Categories
Helsemyndigheter Norsk

Pressemelding fra LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Oslo 30.11.2009

Åpent brev til Helseministeren til Verdens aidsdag:
Norge trenerer menneskerettighetsreform

Friskmelding av norske transvestitter, fetisjister og sadomasochister er et viktig hiv-forebyggende tiltak
Manglende oppfølging, uriktig informasjon, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Pressemelding fra Diagnoseutvalget Revise F65, utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
Det er nå over et år siden Socialstyrelsen kunngjorde (1) at Sverige fjernet fetisj- og SM-diagnosene fra sin nasjonale versjon av sykdomslista ICD, International Classification of Diseases. En viktig begrunnelse for reformen var å motvirke fordommer og bedre gruppens levekår, slik resultatet ble etter at homofili-diagnosen ble tatt bort på 1970-tallet.

Etter den svenske beslutningen har norske helsemyndigheter uttalt seg i positive vendinger og lovet å følge opp Socialstyrelsens vedtak. Men i praksis utsettes avgjørelsen igjen og igjen, siste gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til uriktig informasjon om saksgangen, ubesvarte henvendelser de siste seks årene, samt avvisende holdning gjennom 15 år (2).

Utsettelsene er uheldige fordi Norges drahjelp, ifølge WHO, kan være avgjørende for revisjonen av sykdomslisten ICD som nå foregår i Verdens Helseorganisasjon. Dr. Geoffrey Reed, som leder WHOs revisjon av kapittel F65, uttrykte i en telefonsamtale med Revise F65 18.11.09 forbauselse over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne stigmatiserende og utdaterte sykdomsdiagnoser. Norge er nå det eneste landet i Skandinavia der SM eller sadomasochisme fortsatt regnes som sykdom. Danmark fjernet transvestisme og sadomasochisme fra diagnoselisten allerede i 1994/95 (3).

LLHs Diagnoseutvalg har sendt nedenstående åpne brev til Helse- og omsorgsdepartementet for at ord skal følges av handling, og at den store minoriteten (4) som rammes av diagnosene kan få en rask friskmelding. Det er viktig for revisjonen i Verdens Helseorganisasjon at dominobrikkene faller i land etter land. At det blir flere og flere huller i “diagnose-muren” før alfa-versjonen av WHOs reviderte diagnoseliste foreligger 10. mai 2010.

I brevet påpeker vi at reformen også har en vesentlig hiv-forebyggende effekt. Hiv-viruset diskriminerer ikke! Alt for mange i våre miljøer er hiv-smittet. Å ta bort stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv (8).

Brevet støttes av norske fagpersoner og organisasjoner. Folk oppfordres til å gi sin støtte på underskrift.no og melde seg inn i Diagnoseutvalgets gruppe på Facebook.

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder for LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra Diagnoseutvalget Revise F65, et utvalg i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo 30.11.2009

ICD-10 revideres nå – kappløp med tiden

Tredje gangs utsettelse av utredning

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser

Se også oppdatert pressemelding av 30.11.2009 (øverst)

Etter at Sverige fjernet sine fetisj- og sm-diagnoser 1. januar 2009 (1), har norske helsemyndigheter lovet å følge opp det svenske vedtaket. Undertegnede ber innstendig om at denne saken nå prioriteres og at de nødvendige ressurser tilføres for en rask ferdigstillelse.

Vi fikk bekreftet i mail av 12. oktober 2009 og telefonsamtale samme dag med seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg at utredningen for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser er utsatt for tredje gang (5).

Vi viser til brev fra Revise F65 til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen av 14. april 2009 der vi ber om møte med Helsedirektoratet og uttrykker bekymring over utsettelse av fristen for utredning (5).

Det er med beklagelse vi konstaterer at arbeidet med å fjerne fetisj- og sm-diagnosene fra den norske versjonen av ICD igjen er utsatt, denne gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til ubesvarte henvendelser til Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn gjennom 15 år (2).

Saken ble før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen nok en gang var utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er ytterligere utsatt, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse (5).

Kappløp med tiden

Med tilskudd fra Helsedirektoratet har Revise F65 utarbeidet et veldokumentert brev (6) som ble oversendt Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11. En alfa-versjon av ICD 11 forventes i følge WHO å foreligge 10. mai 2010.

Til og med Dr. Geoffrey Reed, som leder revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders i Verdens Helseorganisasjon, er overrasket over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne nasjonale sm- og fetisj-diagnoser (40 minutters telefonsamtale mellom Dr. Reed og Revise F65 18. november 2009). I følge Dr. Reed er en endring av disse diagnosene i WHO-systemet avhengig av bredest mulig faglig og helsepolitisk støtte.

