt annet. Håper å kunne gi dere en klarere framdriftsplan før jul.

AJM

Vennlig hilsen

Arild Johan Myrberg
seniorrådgiver
avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse
tlf. 810 20 050, dir. 24 16 35 60, mobil 90 83 00 64

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

Fra: Svein Skeid [mailto:sskeid@online.no]
Sendt: 11. november 2009 23:03
Til: Reed, Geoffrey
Kopi: Vogel, Ulrich; solverv Reiersol; Arild Johan Myrberg
Emne: Re: VL: ICD Revision White Paper from Revise F65

Dear Dr. Reed.
Thank you for your supportive mail of November 5 (at the bottom of this mail). I will try to answer you in three sections. I take the liberty to also send this mail as a cc copy to Senior counselor, Arild Johan Myrberg, at the Norwegian Directorate of Health [Helsedirektoratet]. I hope that it is ok with all parties (special attention to the very last paragraph(s) of this mail).
Best regards,
Svein Skeid

Punker med oppvekst hos Wam og Vennerød

Punker med oppvekst hos Wam og Vennerød:
Anmelderne positive til Thomas Robsahms nye film

Historien i “S.O.S” har klare paralleller til Pedro Almodovars “Bind meg, elsk meg” der den mannlige hovedpersonen også lenkes med håndjern til en seng. – Det er i så fall ikke første gangen jeg har latt meg inspirere av andre regissører, men denne gangen fikk jeg faktisk ideen i en drøm, sier regissør Thomas Robsahm (35) ifølge Bergens Tidende. Thomas Robsahms nye film “S.O.S” er ifølge ham selv allikevel ganske ulik den åpne homofile Pedro Almodovars “bondage-film”.

Det er ikke bare Almodovar som i så fall har inspirert Robsahm. Oppveksten med de ikke fullt så åpne herrene Svend Wam og Petter Vennerød har heller ikke gått upåaktet hen, skal vi tro LørdagsDagbladet for 28. august. “Fem døgn i august”, het Robsahms skuespillerdebut. Han var åtte år gammel. Heretter ble det mye Wam og Vennerød. “Åpen Framtid” 1983, “Adjø Solidaritet” 1985. Thomas spilte og assisterte, og på ett tidspunkt sa Thomas at de hadde lært ham alt han kunne om film.

Hver sommer gjennom hele barndommen reiste Thomas til Italia for å besøke sin far, den berømte skuelspilleren Ugo Tognazzi som spilte i “Etegildet” og den Oscar-nominerte “La Cage Aux Folles”. – I en periode var jeg ekstremt flau over å ha en rik og berømt far, sier Robsahm. Jeg var pønker og spilte i band og hørte til det miljøet der.

I fjor laget Robsahm kortfilmen “All You Need Is Love”, en reklamefilm for kjærlighet. Nå har han laget “S.O.S.”, der handlingen primært utspiller seg i senga.

– Jeg ser på håndjernene filmen som en metafor for et kjærlighetsforhold, sier regissør Thomas Robsahm til Rogalands avis. Håpet om drømmepartneren, at kjærligheten ofte er vanskelig osv. Birolleinnehaver Kjersti Holmen tror på sin side at det slett ikke bare er de med forkjærlighet for håndjern i sengen som har noe å hente i filmen.

Skeive nyheter har scannet gjennom web-anmeldelsene av Thomas Robsahms nye film “S.O.S.”.

– “S.O.S.” er en positiv overraskelse, mener Aftenpostens anmelder Per Haddal, som kaller filmen “en småvittig, veldreiet, velorganisert romantisk komedie med lekkert foto og lekre mennesker” som settes på prøve.

Både Dagbladet og VG gir filmen terningkast fem, mens Nettavisen kårer den til helgens beste film på sin rankingliste. Thomas Robsahm har laget et erotisk filmspill som burde appellere godt til både kvinner og menn i alle aldre, mener Nettavisen.

Kjersti Mjør i Bergens Tidende lar seg også sjarmere av Robsahms film, som hun kaller en “Bisarr sjarmoffensiv”. – “S.O.S.” er blitt en sjarmerende film om å det å ha mot til å elske et annet menneske. Gjennom godt håndverk klarer Robsahm å fortelle sin enkle, men bisarre historie på en orginal og vakker måte, skriver Mjør.

Dagsavisen er den eneste vi fant med bortimot slakt: – Platt seksuell komedie med klønete forsøk på satire, skriver avisens anmelder.

Les noen av omtalene:

Robsahms dynegymnastikk
Historien i “S.O.S” har klare paralleller til Pedro Almodovars “Bind meg, elsk meg”. — Det er i så fall ikke første gangen jeg har latt meg inspirere av andre regissører, men denne gangen fikk jeg faktisk ideen i en drøm, sier regissør Thomas Robsahm. Bergens Tidende 28.8.99 (DØD LINK)

Helgens beste på kino
“S.O.S.” garanterer for humor og varme følelser i kinosalene i de nærmeste ukene. Thomas Robsahm har laget et erotisk filmspill som burde appellere godt til både kvinner og menn i alle aldre, skriver Nettavisen 28.8.99

Kjærlighet i lenker
Den uheldige- enkelte vil si heldige – skjørtejeger i Thomas Robsahms “S.O.S” svinebindes så ettertrykkelig av et oppfinnsomt kvinnfolk at, ja, det er en ren fornøyelse. Dagbladet 28.8.99

Eroklikk på sengekanten
Thomas Robsahm sier hans nye film “S.O.S” er ganske ulik Pedro Almodovars “Bind meg, elsk meg” der den mannlige hovedpersonen også lenkes med håndjern til en seng. Stavanger Aftenblad 28.8.99 (DØD LINK)

Håndjernsex, løgn og kjærlighet
– Jeg ser på håndjernene filmen “S.O.S” som en metafor for et kjærlighetsforhold, sier regissør Thomas Robsahm. Håpet om drømmepartneren, at kjærligheten ofte er vanskelig osv. Kjersti Holmen tror at det slett ikke bare er de med forkjærlighet for håndjern i sengen som har noe å hente i filmen. Rogaland Avis 28.8.99 (DØD LINK)

Lenket til filmen
– Faktisk ba italienerne oss å gjøre Alba mindre heftig og mer troverdig. For eksempel mente de at håndjern og dildo i skuffen ikke var noe for unge damer. Det hørte vi aldri noe om her i Norge, sier Thomas Robsahm til Dagbladet 28.8.99

Intimitet på italiensk
– Mange mener at “S.O.S” er blitt mye bedre fordi den ble spilt inn i Italia, på italiensk. Det vil kanskje hjelpe det norske publikum til å få en liten distanse til det hele, tror Robsahm. Dagsavisen 28.8.99 (DØD LINK)

Robsahm-rør allitaliana
– Platt seksuell komedie med klønete forsøk på satire, skriver Dagsavisen i sin slakt av Thomas Robsahms film “S.O.S”. Dagsavisen 28.8.99 (DØD LINK)

Artikkelen er hentet fra Skeive nyheter 30.8.1999

Mye alternativ påvirkning og inspirasjon for Thomas Robsahm (35)

Håndjern og dildo i skuffen ikke noe for unge damer? Thomas Robsahms nye film “S.O.S.” får terningkast “fem” både av VG og Dagbladet.

