Categories
Uncategorized

Søknad Helsedirektoratet 2013

Hei igjen

Jeg viser til mail av 4. februar og telefonsamtale samme dag angående problemer med Altinn. Jeg sender herved søknaden for 2013 per mail som avtalt. Rapport og regnskap for 2012 kommer i neste mail.

Beste hilsen Svein Skeid

 

SØKNAD OM TILSKUDD – SMIA OSLO

STATSBUDSJETTET 2013 – KAPITTEL 719, POST 70 – NASJONAL HIVSTRATEGI ”AKSEPT OG MESTRING” – PROSJEKT ”FØLG VIRUSET”

 

SIDE 1 MOTTAKER

Skjema er utfylt av Svein Ola Skeid, fødselsdato 190950

Organisasjonsnummer 995 152 266

Organisasjonsnavn: SMia Oslo

Adresse: Postboks 2816, Tøyen

Postnr./-sted: 0608 Oslo

Organisasjonsform: Forening

E-postadresse: sskeid@online.no

Webadresse: www.reviseF65.org

Kontonummer: 0536 45 47147

Merknad på utbetaling av tilskudd: SMia Oslo

Kopiadresse: Svein Skeid, Enerhauggata 7, 0651 Oslo.

Kontaktperson: Svein Skeid, mobil 95802985, 22 686 686, sskeid@online.no

Organisasjonsstruktur. Moder-, søster- eller datterorganisasjoner

Fullstendig organisasjonsoversikt:

SMia Oslo/Wish Oslo er undergruppe i LLH Oslo og Akershus.

Revise F65 er utvalg i LLH sentralt (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Smia og Wish. Smia Oslo, inkludert Wish Oslo for kvinner, transpersoner og interseksuelle (etablert 2010), arrangerer bdsm og fetisj-workshops, seminarer, konferanser og arbeider seksualpolitisk for å følge opp friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere fra 2010. SMia Oslo, etablert 1995, er primus motor i LLHs bdsm- og fetisjutvalg ReviseF65 (Diagnoseutvalget).

Revise F65, etablert 1996, la grunnlaget for helsemyndighetenes friskmelding av fetisjister, transvestitter og sadomasochister i Sverige, Norge og Finland 2009 – 2011. Ved siden av fortsatt arbeid overfor WHO, Verdens helseorganisasjon, følges friskmeldingen opp med arbeid for videre seksualreform, inkludert fortsatt helse- og seksualpolitisk arbeid for å bedre levekårene for målgruppen. Utvalget samarbeider med fagfolk innen sexologi, psykologi, psykiatri og jus, samt representanter for Smia-Oslo, Wish-Oslo, SLM-Oslo, SMil-Norge og UngBDSM.

Svein Skeid er homo- og bdsm-aktivist gjennom over 30 år, blant annet innehaver av homobevegelsens høyeste utmerkelse, Æresprisen 2003, æresmedlem i SLM (2000) og SMil Norge (2012). Svein er leder i SMia og LLHs Diagnoseutvalg Revise F65, som jobbet fram friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere i 2010.

SMia/Revise F65: milepæler

1994 Arbeidet begynner uformelt
1996 Mandat fra LLH
2002 Etablert nettsider, reviseF65.org
2006 Boka Sadomasochism Powerful Pleasures
2010 Norsk friskmelding
2011 Nordisk friskmelding
2014 Diskrimineringsvern?
2015 Internasjonal friskmelding?

Samarbeidspartnere i prosjektet

SMia og Wish samarbeider med Revise F65 om tiltaket. Se over hva samarbeidet innebærer. Se også øvrige samarbeidspartnere under punktet ”Beskrivelse av samarbeid og brukermedvirkning” lenger ned i søknaden.

SMia/Wish/ReviseF65 har hatt 45 samarbeidspartnere i 2012 og utført 1060 frivilligtimer fordelt på 60 frivillige. Les mer om det i rapporten for 2012.

 

SIDE 2 TILSKUDDSORDNING

Tema for tilskuddsordningen:

Tilskuddsordning, Seksuell helse, Nasjonal hivstrategi – Aksept og mestring

År dere søker om å motta tilskudd: 2013

Nytt prosjekt

 

SIDE 3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette. Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene.

Tittel for prosjektet: Følg viruset!

Kort beskrivelse:

“Følg viruset” er et hiv- og helseforebyggende prosjekt for en dobbeltminoritet som er så stigmatisert med sannsynlig høy nysmitte av hiv at seksualpolitiske reformer må gå hånd i hånd med informasjon og likemannsarbeid for å redusere minoritetsstress som middel til økt mestring og seksuell autonomi.