Revise F65 vil i tiden fram til alfa-versjonen av ICD 11 arbeide for å samle slik internasjonal støtte. I den forbindelse er det avgjørende å ha våre egne nasjonale helsemyndigheter i ryggen.

Både norske og svenske helsemyndigheter har uttalt (1) at neste skritt blir at WHO fjerner sine fetisj- og sm-diagnoser (blant annet Arild Johan Myrberg til blikk.no 19. januar 2009) (7).

Dersom Helsedirektoratet mener noe med sine uttalelser, så går toget nå! Det er nå premissene legges i Geneve. Det er nå norske myndigheter har mulighet til å påvirke den internasjonale prosessen ved å fjerne de norske fetisj- og sm-diagnosene eller kunngjøre at de vil bli fjernet en fastsatt dato.

Vi minner om at dette er en viktig menneskerettighetsreform for en stor minoritet i samfunnet og at Norge nå er eneste land i Skandinavia som fremdeles sykeliggjør sadomasochisme. Som tidligere påpekt kan en friskmelding ha en vesentlig helseforebyggende effekt. Å ta bort nasjonale stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv. Les mer i notat til Helsedirektoratet 29.1.2009 fra Revise F65 (8):

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Arbeidet for å fjerne fetisj/sm-diagnosene står ved en viktig korsvei. Vi ber om at denne saken prioriteres og tilføres de nødvendige ressurser for en rask avgjørelse.

Følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Vi stiller gjerne opp til et møte for ytterligere informasjon, bakgrunnsmateriale og foredrag om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Revise F65 ved leder Svein Skeid

Kopi til Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse, Arild Johan Myrberg

 

Dette oppropet støttes av:

Andrès Lekanger (Skeivt Forum), Eirik Rise (Skeivt Forum), Kamilla Eidsvik (nestleder i Skeivt Forum) og Assad Nasir (leder i Skeivt Forum)

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)

Ann-Kristin Tangerud, leder i SMil Norge

Anne Kristin Dobbe Eikaas, leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Espen Evjenth, leder i Skeiv Ungdom

Gunnar F. Olsen, leder i Homofile og lesbiske legers forening 

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A) og leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

Jordmor og sexolog Trude Aarnes, Sexologiakutten

Karen Pinholt, leder i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Prest og sexolog Knut Hermstad, tidl. leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Psykiater og sexolog Haakon Aars

Psykolog Odd Reiersøl

Psykolog og familieterapeut Paal Rasmussen

Psykolog og sexolog Elsa Almås

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt

Psykolog og sexolog Anita Skrautvol

Psykolog Petter Lohne

Psykologspesialist Anders Lindskog, spesialist i klinisk sexologi

Psykologspesialist Stéphane Vildalen, spesialist i klinisk sexologi

Reidun Campbell, leder FTP, Foreningen for transpersoner Norge

Rolf M. Angeltvedt, leder i Helseutvalget for bedre homohelse

Sexolog Astrid Krog

Sexolog Arild Sjong

Siv Gamnes, daglig leder i Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning)

Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk

Sosiolog Hanne Grasmo, redaktør i Cupido

Styret i SLM-Oslo

Spesialist i sexologisk rådgiving – NACS, Tore Holte Follestad

Psykolog Inge Jarl Støylen

Spesialist i psykiatri Reidar Kjær


Skriv under oppropet til Helseministeren på underskrift.no

Meld deg inn i Diagnoseutvalgets gruppe på Facebook

Fotnote 1. Den svenske reformen (engelsk).

Fotnote 2. Dokumentasjon på uriktig informasjon, manglende oppfølging, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Fotnote 3. Danmark fjerner SM som diagnose.

Fotnote 4. Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen.

Fotnote 5. Korrespondansen mellom Helsedepartementet/Helsedirektoratet og SMil Norge/Revise F65

Fotnote 6. Argumenter for å fjerne diagnosene (engelsk)

Fotnote 7. Blikks nettsider 19.1.2009.

Fotnote 8. Argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnosene (norsk)

Se også:

15 års kamp overfor norske helsemyndigheter.

Utfyllende historikk og bakgrunn for Diagnoseutvalget Revise F65 på engelsk

Historikk på norsk

Categories
Helsemyndigheter Norsk

Åpent brev til Helsedepartementet

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra Revise F65, utvalg i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo 23.11.2009

ICD-10 revideres nå – kappløp med tiden

Tredje gangs utsettelse av utredning

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser
Etter at Sverige fjernet sine fetisj- og sm-diagnoser 1. januar 2009, har norske helsemyndigheter lovet å følge opp det svenske vedtaket. Vi ber innstendig om at denne saken nå prioriteres og at de nødvendige ressurser tilføres for en rask ferdigstillelse.