Formålet med ReviseF65 er å fjerne fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som diagnoser fra sykdomslisten til Verdens Helseorganisasjon.

Kontakt ReviseF65

Meld deg på diskusjonslisten

Om ReviseF65

Til engelsk hovedside

Til norsk hovedside

ReviseF65 er ikke ansvarlig for eksterne lenker. Vi har ikke kontroll over deres innhold, som kan bli endret av andre. Tips oss dersom du finner rasistiske, nazi, bareback eller ulovlige lenker – og vi vil fjerne dem.

Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og SM-diagnoser

Oslo 29. januar 2009

Faglige og helsepolitiske argumenter for å fjerne norske SM- og fetisjdiagnoser

Engelsk versjon sendt til Verdens Helseorganisasjon 24.9.2009

Notat til Helsedirektoratet v/ seniorrådgiver Arild Johan Myrberg fra Diagnoseutvalget Revise F65

Av Svein Skeid og Odd Reiersøl

1. januar 2009 tok Socialstyrelsen bort diagnoser knyttet til ”vissa sexuella beteenden” og ”företeelser som har med könsidentitet att göra” fra den svenske versjonen av sykdomsklassifiseringen ICD-10, International Classification of Diseases (1).

Det norske Diagnoseutvalget Revise F65 har i flere år arbeidet med diagnosene F65.0 Fetisjisme, F65.1 Fetisjistisk transvestisme og F65.5 Sadomasochisme. Det er disse vi primært ønsker fjernet fordi vi anser dem som overflødige, utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende.

Ettersom F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg er en kombinasjonsdiagnose der både F65.0, F65.1 og F65.5 inngår, bør denne også utgå.

Diagnoseutvalget har ikke jobbet med F64-diagnosene. Men vi anbefaler at Norge i likhet med Sverige også fjerner F64.1 Transvestisme.

 • De fem diagnosene som ønskes fjernet er (25):
 • F65.0 Fetisjisme
 • F65.1 Fetisjistisk transvestisme
 • F65.5 Sadomasochisme
 • F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg
 • F64.1 Transvestisme


HELSEPOLITISKE ARGUMENTER

Den nasjonale fjerningen av sm- og fetisj-diagnosene i Sverige (2009), samt transvestisme- og sm-diagnosene i Danmark (1994/95) ble vedtatt av helsemyndighetene med overveiende helsepolitisk, helseforebyggende og menneskerettslig argumentasjon. Det er også tungtveiende faglige grunner for å følge Sveriges eksempel. Det kan i det nedenstående være glidende overganger mellom helsepolitiske og faglige vurderinger.

 • Socialstyrelsen:
  “inte perverst” (2,3)
  “inte sjukdomar” (1,2)
  “privat angelägenhet” (2)
  “fullvärdiga medborgare” (2)
  “inte förstärka fördomar” (1,2,4)
  “stammar från tidligare tider” (2)
  “risk för social stigmatisering” (1,4)
  “skal få självkänsla liksom homosexuella” (2)

Privatsak

Det danske vedtaket i 1995 ble foretatt av sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen med den begrunnelse at denne type seksuell preferanse er et privat anliggende som samfunnet ikke har noe med å gjøre.

 • Herløv Andersen fant det beklagelig at sadomasochisme inngår i sykdomsklassifikasjonen ICD og var enig i at seksuell preferanse er et helt privat anliggende (5).
 • “De här individernas sexuella preferenser har samhället inte med att göra”. Generaldirektør i Socialstyrelsen Lars-Erik Holm i Dagens Nyheter 16.11.2008 (2).
 • “Det er ikke noe grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom”. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Nettavisen 17.11.08(3).

Stigmatisering

Den svenske endringen ble tatt av Socialstyrelsen ved generaldirektør Lars-Erik Holm, blant annet fordi sykdomsdiagnosene “kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället, vilket i sin tur ökar risken för social stigmatisering hos enskilda.” (1)

Det norske Helsedirektoratet skal ha ros for sitt arbeid med Antistigmaåret 2007 og det forhold at “stigmatisering og diskriminering av seksuelle minoriteter” siden 2008 har vært ett av hovedmålene ved tildelingen av offentlig tilskudd fra Kap. 719 post 70 (6).

 • Myndighetenes strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner fra november 2001 poengterer “farene ved stigmatisering og diskriminering av utsatte grupper i det forebyggende arbeid, samt viktigheten av en helhetlig tilnærming til seksuell identitet, seksuell helse og seksuell atferd.”

En norsk avdiagnostisering i tråd med det svenske vedtaket vil etter vår oppfatning bidra til å redusere stigmatiseringen av fetisjister og sm-ere slik myndighetenes fjerning av homofilidiagnosen bidro til i 1982.

 • “Att vi tog bort homosexdiagnosen tror jag till viss del har bidragit till att folk har en annan syn på homosexuella i dag än på 60- och 70-talet. Det gav de homosexuella en självkänsla i och med att de inte längre hade en sjukdomsstämpel på sig. Och det hoppas vi att den här förändringen också ska åstadkomma”, uttalte Socialstyrelsens generaldirektør Lars-Erik Holm til Dagens Nyheter 16.11.08 (2).

Helseforebyggende tiltak

Fjerning av diagnosene kan også styrke det ”identitetsskapende arbeidet” overfor sm/fetisj-populasjonen og bidra til den “kollektive selvrespekt” som er påkrevet for å nå gruppen med hiv- og sos-forebyggende tiltak.

 • “Et menneskes mulighet til aktivt å beskytte seg mot et virus som smitter seksuelt … influeres bare i noen grad av ren kunnskap. Den følelse av egenverdi som skal til for å stille krav om, eller selv ønske å beskytte seg, påvirkes av samfunnsmessige faktorer hvorav de fleste ikke er under helsemyndighetenes innflytelse. Det er lagt vekt på at samarbeidet med marginaliserte og sårbare grupper har innflytelse på det som kanskje kan kalles en kollektiv selvrespekt.” (fra myndighetenes tidligere Handlingplan mot hiv/aids-epidemien sidene 25,33).I tilskuddsbrev til SMia-Oslo fra Sosial- og helsedirektoratet 25.4.2002 til via kap. 719 post 70, poengterer Direktoratet at “Formålet med aktivitetene er å bedre sm-gruppens selvfølelse og identitet og derved skape grunnlag for å øke evnen til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.”