Bakgrunn for prosjektet. Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

Først en definisjon og kort presentasjon av relevante organisasjoner:

Begrepet ‘bdsm’ brukes i denne søknaden synonymt med ‘SM’ eller ‘sadomasochisme’, som en avtalt maktrollelek mellom samtykkende likeverdige parter, i motsetning til vold som er ufrivillig der hensikten er å skade eller undertrykke.

LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

SLM-Oslo (Scandinavian Leather Men) organiserer homofile fetisj- og bdsm-interesserte menn, i denne søknaden også kalt lærhomser.

SMil-Norge er en landsdekkende forening for bdsm-ere og fetisjister.

UngBDSM er et utvalg i Skeiv Ungdom med et rusfritt miljø for unge bdsm-ere.

 

Psykisk helse og rus

I følge utlysningen vektlegger Helsedirektoratet i 2013 prosjekter som synliggjør sammenhenger mellom utsatthet for hivsmitte og psykisk helse og rus, og prosjekter der brukermedvirkning og samarbeid med andre aktører på feltet er sentrale virkemidler.

Sammenhengen mellom utsatthet for hiv-smitte og psykisk helse og rus

Det er nettopp på grunn av den nære sammenhengen mellom utsatthet for hiv-smitte og psykisk uhelse og rus, at SMia/Revise F65 med høy mediaprofil gjennom mange år systematisk har jobbet for å bedre målgruppens levekår. Vi har ved flere anledninger tatt oss den frihet å kalle vårt banebrytende menneskerettighetsarbeid for både hiv- og helseforebyggende.

SMia og ReviseF65 sin oppdaterte rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 28.9.2012 dokumenterer hvordan samfunnets stigmatisering, det psykologiske stresset ved å leve i skapet,  fører til selvstigma, skyld, skam, psykologisk stress og internalisert bdsm-negativitet på linje med andre sårbare minoriteter. Slikt minoritetsstress kan i sin tur bidra til stressrelaterte lidelser som for eksempel angst, depresjon, selvmordstanker, rusmisbruk og seksuelt overførbare sykdommer. Dobbeltminoriteter som opplever multippel diskriminering (interseksjonalitet) er spesielt utsatt. For eksempel risikerer folk som er både homofile og fetisjister å måtte komme minst to ganger ut av skapet, først som homofil, deretter som fetisjist, og kanskje også som bdsm-er.

Rapporten til departementet antyder blant annet at gruppen lærhomser kan ha opptil tre ganger så stor risiko for nysmitte av hiv sammenlignet med resten av gruppen Menn som har sex med menn. Dette er i følge Helseutvalget for bedre homohelse et gjennomgående trekk over hele Europa. Ifølge seniorrådgiver og nestleder i Helseutvalget Bera Moseng var det homofile lærmiljøet spesielt hardt rammet av aids-epidemien fra første stund og er det antagelig fremdeles.

Vi har kalt årets prosjektsøknad for ”Følg viruset”. Det er et gammelt slagord i kampen mot hiv, men mer aktuelt enn noensinne. Den gruppen som er mest marginalisert og får minst oppmerksomhet, står kanskje for den største andelen av nysmitte. Hiv-viruset har ikke noen fordommer. Det er ikke vanntette skott mellom f.eks. lærhomser og resten av lhbt-befolkningen. Viruset vandrer mellom de ulike gruppene. Dersom man ikke ivaretar én av gruppene, så rammer det også resten av lhbt-gruppen. Vi får ikke noe fungerende helhetlig forebyggende hiv-arbeid dersom ikke de mest sårbare gruppene ivaretas.

Mht rus, så er det et følsomt tema både å snakke om og skrive om. Nova-rapporten fra 1999 beskriver økt forekomst av rus og dop blant homofile generelt. Selv om vi mangler forskning på det, så er det vel forsiktig sagt ingen grunn til å tro at målgruppen lærhomser er mindre utsatt på dette området enn homofile generelt.

SMia og ReviseF65 sin levekårsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 28.9.2012 antyder at friskmeldingen i 2010 og Helsedirektoratets påfølgende inkludering av fetisjister og bdsm-ere i gruppen ”seksuelle minoriteter” samme år har begynt å gi resultater. Symbol- og signaleffekten av friskmeldingen har redusert den verste toppen av fordommer og tabuer og lagt et grunnlag for bedre seksuell mestring i målgruppen.

