Categories
Norsk Seksualpolitikk

Fetisj- og bdsm-orientering for Arbeiderpartiet 2013-2017


Fetisj- og bdsm-orientering: forslag til program for Arbeiderpartiet 2013-2017

Fra Arbeiderpartiets Homonettverk v/ Svein Skeid, medlemsnummer 217691, Lag: Homonettverket. Svein Skeid er også leder for LLHs Diagnoseutvalg Revise F65, et utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Dette forslaget kan leses med klikkbare linker på
http://www.revisef65.org/ap-program.html

Ressursdokumenter:

http://www.revisef65.org/diskrimvern.html
http://www.revisef65.org/forskning.html
Historikk: Arbeiderpartiet inkluderer fetisj og bdsm

Arbeiderpartiet har tradisjon med forebyggende helse- og rettighetsarbeid overfor seksuelle minoriteter generelt og fetisj/bdsm-gruppen spesielt, fra tidligere helseminister Gudmund Hernes til nåværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etter pålegg fra Strøm-Erichsens departement ble fetisjisme og sadomasochisme fjernet som sykdomsdiagnoser 1.2.2010 begrunnet med den stigmatisering disse gruppene opplever. Samme år ble fetisjister og bdsm-ere inkludert i gruppen “seksuelle minoriteter” under betegnelsen ”seksuelle identiteter”. Dessuten benytter verdensledende autoriteter på området nå begrepene ”fetisj-orientering” og ”bdsm-orientering” som forskningsmessige kriterier.

Inkludering av fetisj- og bdsm-orientering i Arbeiderpartiets program vil etter vår oppfatning bidra til at samfunnet ikke anser slik praksis og kjærlighet som noen legitim grunn for mobbing eller forskjellsbehandling. Inkludering i forskning, helseforebyggende arbeid, nytt diskrimineringsvern, helsestasjoner og skolens seksualundervisning, vil kunne ha helsemessig og samfunnsøkonomisk nytteverdi, ikke minst tatt i betraktning fetisj- og bdsm-gruppens ikke ubetydelige størrelse. Dertil kommer forbedret menneskerettslig situasjon i forhold  til økt rettssikkerhet, reell ytringsfrihet og samfunnsmessig inkludering.

På bakgrunn av overstående, vil Arbeiderpartiets homonettverk komme med følgende kunnskapsbaserte forslag til program for perioden 2013-2017 under punktet Fetisj- og bdsm-orientering.

Fetisj- og bdsm-orientering

Arbeiderpartiet mener at fetisjisme og bdsm som avtalt maktrollelek mellom samtykkende parter er verdifullt, meningsfylt og livsberikende for partene så lenge aktiviteten foregår på en sunn, sikker og samtykkende måte. Fetisj- og bdsm-orientering er liksom homoseksualitet for mange en del av identiteten som oppdages tidlig i livet og verken kan behandles eller velges bort.

Begrunnelse:

En forskningsgjennomgang som LLHs diagnoseutvalg Revise F65 har utarbeidet på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon, poengterer at bdsm som avtalt maktrollelek mellom samtykkende parter, oppleves som livsberikende og at samfunnet kan ha noe å lære av forhandlingene, grensesettingen, samspillet, tilliten og den gjensidige respekten i bdsm-rollelek og kjærlighet.

Kapittel 15: Et inkluderende Norge: Føye til “fetisj- og bdsm-orientering”.

Arbeiderpartiet vil bekjempe all diskriminering. Alle skal ha muligheten til å utnytte sine evner og leve gode liv uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, fetisj- og bdsm-orientering, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn der man ikke diskrimineres på bakgrunn av sin bdsm- eller fetisj-identitet, orientering eller praksis. Arbeiderpartiet vil arbeide for at fetisj- og bdsm-orientering inkluderes i nytt diskrimineringsvern under diskrimineringsgrunnlaget seksuell orientering.

Begrunnelse:

Selv om fetisjister og bdsm-ere er likeverdige samfunnsmessige bidragsytere og skårer likt med befolkningen forøvrig på selvkontroll, empati, ansvar, kjærlighet, likeverd, likestilling og demokratiske verdier, så opplever én av tre bdsm-ere ulike former for diskriminering, vold og trakassering.