Diskriminering

En psykiatrisk diagnose kan ha stor innflytelse på en persons jobbmuligheter og vurdering av evne til omsorg for barn for eksempel ved skillsmisse. Ved å bli kvitt sykdomsstemplet kan seksuelle minoriteter puste litt friere og bli mindre redd for privat og offentlig diskriminering.

 • LLHs case-materiale viser at F65-diagnosene fungerer stigmatiserende og legitimerer diskriminering (7).
 • I brev til Diagnoseutvalget 11.6.2003 uttaler Norsk Forening for Klinisk Sexologi: “NFKS vil med denne støtteerklæringen markere at bruk av psykiatriske diagnoser i forhold til homofile, heterofile og bifile fetisjister, sadomasochister og transvestiske fetisjister er stigmatiserende, og dermed et overgrep mot denne gruppen i sin helhet.”

Sunn, sikker, samtykkende

Det er liten tvil om at SM-bevegelsen også har blitt ”voksen” de siste 20 årene med etablering av stoppord, sikkerhetsrutiner og andre normgivende tiltak slik som det internasjonalt anerkjente moralsk-etiske verdigrunnlaget ”Sunn, sikker, og samtykkende”. I motsetning til skadelige overgrep, er SM en frivillig og samtykkende aktivitet som produserer lystfremmende og helsebringende hormoner.

 • Blant annet: Richters et al 2003 (8,9)

FAGLIGE ARGUMENTER

Diagnosene er overflødige

Eventuelle psykiske lidelser hos medlemmer av den aktuelle gruppen vil som for alle andre kunne dekkes av de vanlige psykiatriske diagnosene som for eksempel depresjon, tvang, angst, personlighetsforstyrrelse eller psykose.

Dersom en person for eksempel er så opptatt av sin fetisj at det blir et problem i hennes hverdag, så kan hun f.eks. diagnostiseres med “tvangslidelse”. Det er ikke fetisjen i seg selv som er hennes problem.

 • I forbindelse med fjerningen av homofili som diagnose i 1977 uttalte Norsk Psykiatrisk Forening det som ”betenkelig å anvende psykiatriske diagnoser på isolerte aspekter av atferd.” En person som utfører spesiell atferd får ikke diagnose etter atferden, men på bakgrunn av de symptomer han eller hun fremviser. ”Ideelt sett skulle psykiatriske diagnoser relateres til årsakssammenhenger i en videre forstand, et bredere aspekt av lidelse, nedsatt sosial funksjon og/eller et ønske om behandling”, uttalte de.

Sovende diagnoser

Liksom den tidligere homofilidiagnosen er fetisj- og sm-diagnosene sovende. De er ikke i bruk som redskap for å behandle folks sykdommer.

 • “The main objective of diagnosis is patient care”. (IGDA workgroup WPA 2003; The WPA International Guidelines for Diagnostic Assessment by the World Psychiatric Association 2003.)
 • I brev til SMil-Norge 19.12.2008 opplyser Helsedirektoratets Spesialisthelsetjenesteavdeling at “ingen av de aktuelle diagnosekoder er rapportert til Norsk pasientregister i 2007 eller 2008. Dette gir en sterk indikasjon på at kodene ikke brukes.”
  Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at ifølge Norsk pasientregister ble ingen av de tre tidligere nevnte kodene benyttet i fjor (10).
  Det ovenstående stemmer overens med tall fra den svenske Socialstyrelsen, samt norske SINTEF-data fra 2000, 2001 og 2002 innhentet av Revise F65 (1,11).

Diagnosenes eneste funksjon blir å stigmatisere en befolkningsgruppe og legitimere diskriminering. Dette bryter etter vår mening med legeyrkets hippokratiske etikk om ikke å volde skade (12).

Vitenskap og fordommer

Det vanlige i psykiatrien forøvrig, er å anse folk som friske, så lenge det ikke kan påvises alvorlig psykopatologi hos gruppen. Internasjonal forskning viser samme tendens om undersøkelsene er kvalitative eller kvantitative, om de foretas telefonisk, via internett eller ved personlige intervjuer: Sadomasochister har ikke flere psykiske problemer eller forstyrrelser enn andre. “Snarere tvert imot, psykologer og psykiatere har påvist en økt selvfølelse, ved at de tar egne følelser på alvor og aksepterer seg selv for den de er.”

 • Elsa Almås i Magasinet Dagbladet 10.1.09 (13a)

Det må etter vår oppfatning forventes at sykdomsdiagnoser på fetisjisme og SM i 2009 baserer seg på vitenskapelige bevis, ikke på kulturelt forutinntatte holdninger (8).

Sykdom å være annerledes?

Et etter vår mening svært uklart, verdiladet og uvitenskapelig kriterium for å stemple folk som syke i kapittel F65, er ifølge hovedkriterium G1: ”[] begjær og fantasier som involverer uvanlige objekter eller aktiviteter”.

Fetisjister og sm-ere representerer kanskje en gruppe på 5-10 prosent av befolkningen og betraktes mer og mer som en normalvariant i samfunnet (14).

 • I 2007 gjennomførte MMI en landsomfattende undersøkelse om nordmenns seksuelle preferanser. 1 prosent av de spurte svarte at de tenner på seksuell dominans og underkastelse i ”meget stor grad”, mens 14 prosent svarte at de tenner på dette i ”ganske stor grad” eller i ”mindre grad”. Magasinet Dagbladet 10.1.09 (13b).

Vi spør: Er begrepet “uvanlig” statistisk eller normativt ment? Tidligere ble en rekke seksuelle praksiser ansett som unormale. Dette var for eksempel tilfelle med homoseksualitet, onani, oral og anal-sex. Ekstremsport og religiøs pisking kan også betraktes som uvanlige aktiviteter. Men så langt er verken basehoppere eller flagellanter blitt stemplet som perverse (15).

Syk uten samleie?

I hiv-forebyggende arbeid anses ikke-penetrerende fetisj- og sm-sex som én av flere metoder for å redusere nysmitte i målgruppen. Dette står i motsetning til ICD-10 der manglende samleie er et av hovedargumentene for å stemple fetisjisme som patologisk.

 • “Fetisjistiske fantasier er vanlige, men de er først sykdommer når de fører til ritualer som er så tvingende og uakseptable at de hindrer seksuelt samleie […]” Fra retningslinjene til ICD-10 (F65.0 Fetisjisme).

Kanskje bør Verdens Helseorganisasjon begynne å se på ikke-penetrerende sex som en av flere måter å stoppe hiv-epidemien og verdens befolkningseksplosjon på?