Allikevel ser vi at bdsm-ungdom mobbes ut av videregående skole og at funksjonshemmede bdsm-ere trakasseres av hjelpepersonell i eget hjem. Ungdom helt ned i 14 års alder utsettes for voldtekt uten at politiet tar det på alvor med den begrunnelse at offeret var bdsm-er.

Fortsatte seksualreformer og identitetsskapende arbeid er påkrevet for å bedre gruppens seksuelle autonomi. Derfor har seks norske fetisj- og bdsm-organisasjoner, SMia/Wish, ReviseF65, SLM, SMil og UngBDSM, lagt frem en firepunktsplan for oppfølging av friskmeldingen fra 2010.

1. Bdsm- og fetisjorientering må inkluderes i arbeidet med antidiskrimineringslovverket på linje med kjønnsidentitet og homo- og bifil orientering.

2. Kompetansen om bdsm- og fetisjorientering må styrkes i helsevesen og skole i forhold til elevenes alder og utvikling, med vekt på grensesetting, sikkerhet og samtykke.

3. Mandatet for LHBT-senteret (Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet) må utvides til også å omfatte bdsm- og fetisjorientering.

4. Norge må videreføre arbeidet med å fjerne bdsm- og fetisjdiagnosene fra WHOs diagnosesystem. Her har Helsedirektoratet uttalt at de vil følge opp saken, men så vidt oss bekjent har ingen ting skjedd.

Liksom det mangeårige arbeidet med friskmeldingen, er det ikke noe ”enten eller”, men et ”både og”. Arbeid for seksualreformer og formelle rettigheter går i samarbeid med andre aktører på feltet hånd i hånd med likemannsarbeid, brukermedvirkning, synliggjøring og informasjonsarbeid overfor målgruppen og storsamfunnet for å redusere stigmatisering, selvstigma, skam, minoritetsstress og internalisert bdsm-negativitet.

 

Målene (målsetting) for året dere søker om tilskudd. Hva vil dere oppnå? (måloppnåelse). Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette.

Beskrivelse av tiltaket og hvilke resultater som forventes

Målsettingen for tiltaket “Følg viruset” er gjennom informasjon og likemannsarbeid i alle tilgjengelige kanaler å løfte en stigmatisert gruppe og øke deres status for å oppnå større mestring og reduserte tall for nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er en prosess for bedre seksuell helse fra SMia og ReviseF65 sin side som har pågått nasjonalt og internasjonalt i snart 20 år og vil fortsette så lenge det er pust i oss. Så langt har norske helsemyndigheter vært en viktig medspiller i dette identitetsskapende arbeidet for fetisjister og bdsm-ere som få andre aktører dessverre later å engasjere seg nevneverdig i.

Helseutvalget har startet et nytt hurtigtest-tilbud som blant annet ble presentert på julebordet 11.12.12. Jeg snakket med Walter, som lovet at også lærhomsene i SLM vil bli tilbudt dette. Når det er sagt, så må jeg poengtere at kondomer, testing og kunnskap er viktige virkemidler, men jeg vet av egen erfaring at dette ikke tilstrekkelig dersom ikke målgruppen og enkeltpersonene føler at de er verdifulle og ivaretatt på en god måte av samfunnet. Så langt er vi på langt nær kommet dessverre, med den stigmatisering som fremdeles finnes, og som var Helsedirektoratets hovedbegrunnelse for friskmeldingen av målgruppen i 2010.

“Et menneskes mulighet til aktivt å beskytte seg mot et virus som smitter seksuelt […] influeres bare i noen grad av ren kunnskap. Den følelse av egenverdi som skal til for å stille krav om, eller selv ønske å beskytte seg, påvirkes av samfunnsmessige faktorer hvorav de fleste ikke er under helsemyndighetenes innflytelse. Det er lagt vekt på at samarbeidet med marginaliserte og sårbare grupper har innflytelse på det som kanskje kan kalles en kollektiv selvrespekt.”
Fra myndighetenes tidligere Handlingplan mot hiv/aids-epidemien side 25 og 33).

Formål – hvilke av handlingsplanens delmål tiltaket skal bidra til å oppnå

Av delmålene i strategiplanen “Aksept og mestring”, er delmål 3.3, “Redusere nysmitte – særlig blant sårbare grupper”, og delmål 3.1: “Øke kunnskapen og bevisstheten om hiv og aids i befolkningen”, de som best dekker vårt arbeid og vår prosjektsøknad. Revise F65 sitt mangeårige arbeid overfor Verdens helseorganisasjon WHO, berører også delmål 3.7 om internasjonalt samarbeid. Vårt kunnskapsbaserte arbeid berører også delmål 3.8 om forskning og forebygging.

