Categories
Norsk

10 år med Diagnoseutvalget ReviseF65 1996-2006

10 år med Diagnoseutvalget ReviseF65 1996-2006

Våren 2006 er det ti år siden LLHs landsmøte vedtok å starte arbeidet med “opphevelse av umyndiggjørende sykdomsdiagnostisering overfor fetisjister og sadomasochister.” 31. mai 2006 ble en viktig del av dette mandatet oppfylt da tidsskriftet Journal of homosexuality publiserte sittdobbeltnummer om sadomasochisme, volume: 50 Issue: 2/3. Her dokumenterer Svein Skeid og psykolog Odd Reiersøl at fetisj- og sm-diagnosene utgitt av Verdens Helseorganisasjon WHO ikke kan forsvares faglig. Artikkelen publiseres i løpet av året også i bokform på forlaget Haworth: ”Sadomasochism: Powerful Pleasures”. Boka har allerede fått gode kritikker og de to norske forfatterne fremstilles som ledende autoriteter på området.

“Experts such as Thomas S. Weinberg, PhD, Susan Wright, MA, Margaret Nichols, PhD, Odd Reiersol, PhD, Svein Skeid, Rebecca F. Plante, PhD, Niklas Nordling, MPsych, and N. Kenneth Sandnabba, PhD, among other stellar authorities, reveal research findings, clinical data, and critical thinking about sexuality that lies beyond “vanilla.””

Midt under Skeive dager i Oslo ble Norges første SM-dokumentar “lærhomsen” ferdigprodusert. Den fikk meget god mottagelse under visningen på Nonna 23.juni 2006. Publikum mente den var velegnet blant annet i undervisning av kommende helsepersonell. Filmen vil i løpet av sommeren få engelsk teksting.

Bakgrunn

Etter at homofili-diagnosen ble fjernet i USA i 1973 og har vært ute av bruk i Norge siden 1977, er fetisjister, transvestitter og sadomasochister de eneste gruppene i homomiljøet som fremdeles har en psykiatrisk diagnose på grunn av sin seksuelle orientering.

LLHs banebrytende og prisbelønte pionérprosjekt for å fjerne nasjonale og internasjonale fetisj- sm- og transvestitt-diagnoser ble vedtatt i 1996, og mandatet er fornyet ved samtlige landsmøter etter dette.

Med den eksplisitte innlemmelsen av sm/fetisj-minoriteten generelt, og diagnosearbeidet spesielt, i LLHs politiske plattform på landsmøtet i 2004, ble et ti år langt målrettet arbeid kronet med hell.

Den nye plattformen slår fast at det ytringsmessige og identitetsmessige mangfoldet som sm-ere, fetisjister og transepersoner representerer, er [og har alltid vært] en ressurs. Fordi sm- og fetisj-diagnosene, liksom den tidligere homofili-diagnosen, sjelden brukes til sitt egentlige formål, blir deres eneste funksjon å undergrave menneskerettighetene, legitimere vold og diskriminering og svekke forebyggende helsearbeid overfor gruppen. LLHs langsiktige mål om å avskaffe de ufaglige og stigmatiserende sm/fetisj-diagnosene, skjer ifølge plattformen i samarbeid med Diagnoseutvalget Revise F65.

Arbeidet foregår ved dokumentasjon av at diagnosene ikke har vitenskapelig grunnlag og ikke kan forsvares faglig. Ved siden av nasjonal og internasjonal nettverksbygging, skal fagmiljøer og myndigheter påvirkes til å fjerne diagnosene internasjonalt, eller anbefale at de ikke brukes nasjonalt liksom homofili-diagnosen for tredve år siden.

Hva er oppnådd i disse ti årene?

Stikkord:
* Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
* faglig dokumentasjon og kompetanseheving
* støtte fra fagmiljøer
* møte med og brev til norske helsemyndigheter
* holdningsdanning og økt almen kunnskap

SM/fetisj-diagnosene kom inn i arbeidsprogrammet etter initiativ fra daværende leder av LLH-Oslo, men grunnet SMias engasjement i den britiske Spanner-saken, kom arbeidet ordentlig i gang først 18. november 1998. Da hadde utvalget fått sitt formelle mandat fra LLHs landsstyremøte 2.-4. oktober 1998. SLM-Oslo og SMil-Norge sluttet seg også til arbeidet, i tillegg til fagfolk innen sexologi, psykologi og psykiatri.