 • “De här diagnoserna stammar från en tid då allt annat än heterosexuell missionärsställning sågs som sexuella perversioner.”
  Generaldirektör för Socialstyrelsen Lars-Erik Holm (2)

Sammenblanding av SM og vold

 • Enhver form for seksualitet kan perverteres, ikke minst “normal” heteroseksuell aktivitet, når den ikke baseres på likeverd og samtykke.
  Esben Esther Pirelli Benestad.

Vold forstås vanligvis ikke bare som bruk av fysisk makt. Det må også foreligge manglende samtykke og et ønske om å skade.

ICD-10 skiller ikke mellom samtykkende SM og skadelig vold. Dette står i motsetning til moderne forskning og bidrar til å opprettholde et tyngende stigma overfor vår gruppe.

“Seksuell sadisme er til tider vanskelig å skille fra grusomhet i seksuelle situasjoner eller sinne relatert til erotikk. Der vold er påkrevet for seksuell opphisselse, kan diagnosen klart fastslås.”
Kapittel F65.5 Sadomasochisme.

 • I en undersøkelse fra 2006 fant professor i psykologi Pamela Connolly at SM-sadister ikke opplever større glede ved ikke-samtykkende grusomhet enn kontrollgruppen av ikke-SM-ere, og masochistene søkte ikke tvangsmessige eller skadelige former for smerte (8).
 • Dette bekreftes av psykologene Cross og Mathesons undersøkelse fra 2006. De fant ikke noe bevis for påstander om antisosiale, psykopatiske eller voldelige SM-sadister (8).
 • John Noyes (1997) går videre og sier: “Sadomasochisme som en iscenesatt aggresjon kan endog bidra til å redusere sosial vold og fremme alternative og sosialt levedyktige modeller for å mestre aggresjon på en måte som minimaliserer dens negative effekter (16).
 • Se også: ”Forskjellen på SM og vold” (17).

Psykologisk stress

Et annet hovedkriterium for kapittel F65 er G2:

“The individual either acts on the urges or is markedly distressed by them.” Begrepet “distress” forekommer også som kriterium under “F65.0 Fetisjisme”.

Kriteriet tar ikke høyde for oppdatert stigmakunnskap. Samfunnets stigmatisering fører til selvstigma, skyld, skam og psykologisk stress i minoritetsgrupper (22). Det er ikke nødvendigvis sm eller fetisj-aktiviteten i seg selv som er problematisk.

Den amerikanske DSM-listen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) innførte i 1994 et B-kriterium som sier at fetisjister og SM-ere ikke er syke med mindre det medfører vesentlige psykiske, fysiske eller sosiale problemer.

 • “The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning.” (24)

DSM-revisjonen i 1994 ble den gang sett på som et fremskritt, men er langt fra tilfredsstillende. Stigmakunnskap viser at mange psykiske, fysiske og sosiale problemer ikke skyldes personen selv, men tabuer, fordommer og diskriminering som man påføres av omgivelsene. Se også Svein Skeid i Blikk online 19.1.2009 (23).

Ingen homogen helhet

Det er mulig at WHO sentralt foretrekker at enkeltdiagnoser ikke fravikes i perioden mellom hovedrevisjonene. Det er imidlertid et faktum at klassifiseringskoordinator Dr. Bedirhan Üstün MD (ustunb@who.int) ved WHO i Geneve, i mail av 7.5.2007 ønsket Revise F65 velkommen til samarbeid om den forestående av ICD-revisjonen (ICD-11):

 • “The revision process of ICD from 10 to 11 is about to start and will be revised for the 11th version tentatively in 2015. The revision work will include special attention to Chapter V Mental and behavioural disorders (F00-F99). Thanks for your interest in the ICD work and we hope to collaborate with you in the revision process.” T. Bedirhan Ustun, M.D., Coordinator, Classifications, Assessment and Terminology, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

Kapittel F65 representerer heller ikke noen homogen helhet. Ulike diagnoser uten logisk sammenheng kombineres på en uklar og uvitenskapelig måte kun fordi de er ”uvanlige fenomener”.
Hovedkriterium G1 for kapittel F65.

Det er tradisjon for at enkeltdiagnoser fjernes fra de nasjonale ICD-versjonene. Dette var svært utbredt i tiårene før WHO fjernet homofili-diagnosen i 1990. Nok en gang fraviker nå enkeltland fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme i sine nasjonale ICD-versjoner. Også denne gang er de skandinaviske land pionérer.

Felles nordisk holdning?

 • Socialstyrelsens generaldirektør Lars-Erik Holm vil også kontakte sine nordiske kolleger. “Men jag vet inte hur framgångsrika vi kommer att vara. Det finns enormt olika uppfattningar om detta i olika länder, men det vore ju bra om åtminstone vi i Norden har en samsyn”, sier han til Dagens Nyheter 16.11.2008 (2).

Revise F65 håper vi kan feire en norsk friskmelding under Skeive dager i slutten av juni 2009. Dernest håper vi at Helsedirektoratet i likhet med den svenske Socialstyrelsen vil arbeide for at Verdens Helseorganisasjon også fjerner tilsvarende diagnoser.

 • “Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år”, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg til Blikk 19.1.2009 (23).
 • “Socialstyrelsen tänker nu arbeta för att samma förändring ska göras i det internationella diagnossystem som tas fram av WHO och som utgör grunden för det svenska systemet”, uttaler Socialstyrelsens generaldirektør Lars-Erik Holm til Dagens Nyheter 16.11.2008 (2).

 

Se også:

Svein Skeid: ”SM – myter og fakta” (18).

Psykolog Odd Reiersøl (2008). Fetisj og SM-diagnosene i ICD-10. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 6, 754-756. (19).

 

Med vennlig hilsen

Svein Skeid (leder)                          Odd Reiersøl (psykolog)

Diagnoseutvalget Revise F65
Et utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) (21)

LLHs Diagnoseutvalg Revise F65 er nedsatt på tvers av kjønn og seksuell orientering med det mål å arbeide for at fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme ikke lenger bør anvendes som diagnoser. Utvalget består av fagfolk innen sexologi, psykologi og psykiatri, samt ressurspersoner fra norske sm og fetisj-organisasjoner (10,20,21).

LINKER OG FOTNOTER

Fotnote 1.

http://www.revisef65.org/Sweden.html [kun engelsk tekst]

Fotnote 2.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nu-ska-sara-claes-slippa-bli-stamplad-som-sjuk

Fotnote 3.

http://www.nettavisen.no/jobb/article2402153.ece

Fotnote 4.

http://www.qx.se/samhalle/8544/sa-blev-transvestiter-friska-over-en-natt

Fotnote 5.

http://www.revisef65.org/danmark.html

“Sadomasochisme er ingen sygdom”. (1.4.1995). Politiken, side A7.