 

Målgrupper for tiltaket

I samsvar med myndighetenes prioriteringer, er primærmålgruppen for tiltaket grupper med høy sårbarhet for hiv, i vårt tilfelle stigmatiserte seksuelle minoriteter med seksuell identitet, orientering og praksis i forhold til fetisj og bdsm, med spesiell vekt på menn som har sex med menn, inklusive hivpositive. Dette er en gruppe med flere sårbarhetsgrunnlag ettersom lærhomser møter sterk stigmatisering i samfunnet og må komme ut av skapet både som homofile og eventuelt som fetisjister/sm-ere (og hivpositive).

Utifra prinsippet om kjønnsperspektiv, inkluderer vår målgruppe også lærlesbene, bdsm-lesbene og transpersonene i Wish Oslo, som i dagens samfunn, homomiljøet inkludert, møter den kanskje aller verste form for diskriminering, nemlig usynliggjøring. Diagnoseutvalgets forskningsrapport, skrevet på oppdrag fra Verdens Helseorganisasjon, tyder på at også bifile og heterofile fetisj/sm-folk bør inkluderes i vår målgruppe i likhet med tidligere års søknader. Overnevnte målgrupper er de samme som Helsedirektoratet samarbeidet med i forhold til friskmeldingen 1.2.2010.

I samsvar med Strategiplanens delmål 3.1, inkluderes også befolkningen som helhet som utvidet målgruppe med fokus på informasjon og holdningsdannelse, ikke minst gjennom ulike typer presse, radio og riksdekkende tv. Herunder inkluderes også studenter, helsepersonell, politiske og helsepolitiske myndigheter, inkludert Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon WHO, som for tiden reviderer sykdomslista ICD til versjon 11.

 

Beskrivelse av hvordan målgruppenes kjønn, alder, seksualitet, sosiale- og kulturelle bakgrunn blir tatt hensyn til i prosjektet

Kjønn: Kvinnegruppa Wish Oslo har siden starten i 2010 vært en del av SMia Oslo og ivaretar dermed kjønnsperspektivet (og bidrar til aldersspredning) i tiltaket.

Alder: En fin blanding av veteraner og unge har preget arbeidet i 2012 og vil gjøre det i 2013. Målgruppenes alder tas hensyn til blant annet ved at SMia samarbeider med UngBDSM, som fra 2011 er et utvalg i Skeiv Ungdom, om flere prosjekttiltak.

– Seksuell orientering/identitet: Takket være Helsedirektoratets friskmelding i 2010, ble fetisjister og bdsm-ere i direktoratets pressemelding benevnt som ’seksuelle identiteter’ og høsten 2010 inkludert sammen med andre ’seksuelle minoriteter’ på Helsedirektoratets nettsider. Finske helsemyndigheter, flere forskere og sexologikongressen WAS betegner fetisj- og bdsm-gruppen som en ”seksuell orientering”. SMia og Revise F65 sitt arbeid blant annet med diskrimineringsvern de siste to årene hadde ikke vært mulig uten Helsedirektoratets friskmelding av gruppen som ’seksuell identitet’.

Kulturell bakgrunn: SMias og Diagnoseutvalget Revise F65s statutter, mandat og arbeid er bygget på flerkultuelt mangfold, hvilket er viet et eget kapittel i Diagnoseutvalgets forskningsrapport til WHO (www.revisef65.org/forskning4.html).

 

Metoder, kunnskap eller erfaring. Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.

Kunnskapsbasert tiltak

SMias og Revise F65 sitt arbeid har i alle år bygget på kunnskapsbaserte metoder, dokumentasjon og tiltak, hvilket fremgår av tidligere søknader og rapporter.

Ved siden av høyst kompetente seksualpolitikere, består Revise F65 sin ressursgruppe av sexolog, psykolog, jurist og psykiater (Astrid Krog, Odd Reiersøl, Halvor Frihagen og Reidar Kjær). Sistnevnte har pt permison fra utvalget, men har bidratt vesentlig til arbeidet gjennom mange år. Våre mer profilerte støttespillere spenner fra Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad, til Haakon Aars og Thore Langfeldt. http://www.revisef65.org/pressemelding.html