Det skal nevnes at Diagnoseutvalget også har internasjonalt mandat fra den internasjonale lesbe- og homseorganisasjonen ILGA (Europakonferansen 1999), samt fra den europeiske lærhomse-sammenslutningen ECMC (årsmøtet AGM 2003).

Mandatet og arbeidet til Diagnoseutvalget er grensesprengende ettersom det involverer samarbeid på tvers av seksuell orientering og landegrenser, samarbeid mellom aktivister og profesjonelle, mellom fetisj/transe og sm-personer, og fordi norsk homobevegelse, som den første i verden, jobber nasjonalt og internasjonalt for å fjerne stigmatiserende sykdomsstempel på fetisjister, sm-ere og transvestitter fra diagnoselista ICD som publiseres av Verdens Helseorganisasjon WHO.

Det var fra første stund klart at dette ville bli et langsiktig arbeid. Dette er upløyd mark, og mange diskusjoner gikk med til kartlegge landsskapet, definere begreper, avklare omfang og grenser for prosjektet, samt skaffe informasjon fra USA og Danmark, som i 1994/95 henholdsvis reviderte og avskaffet sine nasjonale sm/fetisj-diagnoser.

Med en så ambisiøs målsetting ville en fort kunne brenne seg ut uten å samarbeide med aktivister og fagfolk verden over.

Mailinglista (opprettet 28.8.2000) ble et viktig instrument i nettverksbyggingen, ved siden av foredragsturnéer i inn og utland.

I 2002 kom den nettsiden du nå leser på: www.reviseF65.org. Etter fire års drift hadde siten i 2005,36461 treff, og 10.000 nettsteder verden over, enten omtaler diagnoseprosjektet, har oversatt artikler eller linket til ReviseF65.org (i følge Googlesøk på ”ReviseF65” og ”Revise F65” 22.3.06).

Utvalgets nettsider er blant annet oversatt til engelsk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk og kinesisk.

http://www.revisef65.org/europridetysk.html
http://www.revisef65.org/portuguese.html
http://www.puta.it/blog/2005/03/30/queer/in-manette-ci-andremo-assieme
http://www.desejosecreto.com.br/colunistas/revise01.htm [Beatriz Kotek, brasiliansk lege]
http://guide.supereva.com/bdsm/interventi/2005/04/205704.shtml
http://www.datenschlag.org/papiertiger/lexikon/revisef65.html
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles.asp?id=57&art_id=153
http://www.bdsmrealm.net/modules.php?name=Magazine&file=article&sid=343

“Alle burde lese jevnlig på sidene til LLHs diagnoseutvalg, www.revisef65.org
Svein Skeid som er sentral i dette arbeidet og i SMIA er også SMilmedlem.
SMil støtter diagnoseutvalgets arbeid.”
Femie (administrator) på SMil-forum 09.12.2005 kl 23:03

ReviseF65s argumentasjon har lagt premisser for den internasjonale debatten og blir sitert av fetisjgrupper og fagtidsskrifter verden over. For eksempel siterer den svenske sexologiforeningenDiagnoseutvalgets case-materiale om diskriminering og vold mot sm/fetisj-populasjonen.

“Ulempen med å anmelde overgrep som sub er at man kan oppleve å ikke bli tatt på alvor av politiet. Revise F65 og Smia har nettsider med eksempler på diskriminering av sadomasochister som anmelder overgrep. Vel verdt å lese.”
Tigerdamen på SMil-forum 18.03.2006 08:46

Kontaktnettet omfatter aktivister og fagpersoner i Danmark, Skottland, Sveits, Østerrike, Spania, Nederland, Russland, Hong Kong, Italia, Frankrike, Brasil, Canada, USA, Tyskland, England og Norge. Spesielt nært samarbeid har vi hatt med de seks sistnevnte landene.