Fotnote 6. (Helsedirektoratet: død link)

Fotnote 7.

http://www.revisef65.org/diskriminering.html

Fotnote 8.

http://www.revisef65.org/psykopatologi.html

Fotnote 9.

http://www.revisef65.org/sikker.html

Fotnote 10.

http://www.dagensmedisin.no//nyheter/2008/11/17/transvetittisme-ikke-lenge/index.xml

Fotnote 11.

http://www.revisef65.org/sintef.html

Fotnote 12.

http://no.wikipedia.org/wiki/Hippokratiske_ed

Fotnote 13a.

Fotnote 13b.

Fotnote 14.

http://www.revisef65.org/antall.html

Fotnote 15.

Reiersøl og Skeid i ”Sadomasochism, Powerful Pleasures” (2006). Utgitt parallellt i The Journal of Homosexuality Volum 50, issue 2/3 2006.

Fotnote 16.

Noyes, J. K., Ph.D. (1997). The mastery of submission: Inventions of masochism. Ithaca, NY: Cornell University Press, side 30.

Fotnote 17.

http://www.revisef65.org/voldNY.html

Fotnote 18.

http://www.revisef65.org/myter1.html

Fotnote 19.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=52392&a=2&sok=1

Fotnote 20.

http://www.reviseF65.org

Fotnote 21.

http://no.wikipedia.org/wiki/ReviseF65

Fotnote 22.

Goffman, E. (1963) Stigma: notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Fotnote 23.

http://www.blikk.no/arkiv/item/3859–gj-r-som-svenskene

Fotnote 24.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington DC.

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., Text Revised). Washington DC.

Fotnote 25.

World Health Organization (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva, Switzerland.

World Health Organization (1993). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Diagnostic criteria for research. Geneva, Switzerland.

Fotnote 26.

Ansvar og omtanke – Strategiplan for forebygging av hiv og soi (bl.a. sidene 3, 13, 21, 26 og 40.)
[død link]

Fotnote 27.

Feilaktig informasjon på ABC-nyheter og Klikk.no:

http://www.abcnyheter.no/node/80935

http://www.klikk.no/samliv/sex/article394225.ece

Fotnote 28.

Brev til Helsedepartementet 28.11.03 som aldri ble besvart.

http://www.revisef65.org/helse.html

Fotnote 29.

SMia og ReviseF65: 15 års kamp for å fjerne sm- og fetisjdiagnosene.

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/1ReviseF65/kamp.html [død link]

Fotnote 30.

SMias ”Sikrere SM ABC” 2002.

http://www.smia-oslo.no/sikrere1.html

Fotnote 31.

”SM- og fetisjsex mellom menn” 2005.

http://www.helseutvalget.no/tpl.html?catid=33

Fotnote 32.

http://www.revisef65.org/fesveinhomoaerespris.html

Fotnote 33. [se fotnote 9]

http://www.revisef65.org/sikker.html

Fotnote 36.

http://www.revisef65.org/indexnorsk.html

Fotnote 39.

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Høringer/2007/Felles%20ekteksapslov/Sosial_og_helsedirektoratet.pdf

Fotnote 40.

http://www.smia-oslo.no/

Fotnote 41.

http://www.revisef65.org/SMfilm.html

Fotnote 42.

Syke sadomasochister? Svein Skeid i tv-programmet Studio FEM 3.2.09

http://www.fem.no/programportaler/studio_5/studio_5_sesong_3/nyheter/164019

Fotnote 43.

Studio 5 med Svein Skeid på web-tv 3.2.09

http://www.fem.no/programportaler/studio_5/studio_5_sesong_3

Fotnote 44.

Er dette sykt?

http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001090033658&tag=item&words=sadomasochisme

Fotnote 45.

Hva er SM:

http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001090033657&tag=item&words=sadomasochisme

Fotnote 46.

Svenskene friskmelder SM

http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001090033656&tag=item&words=sadomasochisme

Fotnote 47.

I tilskuddsbrev til SMia-Oslo fra Sosial- og helsedirektoratet 25.4.2002 via kap. 719 post 70, poengteres det at “Formålet med aktivitetene er å bedre sm-gruppens selvfølelse og identitet og derved skape grunnlag for å øke evnen til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.”

Fotnote 48.

“Et menneskes mulighet til aktivt å beskytte seg mot et virus som smitter seksuelt […] influeres bare i noen grad av ren kunnskap. Den følelse av egenverdi som skal til for å stille krav om, eller selv ønske å beskytte seg, påvirkes av samfunnsmessige faktorer hvorav de fleste ikke er under helsemyndighetenes innflytelse. Det er lagt vekt på at samarbeidet med marginaliserte og sårbare grupper har innflytelse på det som kanskje kan kalles en kollektiv selvrespekt.” Handlingplan mot hiv/aids-epidemien 1996 sidene 25,33).

Fotnote 49.

Helsedirektoratets utlysningstekst for tilskudd over kap. 719 post 70 der ett av tre hovedmål er å ”motvirke stigmatisering og diskriminering av seksuelle minoriteter […].

Fotnote 50.

Sosial- og helsedepartementet omtaler SLM direkte og SMia indirekte (som undergruppe i LLH) som sentrale aktører “i det hiv-forebyggende og identitetsskapende arbeidet.” Handlingplan mot hiv/aids-epidemien 1996 side 46).

Fotnote 51.

RFSUs henvendelse til Socialstyrelsen kom én måned etter de hadde mottatt dokumentasjon fra Revise F65

http://www.thelocal.se/13974/20080827/

Sverige fjerner SM- og fetisjdiagnoser

Opprinnelig artikkel publisert 23.1.2009.
Norsk artikkel lagt ut på nytt 9.8.2011 etter å ha ligget nede i lengre tid.

Fetisjisme og sadomasochisme ikke lenger sykdomsdiagnoser i Sverige

 

 

Sverige fjerner fetisj- og bdsm-diagnoser

Som første land i verden fjernet den svenske Socialstyrelsen sadomasochisme, fetisjisme og fetisjistisk transvestisme som psykiatriske diagnoser fra 1.1.2009. Inspirasjonen kom fra Norge. Det samme gjorde de helsepolitiske og faglige premissene for vedtaket.

Av Svein Skeid

Svenskene har her fulgt de faglige rådene de har fått av det norske Diagnoseutvalget Revise F65. Det er gledelig å se at svenskene nå fjerner de samme diagnoser på samtykkende seksualitet som Revise F65 anbefaler. Argumentasjonen fra Socialstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm er ord for ord sammenfallende med den som det norske Diagnoseutvalgets har benyttet i bøker, tidsskrifter og på nettet.

Blant annet:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v50n02_12

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=52392&a=2&sok=1

Allerede 23. november 2006 henviste Mika Nielsen til det norske pionérarbeidet da hun i en artikkel i homoavisa QX oppfordret den svenske seksualpolitiske bevegelsen om å følge Norges eksempel. En arbeidsgruppe ble dannet etter norsk mønster med deltagere fra Club Sade, LASH, Club Sunrise, Dekadance and RFSL.