Revise F65 sin levekårs- og diskrimineringsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 28. september 2012 er blant annet forankret i verdens kanskje mest omfattende og oppdaterte litteraturstudie om sadomasochisme skrevet av Revise F65 på oppdrag fra Verdens Helseorganisasjon. Vårt faglige grunnlag er også dokumentert i Psykologisk Tidsskrift (Kjær & Skeid, 2005), Boken Sadomasochism: Powerful pleasures (Reiersøl & Skeid, 2006a), Journal of Homosexuality (Reiersøl & Skeid, 2006b), Tidsskrift for Norsk Psykologforening (Reiersøl, 2008) og Tidsskrift for psykisk helsearbeid (Reiersøl & Skeid, 2010). Det faglige grunnlaget er også publisert i elektronisk form: SM: Causes and diagnoses (Reiersøl, 2002), Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og SM-diagnoser (Revise F65 (2009a) på oppdrag av Helsedirektoratet, samt ICD Revision White Paper (Revise F65 (2009e) på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon.

Nettsidene til Revise F65 er todelte, en menneskerettighetsdel og en faglig/helsefaglig del. Tildels overlapper disse hverandre. Her finnes fagartikler og samlesider over forskning som ligger til grunn for vårt arbeid. ”Site map” gir fullstendig oversikt over all vår kunnskapbaserte informasjon. 

Revise F65 sin faglige plattform og forankring er grunnlaget for at vi blir tatt på alvor av norske og internasjonale helsemyndigheter og kanskje også noe av årsaken til at vi ikke har opplevd noe hylekor fra psykiatrien etter helsemyndighetenes friskmelding av fetisjister og sadomasochister i 2010.

 

Metoder i prosjektet

Metoden ”Følg viruset” handler om at de antatt mest sårbare gruppene prioriteres i det hiv- og helseforebyggende arbeidet. Slik er det dessverre ikke i dag. Forøvrig er forebyggingsstrategiene og metodene for SMia og Revise F65s hiv-forebyggende tiltak beskrevet i tidligere års søknader, blant annet i “Friskmelding 2009”, søknaden for 2010; “Synliggjøring, identitet og internasjonal friskmelding” og rapporten for tiltaket “Stigma 2008”. Vi har i alle år tilstrebet å benytte et bredest mulig mangfold av metoder og tiltak for å redusere antall nysmittede av hiv/soi, samt motvirke stigmatisering og diskriminering av målgruppen. Dette innebærer et mangfold av skriftlig, elektronisk og personlig informasjonsformidling med vekt på selvbestemt synliggjøring som forebyggingsstrategi, prinsippet om aktiv informasjon, inkludert fetisj- og bdsm-miljøets moralsk etiske prinsipp ”Sunn, sikker, samtykkende”, likemannsarbeid inkludert sosialisering til mestring via miljøets rollemodeller, kommunikasjonsprinsippet, kab-modellen Knowledge-attitude-behavior, fokusering på ikke-penetrerende lavrisikosex utifra miljøets mangfoldige interessespekter, bruk av internett og sosiale medier som en spesielt viktig arena for MSM, fortløpende samarbeid med berørte interesseorganisasjoner, samt fagpersoner og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å ivareta en kunnskapsbasert plattform, prinsippet om likebehandling/kondombruk for alle uavhengig av aktuell hiv-status, CD4-tall og virusmengde for å motvirke stigmatisering av hivpositive, betydningen av å tilstrebe ”empowerment” på individ- og gruppenivå, herunder betydningen av å arbeide for minoriteters levekår og seksuelle autonomi ved å motarbeide stigmatisering og styrke den enkeltes handlingskompetanse, og sist, men ikke minst, verdien av seksualreformer for alternative seksuelle minoriteter nasjonalt og internasjonalt i samsvar med Helsedirektoratets eksplisitt uttrykte ønske, målsetting og norske friskmelding 1.2.2010.

 

Tiltaks- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd (tidsramme og fremdriftsplan). Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet.

De viktigste nasjonale utfordringene framover blir å følge opp målgruppens levekår etter friskmeldingen. Til tross for økende nysmitte av hiv blant MSM de siste årene, er det etter vår oppfatning viktig å fastholde kunnskapsbaserte metoder og tiltak i tråd med myndighetenes handlings- og strategiplaner og egen opparbeidet erfaring (jfr avsnittet Metode). SMia og Revise F65 tiltak for 2013, ’Følg viruset!’ foregår parallelt i flere informasjonskanaler.

Skriftlig informasjonsformidling består i denne sammenheng av blant annet av paradebannere, boka Sadomasochism – Powerful pleasures, profilering i presse og tidsskrifter og brosjyren ”SM og fetisjsex mellom menn” fra 2005.