Tyskland

Desto flere land som på sikt klarer å avskaffe sine nasjonale sm/fetisj-diagnoser, jo større blir presset på WHO sentralt om å fjerne diagnosene. Etter flere forelesninger og strategisamtaler i Køln og Berlin 2002-2004, arbeider den landsdekkende organisasjonen BVSM e.V. nå mot samme mål som ReviseF65; å avskaffe nasjonale fetisj- og sm-diagnoser.

http://www.sm-news.de/menu.php?link=news&newsid=2092
SMalltalk mit Svein Skeid 6.januar 2005
Revisef65-Kampagne/Porträt: Svein Skeid

England

Helt siden SMia-Oslo samlet inn (penge-)støtte til Spannersaken (1995-97) har det vært et tett samarbeid mellom SMia/Revisef65 og britiske SM-organisasjoner. John Pendal (bildet), som nå er leder av Spanner Trust, er i kraft av tittelen International Mr Leather 2003,Diagnoseutvalgets høye beskytter. I to år reiste han verden rundt som ambassadør for ReviseF65 og fire andre menneskerettighetsorganisasjoner. John besøkte Diagnoseutvalgeti Oslo mai 2004 som gjenvisitt etter utvalgets foredragsturneer i London og Manchester 2003 og 2004.

Faglig samarbeid og støtte

[…] “There is something very exciting about connecting up with others who work towards the same goals across the world. Thank you for making this possible.”
Sincerely, Peggy (Psykolog Peggy J. Kleinplatz ved Universitetet i Ottawa, Canada i mail til utvalget 30.7.2002.)

Diagnoseutvalget ba om og mottok støtteerklæringer fra styret i Homofile og lesbiske legers forening (HLLF) 29.4.2003 og fra styret i Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS) 11.6.2003. På sikt er målet å oppnå samme støtte fra Norsk psykiatrisk forening.

Utvalgmedlem og psykolog Odd Reiersøls banebrytende fagartikkel på revise-sidene 2002, har vært en inspirasjonskilde både nasjonalt og internasjonalt. Den er oversatt til flere språk.

This article sums it all up beautifully. I was so thrilled to have stumbled upon it. Similarly, you have summed up the essence of sexual oppression magnificently, and I am so thrilled to have stumbled upon you. You are brilliant.”

Psykiater LL har kartlagt at fetisj-diagnosene ble benyttet i svært liten grad i Norge i 2000-2002.

Psykiater Reidar Kjærs (bildet) foredrag “Do we need all the Paraphilias?” ble holdt på den internasjonale diagnosekongressen i Wien 20. juni 2003. Dette er et svært viktig faglig dokument som henvender seg direkte til psykiaterstanden.

Kjær holdt også foredraget “Er fetisj- og sm fremdeles sykt?” under Homodagene i Sør i Kristiansand 6. juni, på Potpurriet under Skeive Dager 2003 i Oslo 24. juni og i Grønlandsleiret 24.10.03.

Kjær representerte i 2004 ReviseF65 med foredrag på to viktige internasjonale psykiatri-kongresser. På nettsidene til den svenske sexologiforeningen, gir Xenu Cronström et grundig referat av diagnose-foredraget til psykiater Reidar Kjær ved den årlige konferansen til The Norwegian Society of Clinical Sexology i Trondheim september 2004.

Bilde av Svein Skeid og Odd Reiersøl etter forelesningen ved Teologisk fakultet i Oslo 23.6.2005.

Psykolog Peggy Kleinplatz ved Universitetet i Ottawa, Canada, og legen Charles Moser som blant annet har skrevet en rekke faglige sm-bøker, arbeider med å fjerne parafili-diagnosene fra den viktige amerikanske diagnosemanualen DSM. De er redaktører for boka ”Sadomasochisme: Powerful Pleasures” der utvalgets Svein Skeid og psykolog Odd Reiersøl (bildet) bidrar.

Forøvrig samarbeider ReviseF65 med alle typer fagfolk. En fin tilvekst til nettsidene i 2005, var artikkelen ”SM-sex i norsk strafferett” ved advokat Halvor Frihagen.