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4727

Arbeidsgruppen fikk innpass i RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning og Mika Nielsen fremhevet nok en gang, i Ottar nr 2-2007, Norges eksempel i deres blad “Ottar” [dessverre død link]:

http://www.rfsu.se/smisk_eller_vanilj_-_hur_gor_du_det_.asp

Vinteren 2007 vedtok RFSU kongress å arbeide for å fjerne sykdomsdiagnosene på fetisjisme og sadomasochisme og motvirke fordommer gjennom opplysning.

Under Europride i Stockholm 2008 ble jeg som leder i Revise F65, invitert til å ha samtaler med RFSU, delta i to paneldiskusjoner og ikke minst; presentere Diagnoseutvalgets arbeid overfor RFSU 29.7.08.

Vi overleverte dem i helhet vårt faglige materiale og vår menneskerettslige argumentasjon, inkludert argumentene om stereotyper og stigmatisering. En måned etter foredraget sendte RFSU 27.8.08 en henvendelse til Socialstyrelsen om å fjerne diagnosene med de norske argumentene. I brevet henviser de til samarbeidet med Revise F65 (“cooperating with an international group working to change the WHO’s classification.”)

http://www.thelocal.se/13974/20080827

BDSM-gruppen i RFSU har gjort en veldig bra jobb overfor den nytenkende generaldirektøren for Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm (bildet). Den svenske friskmeldingen ble vedtatt blant annet fordi sykdomsdiagnosene ifølge Holm ”kan bidra til å bevare og forsterke fordommer i samfunnet, hvilket i neste omgang øker risikoen for sosial stigmatisering hos den enkelte”. Dette vil vi bidra til å forandre”, sa generaldirektør Lars-Erik Holm. “Ved å endre den svenske klassifikasjonen vil Socialstyrelsen gi et tydelig signal om at disse diagnosene ikke skal ses på som sykdommer” (Socialstyrelsen, 2008).

En lignende forandring skjedde for nesten 30 år siden da homofilidiagnosen ble tatt bort i 1979.

– At vi fjernet homofilidiagnosen tror jeg til en viss grad har bidratt til at folk har et annet syn på homoseksuelle i dag enn på 60- og 70-tallet, uttalte generaldirektør Lars-Erik Holm til Dagens Nyheter. “Det ga de homoseksuelle en selvfølelse i og med at de ikke lengre hadde et sykdomsstempel på seg. Og det håper vi at denne reformen også skal føre til”, sa Holm.

– Det er veldig viktig for disse menneskene at samfunnet anerkjenner dem som fullverdige samfunnsborgere, påpekte han. “Socialstyrelsen vil med denne reformen understreke at dette er atferd som ikke er sykdommer og heller ikke er perverst”, sa Lars-Erik Holm (Dagens Nyheter, 2008).

Revise F65 er stolt over å ha hjulpet svenskene til seier og vi håper at den svenske suksessen fører til at diagnosene også blir fjernet i Norge.

Så langt har helsedirektør Bjørn-Inge Larsen (til venstre) uttalt seg i positive vendinger.

– Det er ikke noe grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom, sier han til Nettavisen.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge. – Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg.

– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.

Nestoren blant norske sexologer, Thore Langfeldt (bildet), gir i en uttalelse sin uforbeholdne støtte til svenskenes vedtak. Det er første gang Langfeldt tar så klart standpunkt for å fjerne de stigmatiserende diagnosene.

http://www.nettavisen.no/jobb/article2402153.ece

Den svenske endringen trådte i kraft 1. januar 2009 og omfatter fetisjisme, sadomasochisme, transvestisme, fetisjistisk transvestisme, kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen og multiple forstyrrelser i seksuell preferanse. Bortsett fra kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen, så er dette de samme diagnosene som Revise F65 anbefaler fjernet.

– Annen seksuell adferd som for eksempel transseksualitet, ekshibisjonisme, voyeurisme og pedofili kommer fortsatt til å eksistere som diagnoser, sier Socialstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm. Transseksualitet trengs som diagnose for å kunne gjennomføre kjønnsskifteoperasjoner og de øvrige er kriminelle handlinger som skader andre, sier han.

Danske helsemyndigheter fjernet transvestisme og sadomasochisme som diagnoser i henholdsvis 1994 og 1995.

Tilsvarende endring skjedde da svenske og norske myndigheter fjernet homofili som sykdomsdiagnose henholdsvis i 1979 og 1982.

– At vi fjernet homosexdiagnosen tror jeg til en viss grad har bidratt til at folk har et annet syn på homoseksualitet i dag enn på 60- og 70-tallet. Det ga de homoseksuelle selvfølelse i og med at de ikke lenger hadde et sykdomsstempel på seg. Og det samme håper vi at denne forandringen skal føre til, sier Lars-Erik Holm.

Den svenske Socialstyrelsen ønsker nå å arbeide for at samme endring skal skje i det internasjonale diagnosesystemet ICD som forvaltes av Verdens helseorganisasjon WHO. Lars-Erik Holm vil også kontakte sine nordiske kolleger.

Diagnoseutvalget Revise F65, et utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner, startet allerede i 1997 arbeidet med å fjerne fetisj, sm- og transvestitt-diagnoser fra det nasjonale og internasjonale sykdomsregisteret.

Revise F65 har i en årrekke hatt kontakt med Helsedirektoratet med faglig foredrag og helsefaglig argumentasjon. I 2003 overleverte vi et formelt brev til Helseministeren som vi aldri fikk noe svar på.

(De tilsvarende norske fetisj- og SM-diagnosene ble fjernet av Helsedirektoratet 1.2.2010.)

Referanser:

Dagens Nyheter (2008). Nu ska Sara-Claes slippa bli stämplad som sjuk. Dagens Nyheter 17.11.2008.

Socialstyrelsen (2008). Koder i klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem utgår. Pressemelding fra den svenske Socialstyrelsen 17.11.2008. Retrieved April 29, 2011, fromhttp://www.revisef65.org/socialstyrelsen.html

 

Forskjellen på BDSM og vold

FORSKJELLEN PÅ BDSM OG VOLD

Mytene om bdsm / sadomasochisme er snart like mange som det er folk som ytrer dem. Bak mange av fordommene ligger forestillingen om at bdsm er vold. Men hva er så egentlig forskjellen på bdsm og vold?

Av Svein Skeid

Begrepet “frivillig vold” blir etter min oppfatning meningsløst. Slik jeg oppfatter begrepet vold, forstås det ikke bare som bruk av fysisk makt. Det må også foreligge manglende samtykke og et ønske om å skade.