Elektronisk informasjonsformidling skjer via sosiale medier, rådgivningstelefon og kontaktmail annonsert blant annet i Blikk og på Gaysir, kontakt med medlemmene på SMias temagruppe på Gaysir, mediaprofilering i presse, radio og fjernsyn, samt videreutvikling av nettbaserte databaser på norsk og engelsk www.revisef65.org/updates.html

Den elektroniske versjonen av brosjyren ’SM og fetisjsex mellom menn’, har ligget nede en stund, men Rolf Angeltvedt lovet på Helseutvalgets julebord 11.12.12 å linke den opp igjen på nett. Det samme håper vi at Helsedirektoratet gjør, da det er stor etterspørsel etter denne type informasjon tilpasset vår målgruppe.

Personlig informasjonsformidling skjer via samtaler, undervisning, holdningsdannelse og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Synliggjøring og informasjonsarbeid overfor fagfolk innen psykisk og fysisk helsevern. Deltagelse i den årlige fetisj/bdsm-seksjonen i paraden under Skeive dager i Oslo, deltagelse på kongresser, workshops og seminarer. En viktig del av jobben består også å være ressursperson, premissleverandør og vaktbikkje i utvalg, programkomitéer og landsmøter for foreninger og organisasjoner som LLH, SMil Norge og SLM Oslo.

Blant konkrete tiltak som jobbes med i 2013, som vi har oversikt over i skrivende stund, inkluderer blant annet paraden under Skeive dager, arbeidet for internasjonal friskmelding overfor Verdens Helseorganisasjon WHO og fortsatt arbeid for å få på plass et diskrimineringsvern. Blant annet planlegges et foredrag om diskrimineringvern på den landsomfattende bdsm-konferansen i Drammen i mars. Det budsjetteres og planlegges også for blant annet fem workshops, fem fester og én bdsm-konferanse i regi av Wish Oslo, i tillegg til en temakveld om psykisk helse og bdsm.

Forøvrig defineres arbeidet fra dag til dag i forhold til hvilke hiv- og helserelaterte saker som detter ned i fanget vårt.

 

Beskrivelse av samarbeid og brukermedvirkning

SMia og Revise F65 har i rapporten for 2011 og søknaden for 2012 gjort rede for 35 samarbeidspartnere og 26 samarbeidsland, samt hva dette samarbeidet består av.

Som nevnt over, har SMia/Wish/ReviseF65 hatt 45 samarbeidspartnere i 2012 og utført 1060 frivilligtimer fordelt på 60 frivillige. Dette beskrives i rapporten for 2012.

SMias likeverdige hovedsamarbeidspartner om dette tiltaket/søknaden er som tidligere år LLHs fetisj og bdsm-utvalg Revise F65 og Wish Oslo (etablert 2010) som er en del av SMia (se beskrivelse lenger opp).

Ved siden Revise F65 sitt brede faglige og seksualpolitiske nettverk nasjonalt og internasjonalt, står psykolog Odd Reiersøl i en særstilling som faglig hovedressurs. Dessuten er advokat Halvor Frihagen en hovedressurs på det juridiske området.

SMias samarbeidspartnere er videre primærmålgruppene for denne søknaden: SLM, Wish Oslo, SMil Norge og UngBDSM som alle er representert i LLHs fetisj- og bdsm-utvalg Revise F65.

På grunnlag av en meget foreløpig aktivitetsoversikt for 2012 (skrevet før 14.12.2012), har vi blant annet hatt følgende samarbeidspartnere i året som gikk:

LLH Oslo og Akershus, Pride House og Skeive dager, LLH sentralt, Helseutvalget for bedre homohelse, LHBT-senteret, Olafiaklinikken, Homonettverket i Arbeiderpartiet, Skeiv Ungdom, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon WHO.