Mange mennesker bak Diagnoseutvalget

Utvalget har innhentet faglig dokumentasjon, relevant litteratur og undersøkelser, fra inn og utland, supplert med utvalgsmedlemmenes varierte bakgrunn og erfaring. Resultatene hadde ikke vært mulig uten innsatsen til et tjuetalls medlemmer og ikke-medlemmer av utvalget som har inspirert og utfylt hverandre gjennom disse ti årene.

Holdningsskapende arbeid

Diagnoseutvalget ReviseF65, med sin opparbeidede erfaring, posisjon og faglige tyngde, får også en holdningsdannende funksjon internasjonalt og i vårt hjemlige homo- og SM-miljø. Mindre fordommer blant leg og lærd er antagelig en viktig faktor for å nå målet om å fjerne de psykiatriske diagnosene.

Diagnoseutvalget er i dag den suverent mest aktive og synlige gruppa som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i forhold til sadomasochister og fetisjister i Norge.”
Fra norsk versjon av Wikipedia, den frie encyklopedi

ReviseF65 is now by far the most active and visible group working with sexual politics and human rights for sadomasochists and fetishists in Norway.”
Fra engelskspråklig versjon av Wikipedia, The Free Dictionary

De to portalene www.Gaysir.no og www.SMil-Norge.no har de to siste årene vokst seg store som internaktive nettsamfunn, og viktige SM-debatter foregår begge steder. Folk tilknyttet utvalget og dets organisasjoner har ved flere anledninger bidratt med sin kunnskap i slike debatter.

SM-debatten på Gaysir høsten 2005 hadde over 950 innlegg og resulterte i en artikkel ”SM – Myter og fakta” ved Svein Skeid, på Gaysirs, LLH-Oslos og Diagnoseutvalgets nettsider.

Svein Skeid presenterte Diagnoseutvalget på LLHs seminar ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo 8.12.2005.

Utvalgsleder Svein Skeid ble intervjuet i mars-utgaven av månedsavisa Blikk 2004, og skrev en artikkel om seksuelle dobbeltminoriteter i bladets september-utgave. Svein holdt også tale under åpningen av Skeive Dager i spikersuppa 19. juni og sammen med byrådsleder Erling Lae, delte han ut Homo ærespris til Åpen Kirkegruppe på Rådhusplassen 26. juni 2004.

I skrivende stund (oppdatering 11.5.06), ser jeg at Dagbladets sexolog Gro Isachsen og medarbeiderne ved hos klinikk Sexologen har lagt ut støtteerklæring til Diagnoseutvalget i venstrespalten på alle sine websider. Vi observerer også at vesentlige elementer i Gro Isachsens fetisj/sm-artikler i Dagbladet april 2006 er hentet fra nettsidene til ReviseF65.

Europride 2005

Foredrag, pressedekning, fester, stands, sikrere sex info og den store paraden med 100.000 tilskuere: Diagnoseutvalget var en aktiv og synlig del av mangfoldet under årets største hendelse: Europride i Oslo 2005, under mottoet “Proud to be healthy Pervs” (motto unnfanget av Ole Johnsen (til venstre på bildet, sammen med Svein Skeid).

Torsdag var Diagnoseutvalget ReviseF65 invitert til Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo sentrum, for å holde foredrag om SM for 90 kristne homofile fra hele Europa (European Forum for Christian Gay and Lesbian groups). To timer tidligere hadde Kultur- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland offisielt åpnet konferansen. Vi kom blant annet i kontakt med franske homofile som jobber med å endre samme diagnosekapittel som ReviseF65.

Som æresmedlem i SLM (Scandinavian Leather Men) – Norges første SM-forening – skrev Svein Skeid i 2005 også en fyldig historikk i bladet Lenka, i forbindelse med at foreningen fyller 30 år i 2006.

22.10.2005 deltok undertegnede på et strategimøte i Horten med styret i SMil-Norge.

Kjønnsperspektivet ble i 2005 ivaretatt av et flott nytt initiativ for SM-lesber, oppstartsmøte 27. oktober, og flere store fester i løpet av året for SM-lesber.

En oppgave som definitivt kan prioriteres høyere, er undervisning av kommende helsepersonell. 13.11.2005 holdt ReviseF65 et to times foredrag for sexologistudenene ved Høyskolen i Agder.