Ungdom rammes spesielt hardt av stigma, mobbing og diskriminering. Arbeiderpartiet mener at ingen grupper skal stenges ute fra Helsestasjoner og seksualundervisning i skolen. Arbeiderpartiet vil arbeide for at bdsm-prinsipper og verdier blir gjort tilgjengelig og formidles i skolehelsetjenesten, på helsestasjoner og i seksualundervisningen på videregående skole, med vekt på grensesetting, sikkerhet og informert samtykke mellom likeverdige parter.

Begrunnelse:

Det er ikke akseptabelt at ungdom mobbes ut av videregående på grunn av sin bdsm-orientering. I en fersk rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet beskriver LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, hvordan mobbing pga bdsm-orientering kan se ut til å begynne på et tidligere aldersnivå. Selv skoler med en eksplisitt uttrykt holdning mot vold og trakassering, følger ikke opp enkeltsaker og fraskriver seg ansvaret for at mobbeofre faller ut av skolesystemet. Selv politikere holder seg ikke for gode til å introdusere nye skjellsord overfor bdsm-ere, endog fra Stortingets talerstol.

Det er behov for tiltak i skolehelsetjenesten, på helsestasjoner og i skolens seksualundervisning for å styrke seksuell identitet og mestring, som er viktige mål i de nasjonale planene for seksuell helse. Ved å fokusere på sunnhet, sikkerhet og samtykke kan vi bidra til å redusere skader, sykdom og overgrep.

Arbeiderpartiet vil følge opp den norske friskmeldingen fra 2010 ved å arbeide for at transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme blir strøket fra den internasjonale diagnosemanualen ICD, International Classification of Diseases publisert av Verdens helseorganisasjon WHO. Arbeiderpartiet vil samarbeide med de andre nordiske landene for å nå dette målet. Per 2012 har også Sverige, Finland og Danmark fjernet fetisj- og sm-diagnoser.

Begrunnelse:

Både norske og svenske helsemyndigheter har uttalt at neste skritt må bli at diagnosene på transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme også fjernes fra den internasjonale diagnosemanualen til WHO.

Arbeiderpartiet vil intensivere myndighetenes helse- og hiv-forebyggende arbeid overfor gruppen. I motsetning til våre naboland Sverige og Finland, er fetisjister og bdsm-ere usynliggjort innen norsk forskning og levekårsundersøkelser. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til og stimulere forskning på gruppens levekår.

Begrunnelse:

Den stigmatisering norske helsemyndigheter beskriver, rammer også gruppens levekår. Som dobbeltminoritet må fetisj- og bdsm-homoer komme ut to ganger, mens de fleste forblir skjult i skapet. Den europeiske EMIS-rapporten som ble lagt fram 6. mars 2012 (side 35), tyder på at gruppen lærhomser er tre ganger så hardt rammet av hiv-epidemien sammenlignet med andre menn som har sex med menn.

Fetisj- og bdsm-relaterte begreper er ofte diskriminerende i ordbøker og oppslagsverk. Arbeiderpartiet vil stimulere til at oppslagsverk, ordbøker, lærebøker, osv. oppdateres i tråd med friskmeldingen, slik at fetisjisme, bdsm og sadomasochisme fremstilles som likeverdige normalvarianter.

Categories
Norsk Seksualpolitikk

Jagland svarer ikke fetisj-foreninger

Jagland svarer ikke fetisj-foreninger

Fetisj/sm 1997

Fetisj/sm 1998

Fetisj/sm 1999

Fetisj/sm 2000

Fetisj/sm 2001 og senere

Hentet fra Skeive nyheter 3.7.98

Arbeiderpartiets ledelse har ikke svart på et brev fra sitt eget forum for homofile og tre andre helse, homo og fetisjforeninger, der de ville vite om partiet har endret sin forebyggende politikk overfor minoriteter, etter at de avlyste et informasjonsmøte om sadomasochisme. Her kan du lese brevet til Jagland:

Fredag 3. juli 1998

Til Thorbjørn Jagland, leder i Det norske arbeiderparti

Av en reportasje i VG 9.6.98 fremgår det at Arbeiderpartiets ledelse har “utsatt på ubestemt tid” et møte om sadomasochisme (sm) der billedkunstner og Ap-medlem Hans Petter Stubergh skulle ha vært innleder. Sekretær i Arbeiderpartiet Solveig Torsvik uttaler til VG at hun ikke synes dette “var noe særlig smart tema å ta opp”, mens Siri Wormdal fra Velgeraksjonen forteller at møtet ble utsatt fordi så få kunne komme.