Wish Oslo har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2012 og vi har samarbeidet både telefonisk og ved møter. Vi har hatt mange møter med psykolog Odd Reiersøl og blant annet samarbeidet om respons overfor Verdens helseorganisasjon WHO og i forhold til et profilert foredrag på Pride House under Skeive dager. Advokat Halvor Frihagen har vært en ressurs og pådriver i forhold til rapporten om diskrimineringsvern, i tillegg til at han har vært behjelpelig med å fremme forslag til inkludering av bdsm og fetisjisme i Arbeiderpartiets partiprogram. SLM har vi stadig personlig kontakt med, blant annet for å klargjøre om de er villig til samarbeid med Helseutvalget og Olafiaklinikken om testtilbud på klubben. Med SMil Norge og UngBDSM holder vi fortløpende kontakt om alt som måtte skje på det seksual- og helsepolitiske feltet. På den landsomfattende bdsm-konferansen i Trondheim 4.3.12 ble Svein Skeid utnevnt til Hedersmedlem på livstid! Svein holdt også et foredrag om mediastrategi. Vi har samarbeidet om SMils nye brosjyre ’BDSM – berikende samspill’ og mye mer som kommer i endelig årsrapport. SMia har deltatt på to aktivitetsgruppemøter i regi av LLH Oslo og Akershus. Dessuten har undertegnede deltatt på flere delegatmøter i regi av LLH Oslo og Akershus i forbindelse med LLHs landsmøte i Stavanger, der bdsm-rettigheter enstemmig ble stemt inn i arbeids- og prinsipprogram. SMia har deltatt på parademøte i regi av Skeive dager og vi har hatt kontakt med LLH sentralt ved flere anledninger, blant annet i forbindelse med oppdatering av diskrimineringsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Blant annet på Helsedirektoratets Midtveiskonferanse hadde vi nyttige samtaler med Rolf, Bera og Walter i Helseutvalget for bedre homohelse, samt Sindre Ringvik i Olafiaklinikken om mulig fortsatt samarbeid med lærhomsene i SLM Oslo, der undertegnede er æresmedlem. LHBT-senteret arrangerte et eget møte med norske bdsm-organisasjoner og psykolog Odd Reiersøl 9.3.12. Forøvrig har SMia deltatt på to kontaktmøter med BUFdir og brukerne av LHBT-senteret i 2012. SMia fikk direkte dialog med statsråd Inga Marte Thorkildsen på Homotinget 29.6.12 i regi av Homonettverket i Arbeiderpartiet. Møte i Homonettverket førte til at bdsm-rettigheter kan komme på dagsorden i partiprogrammet. Lederen i Skeiv Ungdom er en viktig støttespiller som vi treffer både på felles møter og ved besøk på homohuset i Tollbugata 24. Ved åpningen av homohuset 18.4.12 hadde vi en uformell samtale med likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik om muligheten for et nytt diskrimineringsvern på grunnlag av fetisj- og bdsmorientering. Helsedirektoratet er alltid en viktig samarbeidspartner. Blant annet ga de to møtene ifm Midtveiskonferansen 14. mars og 16-17. april, samt møtet med hiv-organisasjonene 20.11.12 god anledning til nettverksbygging. Ved det første møtet fikk jeg hyggelig kontakt med Aksept, som det hender jeg besøker på tirsdager, og ved det siste møtet benyttet undertegnede anledningen til å rose Ulla Ollendorff for hennes innsats i Dagsnytt Atten om den nye BDSM-brosjyren til SMil Norge. I tillegg er det flere samarbeidspartnere og mediehus som vi kommer tilbake til i den endelige årsrapporten på nyåret 2013.

Beskrivelse av brukermedvirkning

Jeg vet ikke om det er “brukermedvirkning” å få anledning til å informere om sunn, sikker og samtykkende bdsm i beste sendetid på NRK1, slik undertegnede gjorde i siste episode av programmet Normal Galskap 21. november 2012. I alle fall var tilbakemeldingene overveldende positive fra SMia og Revise F65 sine målgrupper. I et sekstitalls tilbakemeldinger på Facebook, Gaysir, Fetlife, SMil-forum, PM, SMS, telefon og IRL fikk jeg vite at jeg var ”modig”, ”troverdig”, ”seriøs”, ”informativ”, ”pirrende”, ”humoristisk”, ”sjarmerende”, ”flørtet med kamera” og ”knuste fordommer”. Slikt er jo mildt sagt svært motiverende for videre arbeid med gruppens rettigheter.

I all beskjedenhet må jeg kunne gi uttrykk for at jeg, om ikke daglig, så iallfall ukentlig, får skryt blant annet fra representanter i målgruppen for at jeg synliggjør gruppen på en representativ og positiv måte utad.

Personlig (unnskyld uttrykket) vasser jeg i hivpositive venner og ekskjærester som oppdaterer meg på hvilken utfordring det kan være å leve med viruset. De aller fleste av disse tilhører lærmiljøet der jeg har flere venner og bekjente. I tillegg besøker jeg Aksept litt oftere enn bare når det er hagekonsert under Skeive dager, oftest på tirsdager med en venn. Det samme gjelder SLM der det er fest annenhver lørdag.

Det er vel ikke helt galt å si at SMia/ReviseF65 ved ‘likemannsarbeid’ og ‘kommunikasjonsprinsippet’ i alle informasjonskanaler, inkludert sosiale medier og IRL, benytter erfaringen, holdningen, kunnskapen, nettverket og statusen til mentorene i miljøet for alt det er verdt til å lytte, til kommunikasjon, holdnings- og adferdspåvirkning (hederspriser, mediaprofilering og internasjonal anerkjennelse).