Politisk initiativ

Selv om Diagnoseutvalget har jobbet mest i forhold til nettverksbygging og vårt faglige fundament, er det også foretatt et helsepolitisk initiativ. 28. november 2003 kunne daværende LLH-leder Tore Holte Follestad overlevere Diagnoseutvalgets første offisielle initiativ til våre politiske myndigheter ved Dagfinn Høybråten. Det er vel unødvendig å si at brevet aldri ble besvart.

Det skal til slutt nevnes at brorparten av arbeidet i perioder har gått med til kamp i LLH internt, for forgjeves å bli inkludert i politisk plattform 1996, forgjeves å bli nevnt i Nova-rapporten 1999, for å unngå å bli radert ut av arbeidsprogrammet 2002 og uteglemt fra 2003-budsjettet.

“Du må jo være syk som tenner på sånt”. “Har du vurdert terapi?” Dette er bare et par eksempler på hva jeg som underdanig kvinne har møtt av fordommer. Eller hva med at alle dominante er å likestille med voldsforbrytere, kvinnemishandlere og voldtektsmenn? Det er ille å møte sånt, å føle at en stanger hodet mot veggen når en prøver å forklare.. derfor er for eksempel arbeidet som gjøres med Revise F65 veldig viktig (…)”
annaH på SMil-forum 09.12.2005 kl 18:05

Konklusjon så langt

Konklusjonen så langt må bli at viktige pillarer er lagt i et lite bearbeidet landskap. Flere frø er sådd enn det som er mulig å omtale her. Arbeidet har i langt større grad enn vi regnet med blitt av generell seksualpolitisk og holdningsskapende art. Vi syns selv at vi har samarbeidet bra på tvers av geografiske grenser og seksuell legning. Vi har bygget nettverk og lagt et solid faglig fundament.

Flere nasjonale og internasjonale initiativ og forsøk på forskningsprosjekter som vi *ikke* har lykkes i, omtales ikke i denne rapporten. Våre ulike strategier til enhver tid er heller ikke diskutert i detalj.

Selv om samfunnet på flere områder beveger seg i riktig retning, kan det fremdeles være en belastning å stå offentlig frem med sin SM-legning, også med diagnosesaken. Det har nok hemmet det målrettede arbeidet med å fjerne norske og internasjonale sm/fetisj-diagnoser. Aktiviteten har gått litt i bølgedaler grunnet sykdom, konflikter, andre prosjekter og den personlige slitasjen i et arbeid av så langsiktig art.

Kanskje har Wikipedia rett? Til tross for våre begrensninger, er kanskje Diagnoseutvalget den mest aktive og synlige gruppa som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i forhold til sadomasochister og fetisjister i Norge i dag.

Mvh
Svein Skeid
Leder i Diagnoseutvalget ReviseF65

 


TYSK REVISEF65-ARBEID: Etter Diagnoseutvalgets forelesninger og strategisamtaler i Køln og Berlin 2002-2004, arbeider den landsdekkende organisasjonen BVSM e.V. nå mot samme mål som ReviseF65; å avskaffe nasjonale fetisj- og sm-diagnoser. Bilde fra Diagnoseutvalgets foredrag ved Svein Skeid under Folsom Europe i Berlin 2004 med 30 representanter fra SM-organisasjoner over hele Tyskland. Foto: Ole Johnsen.

 


Møte i Diagnoseutvalget 11.10.2002. Foran fra venstre: Bent Hvale, sekretær i utvalget 2002-2004, psykiater Reidar Kjær, Øivind A (SLM-Oslo), Petter Møller (LLH sentralt) og psykolog Odd Reiersøl.
Bak fra venstre: Kelly (SMil-Norge), Eric J (SMia-Oslo) og Svein Skeid, nåværende leder i utvalget. Moderator for mailingslisten, Ole Johnsen, var ikke til stede da bildet ble tatt.