Vi fikk bekreftet i mail av 12. oktober 2009 og telefonsamtale samme dag med seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg at utredningen for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser er utsatt for tredje gang.

Vi viser til brev fra Revise F65 til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen av 14. april 2009 der vi ber om møte med Helsedirektoratet og uttrykker bekymring over utsettelse av fristen for utredning.

Det er med beklagelse vi konstaterer at arbeidet med å fjerne fetisj- og sm-diagnoser fra den norske versjonen av ICD igjen er utsatt, denne gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til ubesvarte henvendelser til Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn gjennom 15 år. Dokumentasjon på manglende svar:

http://www.revisef65.org/aboutrevisef65.html

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/1ReviseF65/kamp.html

http://www.revisef65.org/omutvalget.html

Saken ble allerede før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen var ytterligere utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er utsatt nok en gang, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse. Se korrespondansen i saken på

http://www.revisef65.org/korrespondanse.html

Kappløp med tiden

Med tilskudd fra Helsedirektoratet har Revise F65 utarbeidet et veldokumentert brev som ble oversendt Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11. Link til brevet:

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

En alfa-versjon av ICD 11 forventes i følge WHO å foreligge 10. mai 2010. Slik vi oppfatter mail av 25. september 2009 fra Dr. Geoffrey Reed, Senior Project Officer for revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, er en endring av disse diagnosene i WHO-systemet avhengig av bredest mulig faglig og helsepolitisk støtte.

Revise F65 vil i tiden fram til alfa-versjonen av ICD 11 arbeide for å samle slik internasjonal støtte. I den forbindelse er det avgjørende å ha våre egne nasjonale helsemyndigheter i ryggen.

Både svenske og norske helsemyndigheter har uttalt at neste skritt blir at WHO fjerner sine fetisj- og sm-diagnoser (blant annet Arild Johan Myrberg til blikk.no 19. januar 2009).

Dersom Helsedirektoratet mener noe med sine uttalelser, så går toget nå! Det er nå premissene legges i Geneve. Det er nå norske myndigheter har mulighet til å påvirke den internasjonale prosessen ved å fjerne de norske fetisj- og sm-diagnosene eller kunngjøre at de vil bli fjernet en fastsatt dato.

Vi minner om at dette en en viktig menneskerettighetsreform for en stor minoritet i samfunnet og at Norge nå er eneste land i Skandinavia som fremdeles sykeliggjør sadomasochisme. Som tidligere påpekt kan en friskmelding ha en vesentlig helseforebyggende effekt. Å ta bort nasjonale stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv. Les mer i notat til Helsedirektoratet 29.1.2009 fra Revise F65:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Arbeidet for å fjerne fetisj/sm-diagnosene står ved en viktig korsvei. Vi ber om at denne saken prioriteres og tilføres de nødvendige ressurser for en rask avgjørelse.

Følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Vi stiller gjerne opp til et møte for ytterligere informasjon, bakgrunnsmateriale og foredrag om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Revise F65 ved leder Svein Skeid

Kopi: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse, Arild Johan Myrberg

 

Dette oppropet støttes av:

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)

Ann-Kristin Tangerud, leder i SMil Norge

Anne Kristin Dobbe Eikaas, leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Espen Evjenth, leder i Skeiv Ungdom

Gunnar F. Olsen, leder i Homofile og lesbiske legers forening 

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A) og leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

Karen Pinholt, leder i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Psykiater og sexolog Haakon Aars

Psykolog Odd Reiersøl

Psykolog og familieterapeut Paal Rasmussen

Psykolog og sexolog Elsa Almås

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt

Reidun Campbell, leder FTP, Foreningen for transpersoner Norge

Rolf M. Angeltvedt, leder i Helseutvalget for bedre homohelse

Sexolog Astrid Krog

Siv Gamnes, daglig leder i Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning)

Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk

Sosiolog Hanne Grasmo, redaktør i Cupido

Styret i SLM-Oslo

 

 


Helsedirektoratet sier én ting og gjør noe annet:

“Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge.
– Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg. Nå skal Helsedirektoratet fram mot 1. mai gjøre en vurdering etter at de har fått beskjed fra Helsedepartementet om å utrede saken.
– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.”
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg til Blikk.no 19. januar 2009

“Vi ser jo nå når svenskene endrer på dette at det kan være noe vi også bør gjøre noe med. Her er det flere seksuelle atferder som har diagnosekoder som kan medføre en sykeliggjøring av folk. Vi er helt åpne for å gå i dialog med fagmiljøene om dette. Det er ikke noe grunnlag i verken dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom”, sier Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen 17.11.2008.

”Helsedirektoratet sitt forslag er under bearbeidelse og er omtrent ferdig.”
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg i møte med Diagnoseutvalget Revise F65 11. mai 2009