Homofile, og ikke minst lærhomser, er spesielt ivrige brukere av sosiale medier. Blant annet SMias gruppe på Gaysir med 187 medlemmer. Som eksempel på slik ‘brukermedvirkning’ kan jeg nevne samtalen med lærgutt ole (42) på Gaysir 27.8.2012.

”du som har vært i gamet så mange år, hvilke forholdsregler lønner det seg å ta for å unngå hiv smitte. Du får vel ikke hiv av å suge kuk, drikke sperm og piss, det er vel mer ved knulling uten kondom, er litt usikker.”

Jeg svarte:

”La oss ta det hyggelige først da. Piss er sterilt og skal være ufarlig å drikke. Jeg drikker iallfall piss uten å være noe redd for hiv.

Suge pikk regnes som lavrisiko så lenge man ikke svelger sæd. Svelging av sæd frarådes, men er ikke like risikofylt som knuliing uten kondom. Ubeskyttet analsex er grunnen til å hiv-epidemien fortsatt sprer seg.

Suger jeg så pikk uten kondom? Ja, enn så lenge gjør jeg det fordi smitterisikoen regnes som liten. Men snart blir antagelig gonoré umulig å behandle med antibiotika. Dersom det skjer, så vil jeg overveie å slutte med suging uten kondom.

Håper det hjalp.

Klem fra Svein”

Jeg presiserte også at mine valg er mine egne, og at han selv, og ingen andre, er ansvarlig for hans egne valg basert på tilgjengelig kunnskap. Det må også legges til at nettbrosjyren ”SM- og fetisjsex mellom menn”, som SMia har vært med å lage, på det tidspunktet dessverre var fjernet både fra Helseutvalget og Helsedirektoratets nettsider. Det er svært beklagelig, da det er så praktisk å kunne gi linken til interesserte i målgruppen. Helseutvalgets leder lovet 11.12.12 at brosjyren skal lenkes opp igjen og jeg håper at også Helsedirektoratet vil gjøre det samme.

Det blir mer uformell og formell brukermedvirkning i 2013, blant annet brukerrettede workshops og seminarer i regi av Wish og SMia.

 

Risikofaktorer. Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene?

Tja. En eller flere nøkkelpersoner kan jo bli syke, overarbeidet, utbrent, you name it. Bare å fylle ut denne søknaden innen fristen 14. desember er jo en prøvelse 😉 (i tillegg har jeg gått gjennom teksten nok en gang i uke 6 2013, etter beskjeden 4. februar 2013 om svikten i Altinn).

Det er sjelden at alle aktiviteter går som planlagt gjennom et prosjektår. Men så har man flere baller å spille på og vektlegger litt andre tiltak. Nå søker ikke akkurat SMia/Wish og ReviseF65 om noe millionbeløp. Jeg håper og tror at brukerne og Helsedirektoratet også i 2013 får uttelling for kronene vi søker om, et beskjedent beløp der mesteparten av utgiftene er til selvkost og storparten av arbeidet er ubetalt og frivillig.

Dessuten er det ingen hemmelighet at forebyggende helsearbeid generelt og hiv-forebyggende arbeid spesielt er en vanskelig øvelse. For vår del må vi, som tidligere nevnt, ta oss den friheten å se langsiktig på arbeidet, eller som Tor Albert Frøysland uttrykte det da han mottok frivillighetsprisen på Helseutvalgets julebord 11. desember 2012 (svært fritt og unøyaktig gjengitt etter hukommelsen): “Små positive endringer eller enkeltpersoners takk eller adferdsendring er belønning nok for strevet.” Tilsammen blir mange frivillige som jobber på ulike måter en stor å som kan snu den negative trenden.

 

Kontrolltiltak. Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte. Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås.

Jeg har forstått det slik at det ikke er noe krav om revisjon på søknadsbeløp under 50.000 kroner.

 

SIDE 4 BUDSJETT

Søknadsbeløp: 40.000,- kroner

Utgifter

Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser: 13000

Konsulenttjenester: 7000

Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader: 7000

Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi: 13000

Sum utgifter: 40000

Netto: 0

Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd: 0

Egenfinansiering: 0

 

SIDE 5 VEDLEGG: ingen vedlegg.

 

SIDE 6 GODKJENNING

Svein Ola Skeid

Leder i SMia Oslo og Revise F65