 


PRISBELØNNET DIAGNOSE-ARBEID
Homo ærespris 2003 til Svein Skeid blant
annet for ReviseF65-arbeidet

Categories
Norsk

Britisk lærhomse outet

STORBRITANNIA:
Konservativ lærhomse outet

Det konservative parlamentsmedlemmet David Ruffley (bildet) er outet av Homogruppen Tories Against Hypocrisy, fordi han aktivt har motarbeidet homofiles rettigheter.

Homogruppen Tories Against Hypocrisy innen det konservative partiet i Storbritannia, har offentlig gått ut med navnene på de tre homofile konservative parlamentsmedlemmene Ann Widdecombe, Nick Gibb og David Ruffley (bildet). Årsaken er at de alle aktivt har motarbeidet blant annet likestilt seksuell lavalder og alle forsøk på å få fjernet antihomoloven “Section 28” som forbyr informasjon om homofili i britiske skoler.

Ruffley oppgis å være homoseksuell sadomasochist med spesiell interesse for bondage, spanking og gay skinheads. Han har vanket på kjente lærsteder som The Block og Backstreet og har hatt forhold til en liberal parlamentariker som ikke skal være hyklersk eller homofob.

Visse former for sm-sex er forbudt i Storbritannia etter at flere lærhomser under dissens ble dømt for samtykkende sm-sex i britisk høyesterett i 1993. Den såkalte Spanner-dommen ble med 11 mot 7 stemmer stadfestet i den europeiske menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg, noe som senere ble bifalt av domstolen. Heteroseksuelle britiske sm-ere er frifunnet for tilsvarende aktiviteter.

Skeive Nyheter 6.10.00.

Categories
Norsk

Lærbryllup avsluttet homodagene i Stockholm

Lærlesbene Cattis og Helene gifter seg også på film
Skeive nyheter skrev i sommer (nedenunder) om lærlesbene Helene og Kattis som avsluttet homodagene i Stockholm med et lærbryllup. Nå kommer jentene også på tv. Svensk tv har fulgt jentene i høst og resultatet kan ses på onsdager kl 2130 i kanal5. Corkynet 5.10.99.
Under stort mediaoppbud og publikums jubel steg lærlesbene Helene og Kattis opp på scenen i PridePark og lovet å elske hverandre i gode og onde dager. Dette melder Homoplaneten.

Partnerskapseremonien begynte med en motorsykkelkonvoi som førte det lærkledte brudeparet med brudepiker fram til scenen. Med et solid grep om brudebuketten, klatret Helene, leder i lærlesbeforeningen Lash, og hennes utvalgte Kattis opp på scenen for å møte den kvinnelige partnerskapsforretteren.

Foruten forretterens ord om hva partnerskapet innebærer av plikter og rettigheter, ble det også lest opp to dikt og sunget en unison versjon av “Som stormen river åpent hav”. Etter dette ble de to lærlesbene erklært som rette ektefolk å være.

Sverige fikk sin partnerskapslov i 1995, to år etter Norge.
Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 7.8.1999 og 5.10.1999.

 

Lærlesbene Helene og hennes Kattis inngikk partnerskap under avslutningen av homodagene i Stockholm 1999
Foto: Homoplaneten

Categories
Norsk

“Pungplager” OK brukernavn

Den tyske on line-tjenesten AOL, som ifjor avslørte en homosekuell amerikansk offiser overfor arbeidsgiveren slik at han mistet jobben sin i forsvaret, sensurerer nå seksuelle minoriteters brukernavn.

Michael Lenz i Berlin, som kalte seg “Pisshomse” og “Pungplager”, fikk sperret sin adgang til AOLs pratelinje. Et melding viste at han ikke lenger hadde tilgang til tjenesten, og at han skulle ta kontakt med AOLs medlemskontor. Michael Lenz fikk da vite at et medlem hadde klaget over pseudonymene Pisshomse og Pungplager slik at man hadde sperret linjen hans.

Det oppsto en livlig diskusjon som sluttet med et kompromiss: Lenz aksepterte å fjerne brukernavnet Pisshomse, mens AOL-medarbeideren ikke fant ordet Pungplager støtende slik at Lenz fortsatt kan smykke seg med det navnet på nettet.

AOL har over 800.000 kunder i Tyskland.

Queer/QX/Skeive nyheter
Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 9.2.1999