Hvis jeg har rett, så er definisjonen på vold både å forvolde skade og fungere undertrykkende. Jeg mener det er i samsvar med Kunnskapsforlagets ordnett.no som lister opp brutalitet, mishandling, mobbing, overgrep, terror, tvang (og “ulovlig”) som synonymer på vold. Vold må plasseres der det hører hjemme; som noe negativt, destruktivt og ødeleggende, i motsetning til lystskapende og helsebringende bdsm.

Liksom sport og idrett, representerer sadomasochisme kanskje noe som opprinnelig var brutalt og voldelig, men som er blitt mer lekende enn grusomt, pirrende istedet for destruktivt, der samspill har erstattet fiendskap.

En slave eller submissiv kan ha sterke fantasier om å bli brukt eller misbrukt av én eller flere personer i et trygg ramme bygget på respekt og tillit der han gjerne også har et stoppord som kan avslutte leken dersom noe kjennes feil. Det betyr selvfølgelig ikke at vedkommende ville likt å bli utsatt for et reelt overgrep,

Sadomasochismens selvkontroll, samarbeid og mestring kan, liksom ulike risikoidretter, gi grunnlag for omstilling, fornyelse og utvikling. Giddens (1991) mener at slike høystimulisøkende personlighetstyper til alle tider har vært viktige innovative samfunnbyggere.

Som en kjærlighetens alkymi kan bdsm paradoksalt nok skape glede gjennom lyst og smerte og frigjøre indre energi gjennom ytre lenker. Tillit kan likeså bygges opp gjennom trygg overgivelse (“underkastelse”), mens avtalt fornedrelse kan øke selvfølelsen. Bdsm er nemlig bare godt for den ene parten så lenge det også oppleves tilfredsstillende for den andre. Dette i kontrast til overgriperen som reduserer offerets selvtillit ved å påføre uønsket skade.

Noen beskriver bdsm-opplevelser som spirtuelle reiser i egen kropp. Liksom Zen Buddisme, New Age og tantrisk yoga, kan bdsm frigjøre livskraft som ikke bare er bevissthetsutvidende, men som også kan gi personlig vekst.

Hvordan dannes mytene?

90 prosent av bdsm skjer under overflaten usynlig for tilskueren. Forberedelser, kommunikasjon og etterspill er sjelden med i en film eller et stillbilde. Dermed blir det vanskelig for betrakteren å vite forskjell på bdsm og vold, bdsm-sadisme og voldelig ufrivillig sadisme. At noen psykiatere fremdeles nører opp under den myten, gjør det jo ikke lettere for vanlige folk å forstå forskjellen.

Bdsm er ikke nødvendigvis så farlig og smertefullt som det ser ut til! En personlig profil på internett skal imponere potensielle partnere, og dagligvare-porno skal selge. Iscenesatte stillinger med masker og full fetisj-mundur, med det siste i avansert utstyr som faker smerte, gjør at man skiller seg ut i kampen om kjøpere eller partnere. Når forberedelser, sikkerhetsrutiner og kommunikasjonen underveis er kuttet ut, kan det være vanskelig for utenforstående å skille mellom bdsm og vold.

Ja, liksom i krim og actionfilmer er forberedelser, sikkerhetsrutiner og grunnleggende kommunikasjon oftest kuttet ut i pornofilmer. En porno- eller videofilm fokuserer ikke retten til å tenne på, forelske seg i og dele livet med en av samme seksuelle orientering. Porno gjengir ikke avtalene, forberedelsene, kosen før og etter, kommunikasjonen underveis eller latteren etter en orgasme.


Forskjeller på SM og vold

Nedenstående er blant annet hentet fra Jay Wisemans bok “SM 101” og rettspsykologen Park Elliot Dietz, en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex
http://www.greenerypress.com/articles.htm
http://members.aol.com/NOWSM/Psychiatrists.html/#Psychiatrists

1. Den kanskje største forskjellen på en voldelig sadist og en bdsm-sadist, er at førstnevnte reduserer offerets selvtillit og egenverdi. En bdsm-sadist gjør det stikk motsatte.

2. Bdsm-sex har verken overgripere eller ofre og skjer ikke på noens bekostning. I motsetning til vold, er sadomasochisme en vinn-vinn-situasjon til fysisk og psykisk glede for begge parter.

3. Allerede for 100 år siden fant psykologen Havelock Ellis ut at sadisme og masochisme er sammenfallende følelsesmessige tilstander. Masochisten vil ha smerte osv i lyst/kjærlighet, ikke som ondskap/overgrep/sinne. Bdsm er ikke godt for én av partene uten at det også er godt for den andre. Felles nytelse er grunnleggende, i motsetning til vold som bare tilfredsstiller én persons behov for å kontrollere og skade.

4. Bdsm-lek er ønsket og endog sterkt etterlengtet av den underkastende parten. De færreste oppsøker derimot mishandling og overgrep.

5. Som seksuell “ekstremsport” er planlegging, kommunikasjon og oppvarming viktig i bdsm for å forebygge skader. Sadistiske psykopater derimot volder sine ofre forsettlig skade, fysisk og psykisk.

6. Psykopaten har vanligvis en forhistorie med seksuelle overgrep som voldtekt og incest. Bdsm-ere er som regel vanlige mennesker uten kriminelt rulleblad.

7. Bdsm skjer i trygge kontrollerte former, mens overgrep er ute av kontroll.

8. Bdsm-spill forhandles frem mellom likeverdige parter som blir enige om grenser og stoppord. En overgriper bestemmer alene hva som skal skje og tar ikke hensyn til offerets ønsker, behov og grenser.

9. Bdsm har ansvarlige regler som partene er enige om. Et overgrepsforhold mangler avtaler og offeret er uten rettigheter.

10. I motsetning til vold, bidrar bidrar begge parter i et bdsm-forhold.

11. Bdsm bygger på respekt og tillit og er alltid samtykkende. Overgrep er ufrivillig, ruinerer forhold og ødelegger all tillit.

12. Den voldelige sadisten er kald og ufølsom under torturen, mens bdsm-sadisten bruker kommunikasjon og innlevelse for å finne ut hva som tenner slaven.

13. Et bdsm-forhold kan innebære kjærlighet, personlig vekst og en sterk grad av intimitet. Voldsofre opplever derimot angst, skyld og avmakt.

14. Mange bdsm-ere bytter roller i løpet av samspillet, fra gang til gang, eller som en personlig utvikling over tid. I et overgrepsforhold er rollene som regel statiske.

15. Bdsm praktiseres ofte med støtte fra, kjennskap til, og i nærvær av venner og sm-miljø. Mishandling krever derimot isolasjon og hemmeligholdelse.

16. I bdsm respekterer den dominerende partnerens grenser. I den grad de tøyes, er det en ønsket handling fra begge parters side. En overgriper krenker derimot menneskets integritet ved å invadere personlige grenser.