Selv om VG-oppslaget 9. juni hadde en humoristisk vinkling, er saken ytterst viktig for de kvinner og menn som tilhører denne minoritet, blant dem mange lesbiske, bifile og homofile.

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring, LLH, vedtok på sitt landsmøte i Bergen 9.-10. mai d.å. å nedsette et bredt sammensatt utvalg av fagfolk, fetisj/sm-homser, lesber, bifile og heterofile, med det formål å fjerne diskriminerende sykdomsdiagnoser overfor denne gruppen. Bakgrunnen er blant annet at “de fleste sadomasochister lever et helt normalt, lovlydig og samfunnsgagnlig liv”, slik sexolog og professor i historie, Vern L. Bullough, uttrykker det i tidsskriftet “Fri tanke” (utgiver Human-Etisk Forbund april 1997). Bullough er grunnlegger av “The Center for Sex Research” ved California State University, Northridge, USA og visepresident i humanistenes verdensforbund, IHEU. Bullough påpeker videre at: “sadomasochisme som stimulerende sexlek er noe annet enn destruktiv og skadelig vold. Liksom homoseksualitet, er absolutt frivillighet, gjensidighet og likeverd nøkkelordene også her.”

Solveig Torsviks uttalelse til VG og Ap-ledelsens avvisning av en dialog med denne gruppen, tyder på manglende kunnskap om Helsetilsynet, Helseutvalget for homofile og forhenværende Arbeiderparti-regjeringers 15 år lange “forebyggende og identitetsskapende arbeid” overfor den “marginaliserte og sårbare gruppe”, som også fetisj- og sm-miljøene representerer (sitater fra Sosial- og helsedepartementets “Handlingsplan mot hiv/aids-epidemien 1996-2000” ss 33 og 46).

I denne handlingsplanen – som har forord av Arbeiderpartiets tidligere helseminister Gudmund Hernes – fremheves også homofile fetisj- og sm-organisasjoner som sentrale i arbeidet for å øke “den følelse av egenverdi som skal til for å stille krav om, eller selv ønske å beskytte seg” mot hiv-smitte (ss 33, 46).

Med hjemmel i overnevnte handlingsplan, kap. 719, post 70, yter Statens helsetilsyn økonomisk støtte til forebyggende arbeid for å fokusere også fetisj og sm-sex som en “positiv og helsebringende faktor i menneskers liv” (s 43). Senest i tilskuddsbrev til Verkstedet Smia av 22.3.97 ser Helsetilsynet “positivt på at personer i fetisj- og sm-miljøer sosialiseres til sikrere sex både når det gjelder smittevern og andre helserelaterte emner”.

Handlingsplanen mot hiv/aids-epidemien, fremhever komme-ut-fasen som spesielt sårbar i forhold til hiv-smitte (s 47). Tre av ti unge som tar sitt eget liv, er sannsynligvis homofile og lesbiske. LLHs undergruppe “Verkstedet Smia” har erfaringer som tyder på at prosenten sm-homser og lesber som prøver å ta livet sitt på grunn av sosial utstøtning kan være enda større, da disse er stigmatisert både som homofile og fetisjister.

Et foredrag om sex, identitet, menneske og samfunn burde derfor være høyst aktuelt nettopp for Arbeiderpartiet, som har tradisjon for å ta ansvar for utstøtte minoriteter.

Vi håper at overstående møteutsettelse og uttalelse fra partisekretær Solveig Torsvik, ikke signaliserer en kursendring i Arbeiderpartiets politikk. Det vil kunne ramme fortsatt helseforebyggende arbeid i offentlig og frivillig regi. En kursendring vil dessuten på nytt kunne tvinge marginaliserte grupper under jorden, utenfor rekkevidde av blant annet hiv-forebyggende tiltak – og altså virke stikk i strid med overordnede helsepolitiske målsettinger.

Med vennlig hilsen

Tone Barstad/s, Leder i Verkstedet Smia Oslo

Knut Sverre Røang/s, Leder i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

Fungerende leder i Helseutvalget for homofile

Karen-Christine Friele/s, Leder i Forum for Homofile og Lesbiske i Arbeiderpartiet
English
text

June 9, 1998, The Norwegian Labour Party had announced a public meeting about sadomasochism. The very same day the meeting was canselled. Four safer sex-organizations protested in a letter to leader of the Labour Party, Thorbjørn Jagland (picture). But we never received any answer to our letter.