17. Ved hjelp av et stoppord, kan slaven umiddelbart stoppe leken av hvilken som helst grunn, fysisk eller følelsesmessig. Et voldsoffer har ingen slik mulighet til å stoppe en overgriper.

18. Et bdsm-rollespill avsluttes gjerne med felles kos og evaluering av det som har skjedd (etterspill). Jeg har enda tilgode å høre om et voldsoffer og overgriper som har felles etter-evaluering der de deler sine felles opplevelser.

19. Etter sm-lek føler sm-slaven ofte takknemlighet overfor den dominante. Et voldsoffer føler ingen takknemlighet.

20. Bdsm-ere føler ikke at de i kraft av sitt kjønn, inntekt eller andre ytre faktorer, har noen iboende rett til å kontrollere sin partner. Det gjør ofte overgripere.

21. Mye tyder på at bdsm, liksom annen frivillig sex, frigjør energigivende endorfiner, har en helsefremmende effekt og forebygger vold.
Blant annet http://www.dagbladet.no/dinside/2000/11/25/229720.html

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder, selvskading går man til med sine sorger

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in late modern age. Stanford University Press. Stanford.
www.idrottsforum.org/articles/breivik/breivik041214.html

English text


Se også: SM – myter og fakta

Luc Granger, Ph.D., head of the Department of Psychology at the University of Montreal, created an intensive treatment program for sexual aggressors in La Macaza Prison in Quebec; he has also conducted research on the S&M community. “They are very separate populations,” he says. While S&M is the regulated exchange of power among consensual participants, sexual sadism is the derivation of pleasure from either inflicting pain or completely controlling an unwilling person.
Psychology Today, Sept./Oct. 1999


Vit forskjellen på overgrep og BDSM. Revise F65 støtter the Domestic violence prosjektet til The National Leather Association, NLA.

Om frigjøring

“Det er like frigjørende for en
bdsm-er å oppdage og leve ut
sin seksualitet og kjærlighet,
som det er for en homofil å komme ut
av skapet og treffe en likesinnet partner..
– tro meg, jeg har opplevd begge deler.”

Svein Skeid,
lærhomse og bdsm-er

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder,
selvskading går man til med sine sorger.  


intimitet, kjærlighet og personlig vekst

“jeg merker helt klart at de sterkeste SM-opplevelsene, det er når jeg får følelsen av at jeg og den andre er “inne i hodene på hverandre”, som jeg liker å kalle det. Der kan kommunikasjon foregå uten ett eneste ord. En helt spesiell kontakt, som bare må oppleves :-)”

kelly på forumet til SMil-Norge.no

Spannersaken – ny heksejakt

Spannersaken – ny heksejakt

– Sosialister og andre som vil kjempe for frigjøring må være klart imot at staten, eller andre skal grafse i eller kontrollere folks privatliv, skriver Internasjonale Sosialister i en kommentar til den statlige undertrykkingen og trakasseringen av homser, lesber og SMere i Spanner-saken.

Sakset fra Sosialistisk Arbeideravis 2.7.1996

Sado-masochister (SM) er de siste som fanges av politiets og moralistenes jakt på “avvikere”. Og det er homofil sado-masochisme de vil til livs. England kriminaliserer sm-sex mellom likestilte homofile parter. I 1993 ble en gruppe homser dømt i den såkalte Spanner-saken. Spanner var kodenavnet på en omfattende politiforfølgelse. Heteroseksuelle sadomasochister har blitt frifunnet for aktiviteter som piercing, tatovering og erotisk pisking, mens homser har fått fengselstraff for å ha “skadet samfunnsmoralen”.

Fra moralisme til trakassering

Spanner-dommen ble etterfulgt av trakassering og forfølgelse av lesbiske og homofile fetisj- og SM-foreninger. I januar i år gikk politiet løs på grupper som har anka Spannersaken inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. På samme måte som norske homser og lesber møtte motstand på 50-tallet skremmer politiet klubbeiere fra å leie ut lokaler til dem, og hindrer dermed vanlig møtefrihet. Statlig undertrykking og trakassering av homser, lesber og SMere fører til at homofobien og seksualfiendtligheten ellers i samfunnet styrkes. Tre av ti unge som tar livet av seg er homofile.

Sex-politi

Mange organisasjoner i Norge har uttrykt sin støtte til de Spannerdømte, og det er samla inn 20 000 kroner til dem. Men Kvinnegruppa Ottar har stilt seg på politiets og moralistenes side. Ottar beskylder sado-masochister for vold og undertrykking. De skrev i et innlegg i Klassekampen at de ikke klarer å ta stilling til Spanner-dommen, men er for etterforskning av mulige overgrep! Ottar påstår også at homofile skader sin egen sak ved å forsvare SMere!

Sosialister og andre som vil kjempe for frigjøring må være klart imot at staten, eller andre skal grafse i eller kontrollere folks privatliv. Om saken tapes i Strasbourg vil det bety at politiet i hele Europa får enda friere tøyler til fortsatt trakassering og terror av dem de måtte anse som seksuelle avvikere. Støtte kan sendes til Verkstedet Smia, pb 6838 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

 


English
text


This Norwegian article was written in the bulletin of “Sosialistisk Arbeideravis”, representing the political group “International Socialists”.

The Spanner campain in Norway
From 1993 to 1997 Smia-Oslo campaigned and set about fund-raising (picture) in favour of the defendants in the British Spanner Case, which started in Manchester 1987. As part of an international campain, Smia gained support from several dozen Norwegian political organisations with many hundreds of thousands of members from both the political left and right, including women‘s rights groups and trade unions, not to mention the unanimous backing of the Lesbian and Gay movement. This was a broad mobilisation of people for important principles such as freedom from harassment and not being allowed to work in the public sector, the right to free expression and adult individuals’ right to take their own decisions regarding their bodies and sexuality.

About the Spanner process
A hundred years after the case against Oscar Wilde, England has been the only land in Europe to criminalise safe, sane and consenting SM-sex between equal gay partners. Heterosexual sadomasochists have been found not guilty for similar activities. In the European Commission of Human Rights, seven lands voted to free the Spanner gay men, while 11 wanted to convict them. Subsequently the court unanimously followed the majority vote in 1997. The tragedy here is that the Nordic lands would have counted in the balance of votes. If they had supported the Spanner defendants (picture), then the opposite outcome would have been achieved. The Norwegian representative didn’t even turn up to vote. In the English highest court of appeal (1993), the Spanner men were sentenced by three votes to one.

The Law Commission: SM is legal!
An official appointed British Law Commission in 1995 came to the conclusion that SM or sadomasochism, short of causing serious or permanently disabling injury, should be no crime between consenting adults. – Under the Law Commission’s new proposals, the Spanner men would never have been prosecuted, according to the director of the civil rights group Liberty, John Wadham (Pink Paper December 22, 1995).